T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2022/16098
K. 2023/1082
T. 8.3.2023

GECE VAKTİ KİLİTLİ ARACIN ÇALINMASI ( Katılanın Evinin Önünde Kapıları Kilitlenerek Park Edilen Aracın Gece Yarısından Sonra Yerinde Olmadığı Polislerin Gece Çalınan Aracı Görerek Durdurmaya Çalıştıkları Ancak Aracın Kaçtığı ve Dere Yatağına Düşüp Kaza Yaptığı Suça Sürüklenen Çocukların Yakalandığı - Başka Suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan ve Duruşmalardan Bağışık Tutulma Talebi de Bulunmayan Suça Sürüklenen Çocuğun Hüküm Duruşmasına Getirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )

ÇOCUĞUN SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Başka Suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan ve Duruşmalardan Bağışık Tutulma Talebi de Bulunmayan Suça Sürüklenen Çocuğun Hüküm Duruşmasına Getirtilmeden ya da SEGBİS Sistemi Aracılığıyla Duruşmada Hazır Edilmeden 5271 SK Md.196 Hükmü İhlal Edilerek Hakkında Mahkûmiyet Hükmü Kurularak Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

SANIĞIN YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILMASI ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Farklı Yargı Çevresindeki Ceza İnfaz Kurumunda Başka Bir Suçtan Hükümlü ya da Tutuklu Olarak Bulunan Asıl Mahkemesince Yapılan Sorgusu Sırasında Duruşmadan Bağışık Tutulma İsteğinde Bulunmayan Sanığın Hükmün Açıklandığı Son Oturumda Yokluğunda Yargılama Yapılmasının Doğru Olmadığı )

5237/m.31,142,143

5271/m.196

03.04.2018 T. ve 2014/851 E. 2018/144 K. YCGK

15.11.2018 T. ve 2018/339 E. 2018/536 K. YCGK

ÖZET : Dava, suça sürüklenen çocuklar hakkında nitelikli hırsızlık suçu iddiasına ilişkindir.

Başka suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve duruşmalardan bağışık tutulma talebi de bulunmayan suça sürüklenen çocuğun hüküm duruşmasına getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edilmeden hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmak suretiyle savunma hakkı kısıtlanarak 5271 Sayılı Kanun'un 196. maddesinin ihlâli, hukuka aykırı bulunmuştur.

DAVA : Suça sürüklenen çocuklar hakkında kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 Sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 305. maddesi uyarınca temyiz edilebilir olduğu, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 260/1. maddesi uyarınca temyiz edenin hükümleri temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 1412 Sayılı Kanun'un 310. maddesi uyarınca temyiz isteğinin süresinde olduğu, aynı Kanun'un 317. maddesi gereği temyiz isteğinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle, gereği düşünüldü:

KARAR : I. HUKUKİ SÜREÇ

1.... Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 07.09.2015 tarihli 2015/8063 soruşturma numaralı iddianame ile, olay günü katılanın ikametinin önünden aracının çalınması eylemi nedeniyle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-d, 143 ve 31/2 maddelerinin uygulanması istemiyle kamu davası açılmıştır.

2.... Çocuk Mahkemesinin, 21.01.2016 tarihli ve 2015/196 Esas, 2016/16 Karar sayılı kararı ile suça sürüklenen çocuklar hakkında hırsızlık suçundan, 5237 Sayılı Kanu'nun 142/2-h,143 ve 31/2 maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

3.... Çocuk Mahkemesinin, 21.01.2016 tarihli ve 2015/196 Esas, 2016/16 Karar sayılı kararının suça sürüklenen çocuklar müdafii ve katılan vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 25.05.2021 tarihli ve 2020/22066 Esas, 2021/10467 Karar sayılı kararı ile "Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuklar hakkında 5395 Sayılı Kanun'un 35/1. maddesi uyarınca sosyal inceleme raporu aldırılması gerekirken, farklı bir yargılama aşamasında alınmış 03/10/2013 ve 24/06/2013 tarihli sosyal inceleme raporlarının hükme esas alınması,” sebebiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

4. Bozma ilâmına uyan ... Çocuk Mahkemesinin, 29.03.2022 tarihli ve 2021/105 Esas, 2022/52 Karar sayılı kararı ile suça sürüklenen çocukların hırsızlık suçundan, 5237 Sayılı Kanu'nun 142/2-d, 143 ve 31/2 maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyizi, kararın eksik inceleme sonucu usul ve yasaya aykırı olarak verildiğine ilişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

1.Katılanın Doğan marka aracını 12.07.2015 günü saat 21.30'da evinin önüne kapılarını kilitleyerek park ettiği, 02.00'de baktığında yerinde olmadığını gördüğü, 13.07.2015 günü saat 03.00'te polislerin çalınan aracı görerek durdurmaya çalıştıkları, ancak aracın kaçtığı ve duramayarak dere yatağına düşüp kaza yaptığı, araca 50 metre mesafede suça sürüklenen çocukların yakalandığı tespit edilmiştir.

