T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/22448
K. 2023/571
T. 18.1.2023

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI VE RAPOR ÜCRETİ İSTEMİ ( 2918 SK Md.97 ile Zorunlu Mali Sorumluk Sigortasından Faydalanmak İsteyen Hak Sahiplerinin Dava Yoluna Gitmeden Önce Sigortacıya Yazılı Başvuru Yapması Gerektiği Düzenlenmiş Olmakla Birlikte Başvurunun Yapıldığı Ancak Eksik ya da Usule Uygun Olmayan Belge ile Başvurulduğu Savunmasının Olduğu Durumlarda Usule Uygun Olmadığı Savunulan Belgedeki Eksikliğin Tamamlanabileceği )

DAVA ŞARTI ( Davanın Esasına Girilmesine Engel Olacak Nitelikteki Dava Şartı Eksiğinin Giderilmesinin Her Zaman Mümkün Olduğu Durumlarda HMK'nın 115/2. Maddesi Gereği Eksikliğin Giderilmesi İçin Kesin Süre Verilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

ADLİ TIP ANABİLİM DALINDAN RAPOR ALINMASI ( İtiraz Hakem Heyetince Davacının Maluliyet Oranının Tespiti İçin Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı Bölümlerinden Olay Tarihinde Yürürlükte Olan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun Davacının Kaza Nedeniyle Uğradığı Çalışma Gücü Kaybı Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Oranı Konusunda Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )

6098/m.54

2918/m.85,89,90,91,97

6100/m.114,115

ÖZET : Dava, trafik kazası sonucu yaralanıp malul kalan davacı sürücünün uğradığı sürekli iş göremezlik tazminatı ve rapor ücreti talebine ilişkindir.

Davanın esasına girilmesine engel olacak nitelikteki dava şartı eksiğinin giderilmesinin her zaman mümkün olduğu durumlarda, HMK'nın 115/2. maddesi gereği eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilip sonucuna göre karar verilmelidir. 2918 SK Md.97 ile zorunlu mali sorumluk sigortasından faydalanmak isteyen hak sahiplerinin dava yoluna gitmeden önce sigortacıya yazılı başvuru yapması gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte, başvurunun yapıldığı ancak eksik ya da usule uygun olmayan belge ile başvurulduğu savunmasının olduğu durumlarda usule uygun olmadığı savunulan belgedeki eksikliğin tamamlanabileceği açıktır. İtiraz Hakem Heyetince; davacının maluliyet oranının tespiti için Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümlerinden olay tarihinde yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun rapor alınarak, davacının kaza nedeniyle uğradığı çalışma gücü kaybı bulunup bulunmadığı ve varsa oranı konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak (usuli kazanılmış haklar gözetilmek suretiyle) sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

DAVA : Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda Uyuşmazlık Hakem Heyetince başvurunun kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karara davacı vekili ve davalı vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, İtiraz Hakem Heyetince davacı vekilinin itirazının reddine, davalı vekilinin itirazın kabulüyle başvurunun reddine karar verilmiştir.

İtiraz Hakem Heyeti kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; motosiklet sürücüsü müvekkili ile davalıya sigortalı araç sürücüsünün 22.07.2017 tarihinde yaptığı kaza neticesinde davacının %10 oranında malul kaldığını iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 40.000 ,00TL sürekli iş göremezlik tazminatı ile 472,00 TL rapor ücretinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan talep etmiştir. Davacı 17.05.2021 tarihinde sürekli iş göremezlik tazminatını 86.200,00TL olarak ıslah etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının maluliyete uğradığının sabit olmadığını, bu nedenle davacının maluliyet oranının tespiti gerektiğini, genel şartlara göre TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak ve başvuranın vergilendirilmiş gelirine göre hesaplama yapılması gerektiğini, rapor ücretinin teminat kapsamında olmadığını, davacının koruyucu tertibatı olmadığını bu sebeple müterafık kusur indirimi yapılması gerektiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

III. UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ KARARI

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, " KATÜ Adli Bilimler Enstitü Müdürlüğü Tıp Bilimleri ABDB Adli Kurul raporu başlıklı 11.09.2020 tarihli rapor ile başvuranın %10 oranında malul kaldığını, alınan hesap raporu ile 86.200,00TL sürekli iş göremezlik tazminatı hesaplaması yapıldığını, davacının kask kullanmamasından dolayı %20 müterafık kusur indirimi yapılmasına karar verildiğini, 472,00TL rapor ücreti talebi olan davacının toplamda 69.432,00 TL tazminat alacağı olduğu" gerekçesi ile 69.432,00TL tazminatın 04.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

IV. İTİRAZ

A. İtiraz Yoluna Başvuranlar

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili itiraz başvurusunda bulunmuştur.

B. İtiraz Sebepleri

Davacı vekili itiraz dilekçesinde; Hükme esas alınan bilirkişi raporundaki kusur dağılımının ve hükme esas alınan hesaplama yönteminin hatalı olduğunu, progresif rant yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamanın dikkate alınması gerektiğini, müterafik kusur indiriminin hatalı olduğunu, başvuru sahibi'nin kask takmadığına ilişkin herhangi bir ibarenin mevcut olmadığını, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre tam vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Davalı vekili itiraz dilekçesinde; Genel Şartlara göre maluliyet zararının hesabında “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik"e göre tespit edilmiş maluliyet oranının esas alınması gerektiğini, medikal firma kanalıyla yapılan tespitte Başvuru Sahibi'nin maluliyetinin bulunmadığını, bilirkişi raporu ile hesaplanan tazminat miktarının yanlış metotla hesaplandığını ve tazminatın yüksek tespit edildiğini, başvuru Sahibi lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre 1/5 oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, tam oranında vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; "Genel Şartlar uyarınca davalı şirkete ibraz edilecek belgelerin sayıldığı, bu belgeler olmaksızın yapılan başvurunun geçerli bir başvuru olmadığını, başvuruda ibraz edilen sağlık kurulu raporunun Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilmediğinden" başvurunun dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde; dosyaya ibraz edilen raporun usule uygun olduğunu, kaza ve arazlar arasında illiyet bağı kurulduğunu, kusur dağılımının hatalı yapıldığını, hesaplamada TRH 2010 yaşam tablosu ve progresif rant yönteminin kullanılması gerektiği, müterafik kusur indirimi yapılmasının hatalı olduğu gerekçeleri ile kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık; davalı ... tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (...) Poliçesi ile teminat altına alınan aracın karıştığı 22.07.2017 tarihli trafik kazası sonucu yaralanıp malul kalan davacı sürücünün uğradığı sürekli iş göremezlik ve rapor ücreti talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54. maddesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85,89,90,91. maddeleri, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları.

3. Değerlendirme

1. Dava şartları, davanın esası hakkındaki yargılamanın devamı için gerekli olan şartlar olup, davanın açılabilmesi için değil mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili zorunlu koşullardır. Bu nitelikleri gereği de eksiklik bulunması halinde tamamlanabilir olup olmadıklarına göre ve 6100 Sayılı HMK'nın 114 ile 115. maddelerindeki düzenlemeler kapsamında ele alınmaları gerekir. Davanın esasına girilmesine engel olacak nitelikteki dava şartı eksiğinin giderilmesinin her zaman mümkün olduğu durumlarda, HMK'nın 115/2. maddesi gereği eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilip sonucuna göre karar verilmelidir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 97. maddesiyle, zorunlu mali sorumluk sigortasından faydalanmak isteyen hak sahiplerinin dava yoluna gitmeden önce sigortacıya yazılı başvuru yapması gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte, başvurunun yapıldığı; ancak, eksik ya da usule uygun olmayan belge ile başvurulduğu savunmasının olduğu durumlarda usule uygun olmadığı savunulan belgedeki eksikliğin tamamlanabileceği açıktır.

İtiraz Hakem Heyetince; davacının maluliyet oranının tespiti için Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümlerinden olay tarihinde yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun rapor alınarak, davacının kaza nedeniyle uğradığı çalışma gücü kaybı bulunup bulunmadığı ve varsa oranı konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak (usuli kazanılmış haklar gözetilmek suretiyle) sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir

2. Bozma sebebine göre diğer temyiz itirazları şimdilik incelenmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle;

1. Değerlendirme bölümünün (1) sayılı bendinde açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle temyiz olunan İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA,

2. Değerlendirme bölümünün (2) sayılı bendinde açıklanan nedenle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına,

Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine,

Dosyanın İtiraz Hakem Heyetine iletilmek üzere saklama kararını veren mahkemeye gönderilmesine, 18.01.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır