Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/11/2019 tarihli ve 30952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,

b) Anabilim dalı kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalına ait anabilim dalı kurulunu,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Ders: Her türlü eğitim-öğretim faaliyetini,

f) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Klinik eğitim: Kliniklerde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin hepsini,

h) Komisyon: Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,

ı) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersleri,

i) Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini,

j) Öğretim elemanı: Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini,

k) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

m) Sınıf: Fakültedeki her bir sınıfı,

n) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Dersler; mesleki zorunlu, diğer zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olarak öğretim programlarında yer alır. Dersler; teorik eğitim, gözlemci öğrenci uygulaması, klinik öncesi uygulama eğitimi ve klinik eğitimleri kapsar.”

“(3) Diğer zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olması gereken, mesleki zorunlu dersler dışındaki zorunlu derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

(5) Seçmeli dersler, ilgili komisyonların önerileri ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan ve öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.”

“(6) Klinik öncesi uygulama eğitimleri; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili dersin anabilim dalı tarafından yürütülen derslerdir. Klinik öncesi uygulama dersleri, öğrencilerin her yıl ilgili dersin anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen sayıda ve standarttaki uygulamalı çalışmayı belirlenen sürede yapmasına dayanır. Bu çalışmaların şekli, niteliği, cinsi ve sayısı o dersin anabilim dalı kurulu tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Klinik eğitim dersleri üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen gözlem, ders ve hasta üzerindeki uygulamalardır. İlgili anabilim dalı kurulu isteğe bağlı olarak, bu dersler için, eğitim yılı başlamadan duyurmak koşuluyla, hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını belirleyebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Mesleki zorunlu derslerin en az birinden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, bir öğretim yılı içerisinde almış olduğu ve devam zorunluluğunu yerine getirdiği diğer zorunlu derslerin en fazla üçünden başarısız olan öğrenci, derslerin açıldığı ilk yılda başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Fakat toplamda diğer zorunlu derslerin en az dördünden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Diğer zorunlu dersleri tekrar eden öğrencinin klinik uygulama eğitimlerinin başladığı dördüncü sınıf başlangıcına kadar bu derslerin tamamından başarılı olma zorunluluğu vardır.

(3) Dördüncü sınıfta, diğer zorunlu derslerin en fazla üçünden devam zorunluluğunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenci, derslerin açıldığı ilk yılda başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Fakat toplamda diğer zorunlu derslerin en az dördünden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(4) Seçmeli derslerden devam zorunluluğunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenci, dersin açıldığı ilk yarıyılda başarısız olduğu dersi tekrar eder. Ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Ancak öğrenci seçmeli dersi o dönem yüklenmek istemediği takdirde bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(5) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren ancak o dersten başarısız olan öğrenci dördüncü sınıf eğitimine başlayana kadar bu derslerin sınavlarından başarılı sonuç almak zorundadır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim ve teorik” ibaresi “Tüm” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeninin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrencinin klinik uygulama eğitimine devam etmediği süreyi tamamlama zorunluluğu ve bu süreyi tamamlama koşulları ilgili dersin anabilim dalı kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Klinik ve klinik öncesi uygulama eğitimleri dışındaki mesleki zorunlu, diğer zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, önceki dönemde devam koşulunu yerine getirmişse, ara sınava girmek zorundadır ancak devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan mesleki zorunlu derslerin tümünden başarılı olmak bir sonraki yılın ön koşuludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “uygulamasını tamamlarlar.” ibaresi “uygulamalarını kapsar.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Uygulamalar; klinik öncesi uygulamalar, klinik uygulamalar ve gözlemci öğrenci uygulamalarıdır.”

“c) Klinik uygulamalar, dördüncü ve beşinci sınıflar için zorunludur. Klinik uygulama süreleri her bir anabilim dalı için en az iki haftadır ve bu süreler gerekli görüldüğünde Komisyonun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim-öğretim yılı başında yeniden belirlenebilir.”

“(3) Klinik öncesi uygulama ve klinik uygulama dersinde eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan asgari iş sayısı/puanı o ders için belirlenen iş sayısının/puanının % 70’inden fazla olamaz. Asgari uygulama oranını tamamlayamayan öğrenci için telafi süresi verilmez, yıl sonu sınavı ile bütünleme sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Klinik öncesi uygulamalarda, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda uygulama çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik öncesi uygulama eğitimi çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenci, kalan işlerini telafi süresinde tamamlamak koşuluyla bütünleme sınavına girebilir. Telafi süresi, klinik öncesi uygulama eğitim döneminin sonunda, klinik öncesi uygulama yıl sonu sınavından önce ve/veya klinik öncesi uygulama bütünleme sınavı öncesi verilebilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı kurulunca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Klinik uygulama eğitimini başarı ile tamamlamak için, 19 uncu maddede belirtilen asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından eğitim yılı başında ilan edilen iş sayısını/puanını belirlenen sürede tamamlamak gerekir. Öğrenci, klinik uygulama eğitimi sürecinde yapması gereken uygulamaları kaydetmek, onaylatmak ve sorumlu öğretim elemanına teslim etmek zorundadır.

(3) Klinik Uygulama eğitimi dersinde anabilim dalları tarafından belirlenen iş sayısının/puanının asgari oranını tamamlayan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik işlerini/puanını ilgili anabilim dalı kurulunun belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle veya akademik takvimde belirlenen bütünleme sınav tarihine kadar tamamladığı takdirde bütünleme sınavına alınır.”

“(4) Klinik uygulama eğitimi dersleri, sınıf mevcudu Yönetim Kurulu kararıyla uygulama gruplarına ayrılarak gruplar halinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Dördüncü sınıf öğrencisi klinik uygulama eğitiminden başarılı sayılabilmek için asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen iş sayısını/puanını tamamlamak ve klinik uygulama yıl/yarıyıl sonu sınavında başarılı olmak zorundadır.

(2) Klinik uygulamaların asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik uygulamalarını, ilgili anabilim dalının belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce akademik takvimde belirlenen veya anabilim dalının uygun gördüğü tarihlerde ek süre verilir. Bu sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci klinik uygulama bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Anabilim dalı tarafından belirlenen süreler içinde klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulama eğitimini bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Beşinci sınıf öğrencisi klinik uygulama dersinden başarılı sayılabilmek için asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen iş sayısını/puanını tamamlamak ve klinik uygulama yıl/yarıyıl sonu sınavında başarılı olmak zorundadır.

(2) Anabilim dalı tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen iş sayısını/puanını asgari oranını tamamlayan ancak tamamını klinik uygulama eğitimi süresi içinde tamamlayamayan öğrenci, yıl/yarıyıl sonu sınavına giremez, bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavına girebilmek için akademik takvimde belirlenen veya anabilim dalının uygun gördüğü tarihlerde verilen telafi sürelerinde kalan iş sayısını/puanını ilgili anabilim dalının belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle tamamlamak zorundadır.

(3) Klinik uygulama eğitiminin yıl/yarıyıl sonu sınavı, her uygulama dönemi sonunda yapılır ve başarılı olan öğrenci ilgili klinik uygulama dersinden mezun olmuş sayılır. Sadece klinik uygulama eğitimlerinin bir veya birkaçını tekrar eden öğrenci, ilgili eğitimi/eğitimleri tamamlayarak uygulama dönemi sonunda yapılan yıl/yarıyıl sonu sınavından/sınavlarından başarılı olduğunda mezun olmaya hak kazanır. Yıl/yarıyıl sonu sınavlarından başarısız olan öğrencinin bütünleme sınavı akademik takvimde belirlenen bütünleme sınav döneminde yapılır. Sınavların şekli ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KUEDS, tek ders sınıf geçme sınavı,” ibaresi “klinik öncesi uygulama sınavı, klinik uygulama sınavı,” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (f) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasınının üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Mazaret sınavı: 19 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda yapılır.”

“(10) Klinik uygulama derslerinde her uygulama grubu için en az bir ara sınav ile bir yıl/yarıyıl sonu sınavının yapılması zorunludur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Klinik öncesi uygulama ve klinik uygulama sınavları da ara sınav ve yıl/yarıyıl sonu sınavlarını içerir ve bu kapsamdadır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Öğrenci derse devam koşulunu yerine getirmediyse devamsız (DS) sayılır.”

“ç) Herhangi bir nedenle sınava girmeyen öğrencinin sınav notu girmedi (GR) olarak yazılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesininin beşinci fıkrasında yer alan “Bunun dışındaki itirazlar için” ibaresi “Öğrencinin itirazının devamı halinde,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Dördüncü sınıf klinik uygulama derslerinin ara sınav sonuçları ile beşinci sınıf klinik uygulama derslerinin ara sınav ve yıl/yarıyıl sonu sınav sonuçlarının her uygulama dönemi bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilmesi zorunludur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.