T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2023/7601
K. 2023/7210
T. 17.5.2023

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Bozma Sonrası Bilirkişi Raporundaki Hesaplamaların Hükme Esas Alındığı Ancak Sözü Edilen Raporda Bozma İlâmında Belirtildiği Gibi Puantaj Kayıtlarında İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Kayıtlardaki Kodların Açıklattırılarak Dikkate Alınıp Alınmadığı Anlaşılamamakla Hükme Esas Alınan Bu Raporun Belirtilen Yönlerden Denetime Elverişli Olmadığı/Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Kodlamalar da Açıklattırılmak Suretiyle İmzalı Puantaj Kayıtlarının Dikkate Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )

İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ ( Fazla Çalışma/Bozma İlâmında Belirtildiği Gibi Puantaj Kayıtlarında İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Kayıtlardaki Kodların Açıklattırılarak Dikkate Alınıp Alınmadığı Anlaşılamamakla Hükme Esas Alınan Bu Raporun Belirtilen Yönlerden Denetime Elverişli Olmadığı )

YETERSİZ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bozma Sonrası Bilirkişi Raporundaki Hesaplamaların Hükme Esas Alındığı Ancak Sözü Edilen Raporda Bozma İlâmında Belirtildiği Gibi Puantaj Kayıtlarında İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Kayıtlardaki Kodların Açıklattırılarak Dikkate Alınıp Alınmadığı Anlaşılamamakla Hükme Esas Alınan Bu Raporun Belirtilen Yönlerden Denetime Elverişli Olmadığı/Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Kodlamalar da Açıklattırılmak Suretiyle İmzalı Puantaj Kayıtlarının Dikkate Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )

4857/m.41,46,63

ÖZET: Uyuşmazlık; davacının hafta tatili ücreti ve hafta tatili gününde günlük 7.5 saatlik çalışma süresini aşan fazla çalışma ücreti alacağının bulunup bulunmadığı ve bu alacakların hesaplanmasına ilişkindir.

Somut uyuşmazlıkta hükmüne uyulan bozma ilâmında, davalı tarafından dosyaya sunulan imzalı puantaj kayıtlarının değerlendirilmediği, örnekleme yoluyla yapılan incelemede davacının bazı dönemlerde haftanın 6 günü çalıştığı, kayıtlarda kodlamaların olduğu ve ne anlama geldiğinin açıklanmadığı belirtilmiştir.

Mahkemece bozma sonrası, 11.04.2022 tarihli bilirkişi raporundaki hesaplamalar hükme esas alınmıştır. Ancak sözü edilen raporda, bozma ilâmında belirtildiği gibi puantaj kayıtlarında inceleme yapılıp yapılmadığı, kayıtlardaki kodların açıklattırılarak dikkate alınıp alınmadığı anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla hükme esas alınan bu rapor, belirtilen yönlerden denetime elverişli değildir.

Mahkemece, uzman bir bilirkişiden rapor alınarak kodlamalar da açıklattırılmak suretiyle imzalı puantaj kayıtları dikkate alınmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu husus gözetilmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının iş sözleşmesinin geçerli ve haklı bir nedene dayanmadan feshedildiğinin Malkara Asliye Hukuk (...) Mahkemesi'nin 2014/297 Esas, 2015/505 Karar sayılı kararı ile ... olduğunu, davacının ücretinin 1.320,00 TL olduğunu ve 3 yıl,1 ay, 15 ... kesintisiz çalıştığını, fazla çalışma yaptığını, hafta tatillerinde çalıştığını ancak karşılığında ödeme yapılmadığını ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının işyerini terk etmek suretiyle istifa ettiğini, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını, vardiyalı çalışma yapıldığını, alacaklarının ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

III. MAHKEME KARARI

Mahkemenin 15.04.2016 tarihli ve 2016/336 Esas, 2016/390 Karar sayılı kararı ile; tensiben aynı Mahkemenin 2014/297 Esas, 2015/505 Karar sayılı kararı ile hükme bağlanan davacının işe iade davasının kabulüne dair hüküm kurulduğu, hükmün hâlen temyiz incelemesinde olduğu ve kesinleşmediği, işe iade davası süresince iş sözleşmesinin askıda olduğu ve bu dönem için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretine yönelik alacakların istenemeyeceği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

IV. BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ

A. Birinci Bozma Kararı

1. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

2. Dairemizin 22.01.2018 tarihli ve 2017/21065 Esas, 2018/813 Karar sayılı ilâmı ile; davacının işe iade istemli davasında Mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, Dairemizin 14.11.2016 tarihli ve 2016/5401 Esas, 2016/19714 Karar sayılı ilâmı ile hükmün onanarak kesinleştiği, bunun üzerine davacı işçinin işe davet bildirimini kabul ederek işverene başvurmaması nedeni ile 18.08.2014 tarihli feshin geçerli bir feshin sonuçlarını doğuracağı, davanın esasına girilerek hizmet süresi ve ücret alacakları açısından ilk fesih tarihi dikkate alınarak yargılama yapılması gerektiği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

