Boşanmaya ilişkin hüküm istinaf kanun yoluna götürülmeyip yalnızca hükümde yer alan nafaka ve tazminatta miktarına yönelik bir istinaf incelenmesi talep edilmişse boşanma yönünden hüküm kesinleşecektir.

Sadece tazminat yönünden kanun yoluna başvurulmuşsa boşanma hükmü ile birlikte yapılan kusur incelemesi ve buna bağlı olarak belirlenen kusurluluk oranı da kesinleşecektir. Başka bir anlatımla bu sebeple boşanmaya neden olan aynı zamanda tazminata da konu olan olaylarda artık ne Yerel Mahkemenin, ne Bölge Adliye Mahkemesinin ne de Yargıtay'ın kusuru incelemesi yapması mümkün değildir.

Verilen boşanma kararı şekli ve maddi yönden kesinleşmişse, kesinlik kazanan bir hükmün sonuçlarının ortadan kaldırılması yargılamanın iadesi ile mümkündür. Bunun dışında hükmün sonuçlarını ortadan kaldırmak mümkün değildir. Boşanma davasıyla kesinleşen kusurluluk olayı, yoksulluk davası için de kesin hüküm ve kesin delil oluşturur (2. HD. 10.02.1993 gün, 668/1096 E., K. Sayılı kararı)

Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarına göre; boşanma kararının temyiz edilmemesi nedeniyle kusur oranı kesinleştiğinden, taraflardan birinin tazminat yönünden kusura itiraz etmesi, sonuca etkili değildir.

Kesinleşmiş mahkeme kararı ile tarafların kusurları belirlendiğinden bundan sonra bu konuda kesin hükmün bağlayıcılığı kuralı gereği, yeniden inceleme yapılamaz, boşanma davasındaki kusur belirlemesi tarafları bağlayacaktır.

Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. Kural olarak boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen maddi ve manevi tazminat, boşanma kararının eklentisi olması sebebiyle boşanma ilamı kesinleşmeden icraya verilemez. Ancak boşanma yönünden kesinleşen karardaki maddi ve manevi tazminat alacakları için kesinleşme koşulu aranmaksızın icra takibi yapılabilir. Yani boşanma yönünden verilen davanın kabulü/reddi hükmüne karşı istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde boşanma yönünden hükmün kesinleşmesi ile sadece maddi ve manevi tazminat yönünden istinafa başvurulması halinde siz tazminata ilişkin kısmı icra takibine koyabilirsiniz.