T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/12973

Karar Numarası: 2023/464

Karar Tarihi: 25.01.2023

TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ İSTEMİ

TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENDİĞİ TARİH ESAS ALINARAK BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN DEĞERİN İHALEDE ESAS ALINAN MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ

TAŞINMAZIN DEĞERİNİN DÜŞÜK TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI DIŞINDA KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR SOMUT BİR NEDEN İLERİ SÜRÜLMEMESİ

ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İHALENİN FESHİ SEBEPLERİNİN YERİNDE OLMAMASI VE KAMU DÜZENİ YÖNÜYLE İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRİR BİR HUSUS OLMAMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİNE YÖNELİK ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

Özeti: Dava, taşınmaz ihalesinin feshi istemine ilişkindir. Tarafların kıymet takdirine itirazı keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle esastan incelenmiş ve neticelendirilmiş olup, şikayetçinin ihalenin feshi isteminde, taşınmazın değerinin düşük tespit edildiği iddiası dışında ihalenin feshi istemini inceleyen icra mahkemesi tarafından yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirir somut bir neden ileri sürmediği anlaşılmıştır. Kaldı ki, kabule göre de, hükme esas alınan bilirkişi raporunda taşınmazın değerinin hangi tarihe göre tespit edildiği de anlaşılamamıştır. O halde, İlk Derece Mahkemesince, şikayetçi borçlu tarafından ileri sürülen diğer ihalenin feshi sebeplerinin yerinde olmadığı ve kamu düzeni yönüyle de ihalenin feshini gerektirir bir husus olmadığı tespit edildiğine göre ihalenin feshine yönelik şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

SAYISI : 2022/2474 E., 2022/2385 K.

DAVALILAR : ..., .... Gıda Turizm Ve Otomotiv Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi, ...

DAVA TARİHİ : 14.09.2021

HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret

İLK DERECE MAHKEMESİ : Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi

SAYISI : 2021/336 E., 2022/224 K.

Taraflar arasındaki ihalenin feshi şikayeti üzerine yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmiştir.

Kararın alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince tarafların istinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı ve ihale alıcısı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda:

1.Kıymet takdir raporuna itiraz ettiğini, alacaklı bankanın da itirazı üzerine dosyaların birleştirildiğini, alacaklının itirazı kabul edilirken kendi itirazının reddedildiğini, değerin düşük olması nedeniyle tekrar bilirkişi incelemesi yapılması talep edilmiş ise de bu talep reddedilerek mevcut duruma göre satış işlemlerinin yapıldığını, oysa taşınmazın özellikleri ve arsa üzerindeki bina ve dairelerin sayısı dikkate alındığında hazırlanan kıymet taktiri raporunun belirlenen değerin çok altında olduğunu,

2.Satış ilanında taşınmazda bulunan bloklara ve dairelere ilişkin açıklamanın eksik olduğunu,

Asıl borçluya usulüne uygun tebligat yapılmadığını ileri sürerek ... İli, ... İlçesi, Camiavlu Mevkii, 3136 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 07.09.2021 tarihli ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı, borçlunun iddialarının kıymet takdirine itiraza ilişkin dosyada değerlendirilerek kesin olarak karara bağlandığını, aynı iddiaların ve takibin diğer borçlusuna yapılan tebligatın usulsüzlüğünün şikayetçi borçlu tarafından ileri sürülemeyeceğini, bu nedenle şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

1.Satış ilanında taşınmazda bulunan bloklara ve dairelere ilişkin açıklamanın eksik olduğuna yönelik satış ilanı tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmış bir şikayet bulunmadığından hazırlık aşamasına ilişkin bu hususun fesih nedeni olarak ileri sürülemeyeceği,

2.Şikayetçi borçlunun, takibin asıl borçlusuna satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri süremeyeceği,

3.Kamu düzenine bir aykırılık bulunmadığı gibi şikayetçi borçlusu tarafından ileri sürülen diğer fesih sebepleri yerinde değil ise de; icra müdürlüğünce 24.07.2020 tarihinde taşınmaz başında keşif yapıldığı, 28.07.2020 tarihli kıymet takdir raporu ile şikayete konu taşınmaz değerinin 7.955.000,00 TL olarak tespit edildiği, şikayetçi ve alacaklının kıymet takdirine itirazları sonucunda Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30.06.2021 tarih, 2020/352 Esas ve 2021/357 Karar sayılı kararı ile birleşen dava davacısı borçlunun davası red edilerek (sonuç itibariyle esastan incelenerek) asıl dava davacısı alacaklının kıymet takdirine itirazının kabulü ile taşınmaz değerinin 6.978.900,00 TL olarak tespitine karar verildiği, bu değer üzerinden taşınmazın satışa çıkarıldığı, raporda değerleme tarihi açıkça belirtilmediğinden icra müdürlüğünün keşif tarihi olan 24.07.2020 tarihi itibariyle değer belirlendiğinin kabulünün gerektiği, daha önce kıymet takdiri şikayetçi borçlu tarafça şikayet konusu edilmekle ihalenin feshi aşamasında kıymet takdirinin mahkemece yeniden değerlendirilebileceği dikkate alınarak, ihalenin feshi yargılaması esnasında taşınmazda 10.12.2021 tarihinde keşif yapıldığı; 22.02.2022 havale tarihli ek raporda ve kök raporda, taşınmazın icra müdürlüğünce yapılan keşif tarihi olan 24.07.2020 tarihindeki değerinin 7.953.000,00 TL olduğu yönünde görüş bildirildiği, bu değer, ihalede esas alınan muhammen bedel olan 6.978.900,00 TL’den yüksek olduğundan şikayetin kabulü ile Marmaris 2. İcra Müdürlüğü'nün 2017/230 Talimat sayılı dosyasından 07.09.2021 tarihinde saat 10:00'da yapılan ... İli, ... İlçesi, Armutalan Mah. 10 pafta 3136 parselde bulunan taşınmazın ihalenin feshine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı ve ihale alıcısı tarafından ayrı ayrı istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

B.İstinaf Sebepleri

B.1.Alacaklı

Şikayetçi borçlunun kıymet takdirine ilişkin tüm iddia ve itirazlarının Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/352 Esas sayılı dosyasında görülen kıymet takdirine itiraz dosyasında değerlendirilerek kesin olarak karara bağlandığını, yeniden keşif yapılmasını gerektirir hukuki bir durum ve zorunluluk olmadığını ileri sürerek kararın kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

B.2. İhale Alıcısı

Şikayetçi borçlunun kıymet takdirine ilişkin tüm iddia ve itirazlarının Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/352 Esas sayılı dosyasında görülen kıymet takdirine itiraz dosyasında değerlendirilerek kesin olarak karara bağlandığını, yeniden bilirkişi raporu alınmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, hesaplamada dikkate alınmamış bir eksiklik olmadığını ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

İlk Derece Mahkemesi kararındaki aynı gerekçe ile tarafların istinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı ve ihale alıcısı temyiz isteminde bulunulmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

B.1. Alacaklı Temyiz

Alacaklı, istinaf sebeplerini tekrarlamak suretiyle kararın bozulmasını talep etmiştir.

B.2. İhale Alıcısı Temyiz

İhale alıcısı, istinaf sebeplerini tekrarlamak suretiyle kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, taşınmaz ihalesinin feshi istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK'nın 128/2, 134. maddeleri.

3. Değerlendirme

İİK’nın 128/2. maddesi gereğince, satışa hazırlık işlemleri sırasında icra dairesi taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir, kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklıya ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak suretiyle tebliğ edilir. İİK'nın 128/a maddesine göre, ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebilirler. Yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini talep edemezler.

Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür. Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, borçlunun fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazları konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek taşınmazın değerinin belirlendiği tarih esas alınarak bilirkişi tarafından tespit edilen değerin ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında olması halinde ise ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesinden ibarettir. (HGK'nun 16.06.2020 tarih, 2017/12-742 E. - 2020/406 K. )

Somut olayda, icra müdürlüğünce 24.07.2020 tarihinde taşınmazda keşif yapıldığı ve 28.07.2020 tarihli kıymet takdir raporu ile taşınmazın değerinin 7.955.000,00 TL olduğunun tespit edildiği, borçlu tarafından, tespit edilen bu değerin düşük olduğu iddiasıyla kıymet takdir raporuna itiraz edildiği, bu dosyanın alacaklı tarafın belirlenen değerin yüksek olduğu iddiasına dayanan kıymet takdir raporuna itiraz dosyası ile birleştirildiği, Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30.06.2021 tarih, 2020/352 Esas ve 2021/357 Karar sayılı kararı ile keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda; taşınmazda bulunan beş adet bloktaki, kat ve daire sayısı, dairelerin özellikleri, kullanım alanı, taşınmazın bulunduğu bölge, civarında yapılan serbest gayrimenkul alım satımları sonucunda oluşan serbest piyasa rayiçleri gibi ölçütler dikkate alınarak taşınmazın değerinin 6.978.900,00 TL olduğu tespit edildiğinden, birleşen dosyada borçlunun kıymet takdirine itirazı reddedilerek, asıl dosyada alacaklının kıymet takdirine itirazının kabulü ile taşınmazın değerinin 6.978.900,00 TL olarak tespitine karar verildiği anlaşılmıştır. Buna göre tarafların kıymet takdirine itirazı keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle esastan incelenmiş ve neticelendirilmiş olup, şikayetçinin ihalenin feshi isteminde, taşınmazın değerinin düşük tespit edildiği iddiası dışında ihalenin feshi istemini inceleyen icra mahkemesi tarafından yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirir somut bir neden ileri sürmediği anlaşılmıştır. Kaldı ki, kabule göre de, hükme esas alınan bilirkişi raporunda taşınmazın değerinin hangi tarihe göre tespit edildiği de anlaşılamamıştır.

O halde, İlk Derece Mahkemesince, şikayetçi borçlu tarafından ileri sürülen diğer ihalenin feshi sebeplerinin yerinde olmadığı ve kamu düzeni yönüyle de ihalenin feshini gerektirir bir husus olmadığı tespit edildiğine göre ihalenin feshine yönelik şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, taşınmazın değerine ilişkin yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine,

25.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

legalbank.net