B. Mahkemece Birinci Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin 16.03.2021 tarihli ve 2018/98 Esas, 2021/144 Karar sayılı kararı ile; bozma ilâmı doğrultusunda geçerli fesih nedeniyle işverence işçinin ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, tanık beyanları ve imzalı ücret pusulalarına göre yapılan hesaplama doğrultusunda davacının hafta tatili ve fazla çalışma alacağı bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

C. İkinci Bozma Kararı

1. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuşlardır.

2. Dairemizin 14.....2021 tarihli ve 2021/5974 Esas, 2021/10196 Karar sayılı ilâmı ile; davalı tarafından ibraz edilen imzalı puantaj kayıtlarının mevcut olmasına rağmen değerlendirmeye tâbi tutulmadığı, örneğin 2011 yılı Haziran ayında davacının haftada 6 ... çalışma yaptığı, 2012 yılı Ocak ayında haftada 6 ... çalışma yapıldığı diğer aylarda ise harf kodlamaları yapıldığı ancak bu kodlamalar ile ilgili açıklamada bulunulmadığı, 2013 yılında yine haftanın 5 yada 6 günü çalışma yapıldığı, bir kısım aylarda yine kodlamalar yapıldığı, buna göre Mahkemece puantaj kayıtlarının değerlendirmeye tâbi tutulması ve davacının da beyanı alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği, dava dilekçesindeki faiz istemi ıslahı da kapsayacağından, davacının ıslah dilekçesinde faiz talebi olmadığı gerekçesi ile ıslah ile artırılan alacak miktarlarının faizsiz olarak hüküm altına alınmasının da doğru olmadığı gerekçeleriyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

D. Mahkemece İkinci Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; tanık beyanları doğrultusunda ve ücret hesap pusulalarına göre davacının ayda 2 hafta tatilinin kullandırılmadığı, 05.04.2011-01.07.2014 tarihleri arasındaki hafta tatili ve fazla çalışma ücreti alacağına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı vekili; davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını, imzalı belgelere rağmen gerçeğe aykırı olan davacı ile menfaat birliği içinde olan tanık beyanları doğrultusunda hüküm kurulmasının hatalı olduğunu belirterek Mahkeme kararının bozulması istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Dosya içeriğine, bozmanın mahiyeti ve kapsamına göre taraflar arasındaki uyuşmazlık; davacının hafta tatili ücreti ve hafta tatili gününde günlük 7.5 saatlik çalışma süresini aşan fazla çalışma ücreti alacağının bulunup bulunmadığı ve bu alacakların hesaplanmasına ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesinin ikinci fıkrası atfıyla uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (mülga 1086 Sayılı Kanun) 428 . maddesi, 438 . maddesinin yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkraları ile 439. maddesinin ikinci fıkrası.

2. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41, 46 ve 63. maddeleri.

3. Değerlendirme

1. Temyizen incelenen Mahkeme kararında ve kararın gerekçesinde hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmadığı ve bozmaya uyulmakla karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin ise yeniden incelenmesine hukukça imkân bulunmadığı anlaşılmakla; davalı vekilinin aşağıdaki paragrafın kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. Somut uyuşmazlıkta hükmüne uyulan bozma ilâmında, davalı tarafından dosyaya sunulan imzalı puantaj kayıtlarının değerlendirilmediği, örnekleme yoluyla yapılan incelemede davacının bazı dönemlerde haftanın 6 günü çalıştığı, kayıtlarda kodlamaların olduğu ve ne anlama geldiğinin açıklanmadığı belirtilmiştir.

3. Mahkemece bozma sonrası, 11.04.2022 tarihli bilirkişi raporundaki hesaplamalar hükme esas alınmıştır. Ancak sözü edilen raporda, bozma ilâmında belirtildiği gibi puantaj kayıtlarında inceleme yapılıp yapılmadığı, kayıtlardaki kodların açıklattırılarak dikkate alınıp alınmadığı anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla hükme esas alınan bu rapor, belirtilen yönlerden denetime elverişli değildir.

4. Mahkemece, ... bir bilirkişiden rapor alınarak kodlamalar da açıklattırılmak suretiyle imzalı puantaj kayıtları dikkate alınmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu husus gözetilmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Açıklanan sebeple;

Temyiz olunan Mahkeme kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 17.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır