T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/5334

Karar Numarası: 2023/1568

Karar Tarihi: 15.03.2023

TİCARİ NİTELİKLİ AYIPLI ARAÇ SATIMINDAN KAYNAKLI MİSLİYLE DEĞİŞİM YA DA AYIP ORANINDA BEDEL İNDİRİMİ İSTEMİ

DAVACININ AYIP HUKUKİ NEDENİNE DAYALI OLARAK MİSLİ İLE DEĞİŞİM, KABUL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE BEDEL İADESİ İSTEMLİ TERDİTLİ DAVA AÇTIĞI

DAVACININ ASLİ TALEBİNİN ESASTAN REDDİNE KARAR VERMEDİKÇE, FER’Î TALEBİNİ İNCELEYEMEYECEĞİ BELİRTİLEREK ASLİ TALEBE ÖNCELİK VERİLDİĞİ

DAVACININ ASLİ TALEBİNİN PARA ALACAĞI OLMADIĞINDAN BU TALEBİN DE ARABULUCULUK DAVA ŞARTI OLMADAN İNCELENEBİLECEĞİ

ÖZETİ: Dava, ticari nitelikli ayıplı araç satımından kaynaklı misliyle değişim ya da ayıp oranında bedel indirimi istemine ilişkindir. Davacının ayıp hukuki nedenine dayalı olarak misli ile değişim, kabul edilmediği taktirde bedel iadesi istemli terditli dava açtığı anlaşılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi Mahkemenin, davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemeyeceği belirtilerek asli talebe öncelik verildiği, yani davanın asli talebe göre niteleneceği açıktır. Bu durumda Mahkemece davacının asli talebinin para alacağı olmadığı, bu talebin de arabuluculuk dava şartı olmadan incelenebileceği gözetilmeksizin davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SAYISI : 2021/467 Esas, 2021/602 Karar

İLK DERECE MAHKEMESİ : Bulancak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)

SAYISI : 2019/21 E., 2020/109 K.

Taraflar arasındaki ayıptan doğan sorumluluk davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı F. Otomotiv Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den V. A. marka ve model kamyoneti 138.618,38 TL bedelle satın aldığını, diğer davalının dava konusu aracın Türkiye distribütörü olduğunu, dava konusu araçta üretimden kaynaklı gizli ayıpların bulunduğunu, ayıbın ortaya çıkması sonrasında defalarca servis hizmeti alınmasına karşın ayıbın giderilemediğini, nihayetinde yetkili servisçe motor değişimi önerisinde bulunulduğunu, ancak bu önerinin aracın piyasa değerinin düşmesine sebebiyet verilecek olması nedeniyle kabul edilmediğini, aracın müvekkili iştigal alanı nedeniyle maden ve hafriyat işinde kullanıldığı bilinmesine rağmen ikame olarak elverişsiz araç verildiğini ileri sürerek öncelikle ayıplı aracın ayıpsız misliyle değişimine, bunun kabul görmemesi halinde ayıp oranında bedel iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

1.Davalı D. Oto. Paz. ve Tic. A.Ş. vekili cevap dilekçesinde; açılan dava uyarınca müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, davacının süresinde ve usulünce ayıp ihbarında bulunmadığını, muayene yükümlülüğünü yerine getirmediğini, davanın zamanaşımına uğradığını, dava konusu aracın ayıplı olmadığını, motor değişimi ile araçtaki tüm sorunların giderilebileceğini, bu haliyle davacının misliyle değişim talebi yerine ücretsiz onarımının hakkaniyete uygun olacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

2.Davalı F. Oto. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davaya cevap vermemiş duruşmalardaki beyanında davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile eldeki davanın her iki tarafının da tacir olduğu ve dava konusu aracın davacının ticari işletmesinde kullanılmak üzere satın alındığının dosya kapsamı itibariyle sabit olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (6102 sayılı Kanun) 5 e A maddesi yürürlüğe girdikten sonra 15.01.2019 tarihinde açılan eldeki davanın aynı Kanun'un 4 üncü maddesi gereği nispi ticari dava olduğu ve uyuşmazlık konusunun bir miktar para alacağına ilişkin olduğu dikkate alındığında davacı vekilinin dava açmadan önce arabulucuya başvurarak anlaşamama son oturum anlaşamama tutanağını dosyaya ibraz etmesi gerekirken davacı vekilinin böyle bir belge ibraz etmediği, iddialarının ileri sürülüş biçimine göre dava açmadan önce arabulucuya başvurmadığının açıkça anlaşıldığı, zorunlu arabuluculuk dava şartının yerine getirilmediğinin dosya kapsamı itibarıyla sabit olduğu, bu hususun kamu düzenine ilişkin olduğu, bu nedenle taraflarca ileri sürülmese dahi resen nazara alınmasının gerektiği, zorunlu arabuluculuk dava şartının yargılama sırasında tamamlanabilen bir dava şartı da olmadığı, aksi halin kabulünün arabuluculuk müessesesinin doğasına aykırı olacağı gerekçesiyle davacının davasının dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davanın zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığını belirterek kararın kaldırılması istemiyle istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava öncesinde zorunlu arabuluculuğa başvurma şartının yerine getirilmediğinin anlaşıldığı, mahkemece yazılı gerekçelerle davanın usulden reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; davanın ticari işletmelerine ilişkin olmadığını, anılan eksikliğin tamamlanabilir olduğunu, arabuluculuk sürecinin başlatıldığını, işbu davanın zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığının açık olmadığını belirterek kararın kaldırılması istemiyle istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Dava, ticari nitelikli ayıplı araç satımından kaynaklı misliyle değişim ya da ayıp oranında bedel indirimi istemine ilişkindir

2. İlgili Hukuk

1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 111 inci maddesi, 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

2.6102 sayılı Kanun'un 5/A ve 4 üncü maddesi.

3. Değerlendirme

1. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına, temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere ve davanın her iki tarafın ticari işletmesi ile ilişkili olmasına göre davacı vekilinin aşağıdaki paragrafın kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. 6102 sayılı Kanun'un 5/A maddesinde aynı Kanun'un 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu belirtilmiştir. Dava konusu uyuşmazlığın ise 4 üncü madde kapsamında kaldığı, ticari dava olduğu İlk Derece Mahkemesi gerekçesinde de yer aldığı üzere sabittir.

Somut olayda, davacının ayıp hukuki nedenine dayalı olarak misli ile değişim, kabul edilmediği taktirde bedel iadesi istemli terditli dava açtığı anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Kanun'un 111 inci maddesinin ikinci fıkrasında Mahkemenin, davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemeyeceği belirtilerek asli talebe öncelik verildiği, yani davanın asli talebe göre niteleneceği açıktır. Bu durumda Mahkemece davacının asli talebinin para alacağı olmadığı, bu talebin de arabuluculuk dava şartı olmadan incelenebileceği gözetilmeksizin davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Davacı vekilinin bozma kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının REDDİNE,

2. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

3. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

legalbank.net