7440 Sayılı yasa bilindiği gibi 12.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasanın 4. Maddesinde geçmiş dönemlerle ilgili verilmesi unutulan Vergi Beyannameleri’nin pişmanlık hükümlerine göre Vergi Daire’sine verilmesi olanağı getirilmiştir. Bu hüküm bizim bildiğimiz normal VUK madde 371 dışında özel yeni bir hükümdür.

Bilindiği üzere, 31.12.2022 tarihine kadar verilmeyen vergi beyannameleri 31.05.2023 tarihine kadar özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında;

7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasının;

- (a) bendinde, 213 sayılı Kanunun; 371 inci maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah hükümlerinden veya 370 inci maddesinde düzenlenen izaha davet hükümlerinden yararlanmak üzere ya da 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler,

- (b) bendinde, 31/12/2022 tarihinden önce verilmesi gerektiği hâlde Kanunun yayımı tarihine kadar bildirilmeyen veya bildirildiği hâlde eksik tahakkuk eden emlak vergisi bildirimleri üzerine tahakkuk edecek alacakların ne şekilde yapılandırılacağı düzenlenmiştir.

1- Pişmanlıkla Beyan 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasının

(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.

a) Başvuru Süresi ve Şekli Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinden yararlanmak isteyen mükelleflerin bu Tebliğin ekinde yer alan (Ek:4/B) örneğe uygun başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi beyannamelerini 31/5/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı oldukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.

7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası çerçevesinde pişmanlık hükümlerine göre verilecek beyannamelerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

 Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan borçluların anılan alt bent kapsamında yapacakları başvurular üzerine yapılandırılan alacak tutarlarını bu bentlerde belirtilen sürelerde ödemek istediklerine yönelik taleplerini başvuru sırasında belirtmeleri icap etmektedir.

b) Alacak Tutarının Tespiti Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinden, pişmanlık talebiyle verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi hâlinde pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Madde hükmüne istinaden, 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler …….. tarihi itibariyle e-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır.

Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, aşağıdaki ekran görüntülerinde de yer aldığı üzere, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7440” seçenekleri veya “KSS” ile “7440” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS” veya sadece “KSS” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7440 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.

Sonuç olarak, 7440 sayılı kanuna ekli Genel Tebliğde yer alan standart dilekçe Ek-4/b düzenlenerek, geçmiş dönemlere ilişkin verilemeyen her türlü vergi beyannameleri özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir. Söz konusu dilekçe 2 nüsha düzenlenerek vergi dairesine verilmelidir. Daha sonra elektronik beyanname sistemi üzerinden gibi şifre ve parolası ile 2018 yılı başından itibaren 2022 yılı aralık  ayına kadar verilemeyen beyannameler elektronik ortamda özel pişmanlık hükümlerine göre cezasız olarak verilebilecektir.

Bu konuda en son müracaat tarihi 31.05.2023 olup, bu önemli vergisel avantajın dikkate alınarak geçmiş dönemle ilgili verilmeyen beyannamelerin kontrol edilerek bu yasal hükümden yararlanılmasında önemli yarar bulunmaktadır.