• DOLAR 32,20 %-0.11
  • EURO 34,99 %0.05
  • ALTIN 2.425,13 %0.28
  • BİST100 10.677 %0.00
  • BITCOIN 69.100 %-0.29
  • ETHERIUM 3.920 %3.84
18°

YARGITAY Haberleri

YARGITAY haberleri ve güncel YARGITAY gelişmeleri, YARGITAY ile ilgili tüm video, YARGITAY fotoğrafları ve YARGITAY haberleri Hukuki Haber sitemizde


KARARLAR

Ekspertiz Raporunda ve Suç Tarihi İtibariyle Tescil Plakaları Üzerinde Heyetce Yapılan Gözlemde Suç Tarihi İtibarıyla Bulunması Gereken Plaka Basım İşlemini...

KARARLAR

Şikâyetçi Borçluya Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Tebligat Kanunu 16. Maddesi Uyarınca Usulsüz Olup Bu Nedenle Şikâyetçi Borçlunun Satışa Esas...

KARARLAR

Davalıya Ait İki İş Yerinin Bulunduğu Görüldüğünden Davacının Çalışmasının Hangi İş Yerinde Geçtiğinin Tespiti Gerektiği/Öncelikle Davacının Beyanı Alınmak Suretiyle Davalıya...

KARARLAR

Borçlunun 2004 SK Md.82/1'den Yararlanabilmesi İçin Asıl Uğraşısının Çiftçilik Olması Gerektiği ve Bunun İçin Borçlunun Bizzat Kendisinin Ziraat Yapması Zorunlu...

KARARLAR

'Belgedir'' başlıklı bila tarihli alacaklı ...'nın imzasını taşıyan evraktaki beyanı bir bütün olarak incelendiğinde; esas haktan feragatın açık bir şekilde...

KARARLAR

Yargılama Sırasında Davalı Davacı Erkeğin Dava Dışı Kadından Olan Çocuğu Tanıdığı Nüfus Kayıtlarından Anlaşılmakla Davacı Davalı Kadının İse Dava Dışı...

KARARLAR

İİK Md.177/4'de İlama Dayalı Alacağın İcra Emriyle İstenmesine Rağmen Ödenmemesi Halinde Borçlu Bakımından Doğrudan Doğruya İflas Kararı Verileceği Hususunun Düzenlendiği/Hukuk...

KARARLAR

İradeyi Etkileyen Başka Nedene Dayalı Olarak da İşlenebilmesi Suçun Oluşabilmesi İçin Anal Vajinal ya da Oral Yoldan Organ veya Sair...

KARARLAR

Uyuşmazlık; davalı tarafından İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi ile teminat altına alınan aracın, davacıya ait araca 19.09.2020 tarihinde çarpması sonucu meydana...

KARARLAR

Mahkemece Taşınmazın Edinilmesi İçin Kullanılan Kredinin Evlilik Birliği İçinde Ödenen Taksitleri Yönünden Davacı Erkeğin Katılma Alacağı Hakkı Olduğu Kabul Edilerek...

KARARLAR
KARARLAR

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara 6356 SK 53. Maddesindeki En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Uygulanmayacağı/Uygulanması Gereken Kanuni Faiz Türünün Bankalarca...

KARARLAR

ZMMS Poliçesinde Kişi Başı Sakatlık ya da Ölümde Teminat Bedelinin 360.000,00-TL Kaza Başına Ödenecek Teminat Miktarının ise 1.800,000,00-TL Olarak Belirlendiği/Davalı...

KARARLAR

VEKÂLET GÖREVİ GEREĞİ GİBİ İFA EDİLSEYDİ DAVA YAHUT TAKİP EDİLEN İŞ, KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT VE EMSAL İÇTİHATLAR İLE DOSYA KAPSAMINDA...

KARARLAR

Sanığın Katılan ile Arasındaki Alacak Verecek İlişkisi Nedeniyle Borcunu Ödememesi Halinde Hukuk Yollarını Kullanarak Borcu Ödememesinin Hesabını Soracağı Şeklindeki Söylemi...

KARARLAR
KARARLAR

Davalının Ek Modüllerin Daha Önceki Satın Alınan Modüllerle Aynı Olduğunu Savunduğu ve Satın Alma Sorumlusunun Yazısında Bu Modüllerin Farklı Yazılımlar...

KARARLAR

Şikayete Konu Satış İlanı Tebliğ Mazbatasında Her Ne Kadar Posta Memurunun Tebligatın Yapılmasına İlişkin Şerhinin Altında Bir Tarih Yazılı Değil...

KARARLAR

Kullanma Zimmetinde Suçun Konusunu Geçici Süre Kullanılan Paradan Bu Süre İçinde Elde Edilebilecek Nemanın Oluşturacağı - Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullara...

KARARLAR
KARARLAR

Mağdurun Bilirkişi Marifetiyle Alınan Beyanına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Sanığın Olay Sırasında Cinsel İçerikli Görüntüler İzlettiği Mağdurdan Cinsel Organını...

KARARLAR

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut olayda geminin satışında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerindeki düzenlemelere uyulup uyulmadığı,...

KARARLAR

İşçilik Alacakları - Puantaj İçerir Ücret Bordrolarından Davacının Yurtdışında Olduğu Süreler İçin Çalışma Kaydı Olmadığı Gibi Ücret Tahakkuku da Yapılmadığı...

KARARLAR

Uyuşmazlık alacaklının, borçlunun icra takibine itirazının kaldırılması talebine ilişkindir. Kira sözleşmesine dayalı takipte takip alacaklısı kira sözleşmesinde kiraya veren sıfatı...

KARARLAR

Mahkemenin Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Kararının Kesinleştiği ve Eldeki Davanın Derdest Olmaktan Çıktığı/Derdestlik Dava Şartının Sonradan Tamamlandığı Dikkate Alındığında Mahkemece...

KARARLAR

Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün...

KARARLAR

Kazadan sonra kaza tespit tutanağının düzenlenmediği, savcılık ve polis araştırmasında kazaya ve araca dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, kaza ile...

KARARLAR

Ulusal Yargı Ağı Projesi Sisteminde Güneş Doğuş Batış Çizelgesinde Yapılan İncelemede Suç Tarihinde Bulunulan İlde Güneşin Saat 06.46’da Doğduğu ve...

KARARLAR

İHALE EDİLEN MAL MUHAMMEN BEDELİN ÜSTÜNDE BİR BEDELLE SATILMIŞ OLMAKLA BERABER YAPILAN USULSÜZLÜK MALIN DAHA YÜKSEK BEDELLE SATILMASINI ÖNLEMİŞ İSE...

KARARLAR

Erkeğin Mahkemece Belirlenen Eylemleri Nedeniyle Tamamen Kusurlu Olduğu/Gerçekleşen Bu Durum Karşısında Davacı Karşı Davalı Erkeğin Boşanma Davasının Reddi Gereği -...

KARARLAR
KARARLAR

Stopaj İbaresinin Ticari Hayatta ve Sözleşmelerdeki Yaygın Kullanımının Vergisel Manada Olması ve Kelimenin Anlamı ile Yaygın Kullanımı İtibariyle Vergi Ödeme...

KARARLAR

Davacının Çekişmeli Taşınmazlar Hakkında Aynı Nitelikteki Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İddiası ile Dava Açtığı Her İki Dava Dosyasının Taraflarının Dava Konusunun...

KARARLAR

Dava, kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi istemine ilişkindir. Kredi kuruluşu banka tarafından kredi borcunu ödemeyen yasal...

KARARLAR

Paydaşların Borcu Nedeni İle Yine Kendilerine Ait Taşınmazı Alacaklıya Kesin Borç İpoteği Şeklinde İpotek Ettirdikleri Anılan İpoteğin Süresiz Olarak Kurulduğu...

KARARLAR

Tüm Dosya Kapsamı ve Delillere Göre Erkeğin Gayrimenkul İşiyle Uğraştığı Kendi Evinde Oturduğu İçin Kira Giderinin Bulunmadığı Üzerine Kayıtlı Dairesi...

KARARLAR

Onaysız Fotokopi Niteliğinde Olup Suret Belge Özelliği Taşımayan Belgelerin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmadığı ve Aldatıcılık Niteliği Bulunmayacağından Suçun Unsurları...

KARARLAR

İtiraz Hakem Heyetince Dosyada Hatır Taşımasının Mevcudiyetini Gösterir Somut Bir Delile Rastlanmadığı Gerekçesiyle Olayda Hatır Taşıması Bulunmadığı Yönünde Hatalı Şekilde...

KARARLAR

İlk Derece Mahkemesinin uyma kararından dönerek önceki kararda direnmesi usulen mümkün değildir. Başka bir anlatımla bir defa bozmaya uyulmasına karar...

KARARLAR

2918 SK Md.97 ile Zorunlu Mali Sorumluk Sigortasından Faydalanmak İsteyen Hak Sahiplerinin Dava Yoluna Gitmeden Önce Sigortacıya Yazılı Başvuru Yapması...