2.Katılan aracının kapılarını kilitleyerek park ettiğini, aracı bulunduğunda pek çok hasarı olduğunu beyan ettiği tespit edilmiştir.

3.Olay yeri inceleme raporunda aracın sağ ön kapı kilit yuvasında zorlama izleri olduğu, direksiyon alt kısmında bulunan kabloların kesilmiş ve sarkık vaziyette olduğu tespit edilmiştir.

4.Olay tutanağına göre, 13.07.2015 günü saat 03.00'te polis ekiplerinin çalıntı aracı fark ederek takip ettikleri, aracın dur ihtarına uymadığı, yoldan çıkarak dere yatağına doğru düştüğü, aracın 50 metre ilerisinde dere yatağından iki sanığın yola doğru koştukları, yol üzerinde yakalandıkları, yakalanan sanıkların elbiselerinin çamur içinde olduğu, suça sürüklenen çocuk ...'ın karın boşluğunda çizikler olduğu, suça sürüklenen çocuk ...'ın pantolonun sağ diz kapağı yırtık ve yarasının olduğu tespit edilmiştir.

5.Suça sürüklenen çocuklar benzer savunmalarında, 13.07.2015 günü 23.00 sıralarında köye gitmek üzere yola çıktıklarını, dolmuş olmadığı için yürüdüklerini, yoldan geçen bir araçtan uzaklaşmak amacıyla yoldan aşağı doğru gittiklerini, bu sırada yakalandıklarını, çalıntı aracı hiç görmediklerini beyan etmişlerdir.

6.Suça sürüklenen çocuklar hakkında 12-15 yaş aralığında olmaları sebebiyle alınan farik mümeyyiz raporlarında, işlediği iddia olunan fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.

7.Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuklar için farklı bir yargılama aşamasında alınmış 03.10.2013 ve 24.06.2013 tarihli sosyal inceleme raporlarının hükme esas alındığı, bu hususun Yargıtay tarafından bozma gerekçesi yapıldığı, bozma sonrası dosya kapsamına uygun sosyal inceleme raporları alındığı tespit edilmiştir.

IV. GEREKÇE

1. Katılanın aracını kapılarını kilitleyerek park ettiğini beyan ettiği, olay yeri inceleme raporunda aracın sağ ön kapı kilit yuvasında zorlama izleri olduğu, direksiyon alt kısmında bulunan kabloların kesilmiş ve sarkık vaziyette olduğu tespit edildiğinden suça sürüklenen çocukların eyleminin 5237 Sayılı Kanun'un 142/2-h maddesine uyduğu, bozma öncesi hükümde suça sürüklenen çocuklar hakkında 5237 Sayılı Kanun'un 142/2-h maddesi uyarınca ceza verilmesine rağmen bozma sonrası kararda hatalı şekilde 5237 Sayılı Kanun'un 142/2-d maddesi uyarınca hüküm kurulduğu, ancak hükmün gerekçesinde suça sürüklenen çocukların eyleminin 5237 Sayılı Kanun'un 142/2-h maddesine uyduğundan bahsedildiği anlaşılmakla; suç tarihi itibariyle sonuç ceza değişmediğinden bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.

2. Yargılama sürecinde aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin suça sürüklenen çocuklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuklar müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz sebepleri reddedilmiştir. Ancak;

3. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, "03.04.2018 tarihli ve 2014/851 Esas, 2018/144 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere, aynı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda, yine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 15.11.2018 tarih 2018/339 Esas ve 2018/536 Karar sayılı ilamı uyarınca da farklı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda başka bir suçtan hükümlü/tutuklu olarak bulunan, asıl mahkemesince yapılan sorgusu sırasında duruşmadan bağışık tutulma isteğinde de bulunmayan sanığın, hükmün açıklandığı son oturumda hazır bulundurulmayıp yokluğunda yargılama yapılarak mahkumiyetine karar verilmesinin savunma hakkının sınırlandırılması niteliğinde olduğu" şeklindeki kararları uyarınca, başka suçtan ... Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve duruşmalardan bağışık tutulma talebi de bulunmayan suça sürüklenen çocuk ... hüküm duruşmasına getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edilmeden hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmak suretiyle savunma hakkı kısıtlanarak 5271 Sayılı Kanun'un 196. maddesinin ihlâli, hukuka aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : A. Suça Sürüklenen Çocuk ... Yönünden

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle ... Çocuk Mahkemesinin, 29.03.2022 tarihli ve 2021/105 Esas, 2022/52 Karar sayılı kararında suça sürüklenen çocuk müdafii tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün ONANMASINA,

B. Suça Sürüklenen Çocuk ... Yönünden

... Çocuk Mahkemesinin, 29.03.2022 tarihli ve 2021/105 Esas, 2022/52 Karar sayılı kararına yönelik temyiz istemi yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 Sayılı Kanun'un 321. maddesi gereği, BOZULMASINA,

dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08.03.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır