T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2020/33823
K. 2023/15786
T. 7.3.2023

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Sanığın Söylediği Kabul Edilen "Bu Şoförlük Mesleğini Bırakıp Peşine Düşeceğim Elimde Kamerayla Sizi İzleyeceğim Bu Mesleği Size Yaptırmayacağım Sizi Buradan Sürdüreceğim Bu Üniformayı Üzerinden Çıkartacağım" Şeklindeki Sözlerinin Sanığın Polis Memurlarının Görev Yerini Değiştirme Konusunda Herhangi Bir Yetki ve Gücü Bulunmadığından Tartışmanın Bütünü ve Söylendiği Bağlam İçinde Değerlendirildiğinde Tehdit Niteliğinde Olmadığı ve Suçun Unsurunu Oluşturmadığından Verilen Kararın Hatalı Olduğu )

YETERSİZ GEREKÇE İLE MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI ( Sanığın Katılanlara Söylediği Kabul Edilen "Seni Sivilde Yakalayacağım O Zaman Görüşeceğim Sizinle" Şeklindeki Sözlerinin Katılan Tarafından Soruşturma Aşamasındaki Beyanında Söylendiği Ancak Yargılama Aşamasında Bu Sözlerden Bahsetmediği/Diğer Katılanın Aşamalardaki Beyanında ise Bu Sözlerden Bahsetmemesi Karşısında Katılanların Beyanları Arasındaki Çelişki Yöntemince Giderilerek Hangi Beyana Ne Suretle Üstünlük Tanındığının Açıklanıp Tartışılması Gerektiği )

EK SAVUNMA HAKKI ( Sanık Hakkında Tehdit Suçundan Açılan Davada Ek Savunma Hakkı Verilmeden İddianamede Talep Olunmayan Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Hüküm Kurulması Suretiyle 5271 SK Md.226'ya Aykırı Davranılarak Yetersiz Gerekçe ile Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.125,265

5271/m.226

ÖZET : Dava, hakaret suçu ve görevi yaptırmamak için direnme suçu iddiasına ilişkindir.

Sanığın kamu görevlisi olan katılanları tehdit etmek suretiyle görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediğinin kabul edildiği eyleminde, sanığın söylediği kabul edilen "Bu şoförlük mesleğini bırakıp peşine düşeceğim, elimde kamerayla sizi izleyeceğim, bu mesleği size yaptırmayacağım, sizi buradan sürdüreceğim, bu üniformayı üzerinden çıkartacağım" şeklindeki sözlerinin sanığın polis memurlarının görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsurunu oluşturmadığı, sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Seni sivilde yakalayacağım o zaman görüşeceğim sizinle" şeklindeki sözlerinin ise katılan tarafından soruşturma aşamasındaki beyanında söylendiği ancak yargılama aşamasında bu sözlerden bahsetmediği, diğer katılanın aşamalardaki beyanında ise bu sözlerden bahsetmemesi karşısında, katılanların beyanları arasındaki çelişki yöntemince giderilerek hangi beyana ne suretle üstünlük tanındığı açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması, Sanık hakkında tehdit suçundan açılan davada, ek savunma hakkı verilmeden, iddianamede talep olunmayan 5237 SK Md.265/1 uyarınca görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması suretiyle, 5271 SK Md.226'ya aykırı davranılması hukuka aykırı bulunmuştur.

DAVA : Sanık hakkında kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 Sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (1412 Sayılı Kanun) 305. maddesi gereği temyiz edilebilir olduğu, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (5271 Sayılı Kanun) 260. maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükümleri temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 1412 Sayılı Kanun'un 310. maddesi gereği temyiz isteğinin süresinde olduğu, aynı Kanun'un 317. maddesi gereği temyiz isteğinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle, gereği düşünüldü:

KARAR : I. HUKUKİ SÜREÇ

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen incelemeye konu Yerel Mahkeme kararı ile sanık hakkında,

1. Hakaret suçundan, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 Sayılı Kanun) 125. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ve dördüncü fıkrası, anılan Kanun'un 43. maddesinin ikinci fıkrası, 62. maddesinin birinci fıkrası ve 52. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası gereğince 8.840,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

2. Görevi yaptırmamak için direnme suçundan, 5237 Sayılı Kanun'un 265. maddesinin birinci fıkrası, anılan Kanun'un 43. maddesinin ikinci fıkrası, 62. maddesinin birinci fıkrası ve 50. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 52. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları gereğince 3.740,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanığın temyizinin, verilen hükümlerin usul ve yasaya aykırı olduğuna, katılanlara yönelik yaptıkları işlerin usulsüz olması nedeniyle şikâyet edeceğini söylemekten başka herhangi bir söz söylemediğine, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığına ve resen tespit edilecek nedenlerle hükümlerin bozulması talebine yönelik olduğu belirlenmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

Olay tarihinde, katılan polis memurlarınca sanığın ehliyetinin bulunmaması nedeniyle hakkında işlem yapılacağı aşamada, sanığın katılanlara hitaben "Ben gidiyorum lan arabada sizin olsun s... edeceğim yapacağınız işi de sizi de, uğraşacağım lan sizinle, bu şöförlük mesleğini bırakıp peşine düşeceğim, elimde kamerayla sizi izleyeceğim, bu mesleği size yaptırmayacağım, sizi burdan sürdüreceğim, bu üniformayı üzerinden çıkartacağım, seni sivilde yakalayacağım o zaman görüşeceğim sizinle." demek suretiyle tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada sanığın atılı hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını işlediği Yerel Mahkemece kabul olunmuştur.

IV. GEREKÇE

A. Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden

1. Sanığın Temyiz Sebepleri Yönünden

Katılanların aşamalardaki istikrarlı beyanları ile sanığın kısmi kabulüne göre, sanığın iddianameye konu eylemleri gerçekleştirdiği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için aranan koşulların olayda gerçekleşmediği, sanığın adlî sicil kaydı incelenmek suretiyle Mahkemece, "Sanığın sabıka kaydı incelendiğinde birden fazla kez hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiğinden yeniden suç işlemeyeceği yolunda mahkememizde kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına" şeklindeki gerekçeyle, lehe hükmün sanık hakkında uygulanmasına yer olmadığına dair Mahkemesi'nin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

2. Sair Temyiz Sebepleri Yönünden

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sair yönlerden yapılan incelemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

B. Sanık Hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dava dosyası içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1. Sanığın kamu görevlisi olan katılanları tehdit etmek suretiyle görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediğinin kabul edildiği eyleminde, sanığın söylediği kabul edilen "Bu şöförlük mesleğini bırakıp peşine düşeceğim, elimde kamerayla sizi izleyeceğim, bu mesleği size yaptırmayacağım, sizi buradan sürdüreceğim, bu üniformayı üzerinden çıkartacağım..." şeklindeki sözlerinin sanığın polis memurlarının görev yerine değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsurunu oluşturmadığı, sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Seni sivilde yakalayacağım o zaman görüşeceğim sizinle." şeklindeki sözlerinin ise katılan ... tarafından soruşturma aşamasındaki beyanında söylendiği ancak yargılama aşamasında bu sözlerden bahsetmediği, katılan ...'nun aşamalardaki beyanında ise bu sözlerden bahsetmemesi karşısında, katılanların beyanları arasındaki ve katılan ...'nun aşamalardaki beyanları arasındaki çelişki yöntemince giderilerek hangi beyana ne suretle üstünlük tanındığı açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması,

2. Kabule göre de,

Sanık hakkında tehdit suçundan açılan davada, ek savunma hakkı verilmeden, iddianamede talep olunmayan 5237 Sayılı Kanun'un 265. maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması suretiyle, 5271 Sayılı Kanun'un 226. maddesine aykırı davranılması,

Nedenleriyle hukuka aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : A. Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden

Gerekçe bölümünün (A) bendinde açıklanan nedenle Yerel Mahkeme kararında sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden sanığın temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün, Tebliğname'ye uygun olarak, oybirliğiyle ONANMASINA,

B. Sanık Hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden

Gerekçe bölümünün (B) bendinde açıklanan nedenlerle, Yerel Mahkemenin kararına yönelik sanığın temyiz istemleri yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 Sayılı Kanun'un 321. maddesi gereği, Tebliğname'ye uygun olarak, oybirliğiyle BOZULMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.03.2023 tarihinde karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır