Bilindiği üzere, 31.12.2022 tarihine kadar verilmeyen vergi beyannameleri 31.05.2023 tarihine kadar özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında;

Madde hükmüne istinaden, 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler …….. tarihi itibariyle e-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır.

Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, aşağıdaki ekran görüntülerinde de yer aldığı üzere, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7326” seçenekleri veya “KSS” ile “7326” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS” veya sadece “KSS” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7440 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.

Sonuç olarak, 7440 sayılı kanuna ekli Genel Tebliğde yer alan standart dilekçe Ek-4/b düzenlenerek, geçmiş dönemlere ilişkin verilemeyen her türlü vergi beyannameleri özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir. Söz konusu dilekçe 2 nüsha düzenlenerek vergi dairesine verilmelidir. Daha sonra elektronik beyanname sistemi üzerinden gib şifre ve parolası ile 2018 yılı başından itibaren 2022 yılı aralık  ayına kadar verilemeyen beyannameler elektronik ortamda özel pişmanlık hükümlerine göre cezasız olarak verilebilecektir.

Bu konuda en son müracaat tarihi 31.05.2023 olup, bu önemli vergisel avantajın dikkate alınarak geçmiş dönemle ilgili verilmeyen beyannamelerin kontrol edilerek bu yasal hükümden yararlanılmasında önemli yarar bulunmaktadır.