T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2021/19536
K. 2022/13197
T. 5.10.2022

BİNA DAHİLİNDE BULUNAN HASTANE İÇERİSİNDE HIRSIZLIK ( Sanığın Eylemine Uyan TCK 142/2-H Maddesi Yerine TCK 142/1-A Maddesiyle Cezalandırılmasının Hatalı Olduğu )

SANIĞIN KESİNTİSİZ TAKİP SONUCU YAKALANMASI ( Hırsızlık - Sanık Hakkında TCK 35 Maddesinin Uygulanması Gerektiği Gözetilmeden Tamamlanmış Suçtan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )

ÇALINAN MALIN DEĞERİ ( Suça Konu Sehpanın Değerine İlişkin Dosya İçerisinde Herhangi Bir Değer Tespit Tutanağının Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Çalınan Eşyanın Suç Tarihindeki Değeri Belirlenip Sonucuna Göre Hırsızlık Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az Olduğunun Tespiti Halinde TCK 145 Maddesi Gereğince Verilen Cezadan Belirlenecek Oranda İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Tartışılması Gerektiği )

VEKALET ÜCRETİ ( Hırsızlık - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Kurum Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13 Maddesi Gereğince Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

UZLAŞMA ( Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlandığından Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında Anılan İlâmın Tekerrüre Esas Alınamayacağı )

5237/m.35,142,145

ÖZET : 1-Sanığın, bina dahilinde bulunan hastane içerisinden hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında sanığın, eylemine uyan 5237 Sayılı TCK 142/2-h maddesi yerine TCK'nın 142/1-a maddesiyle cezalandırılması,

2-Dosya kapsamından sanığın, kesintisiz takip sonucu yakalandığının anlaşılması karşısında, hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 35. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden tamamlanmış suçtan hüküm kurulması,

3-Suça konu sehpanın değerine ilişkin dosya içerisinde herhangi bir değer tespit tutanağının bulunmadığının anlaşılması karşısında, çalınan eşyanın suç tarihindeki değeri belirlenip sonucuna göre; hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olduğunun tespiti halinde 5237 Sayılı TCK'nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılıp yapılmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

4-Kendisini vekille temsil ettiren katılan kurum lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

5-Taraflar arasında uzlaşma sağlandığından kamu davasının düşürülmesine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında anılan ilâmın tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : 5271 Sayılı CMK'nın 260/1. maddesi uyarınca hükmü temyiz etmeye hakkı bulunan suçtan zarar gören Maliye Hazinesi vekilinin temyiz dilekçesinde davaya katılma iradesinin bulunduğu, hükmü temyize hak ve yetkisinin olduğu anlaşılmakla davaya katılan olarak kabulüyle yapılan incelemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri de yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Sanığın, bina dahilinde bulunan hastane içerisinden hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 28.02.2017 günlü, 2016/2-833 Esas ve 2017/115 Karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere sanığın, eylemine uyan 5237 Sayılı 142/2-h maddesi yerine TCK'nın 142/1-a maddesiyle cezalandırılması,

2-)Dosya kapsamından sanığın, kesintisiz takip sonucu yakalandığının anlaşılması karşısında, hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 35. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tamamlanmış suçtan hüküm kurulması,

3-)Suça konu sehpanın değerine ilişkin dosya içerisinde herhangi bir değer tespit tutanağının bulunmadığının anlaşılması karşısında, çalınan eşyanın suç tarihindeki değeri belirlenip sonucuna göre; hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olduğunun tespiti halinde 5237 Sayılı TCK'nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılıp yapılmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

4-)Kendisini vekille temsil ettiren katılan kurum lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

5-)Sanığın, tekerrüre esas alınan Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/730 Esas, 2014/869 Karar sayılı ilâmındaki mahkûmiyetine ilişkin olarak, UYAP üzerinden yapılan inceleme sonucunda 09.07.2020 tarihli ek karar ile 6763 Sayılı Kanun ile değişik 5271 Sayılı CMK'nın 253. ve 254. maddeleri gereğince taraflar arasında uzlaşma sağlandığından kamu davasının düşürülmesine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında anılan ilâmın tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Ferdi Karataş ile o yer Cumhuriyet Savcısı ve Maliye Hazinesi vekilinin temyiz istemleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle gerekçesi farklı olmak üzere tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 05.10.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır