Bilindiği üzere, 30.04.2021 tarihine kadar verilmeyen vergi beyannameleri 30.08.2021 tarihine kadar özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında; “(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; a) 213 sayılı Kanunun; 1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının, 2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının, … tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmüne istinaden, 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler 30.06.2021 tarihi itibariyle e-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır.

Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, aşağıdaki ekran görüntülerinde de yer aldığı üzere, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7326” seçenekleri veya “KSS” ile “7326” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS” veya sadece “KSS” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7326 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.

Sonuç olarak, 7326 sayılı kanuna ekli Genel Tebliğde yer alan standart dilekçe Ek-4/b düzenlenerek, geçmiş dönemlere ilişkin verilemeyen her türlü vergi beyannameleri özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir. Söz konusu dilekçe 2 nüsha düzenlenerek vergi dairesine verilmelidir. Daha sonra elektronik beyanname sistemi üzerinden gib şifre ve parolası ile 2016 yılı başından itibaren 2021 yılı Mart ayına kadar verilemeyen beyannameler elektronik ortamda özel pişmanlık hükümlerine göre cezasız olarak verilebilecektir.

Bu konuda en son müracaat tarihi 30.09.2021 olup, bu önemli vergisel avantajın dikkate alınarak geçmiş dönemle ilgili verilmeyen beyannamelerin kontrol edilerek bu yasal hükümden yararlanılmasında önemli yarar bulunmaktadır.