T.C.
SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/267
K. 2019/267
T. 10.5.2019

* HAKİMİN ÇEKİNMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN MERCİ KARARINA İTİRAZ ( Hakimlerin Görevlerinde Bağımsız Olduğu - Anayasaya Kanuna ve Hukuka Uygun Olarak Vicdani Kanaatlerine Göre Hüküm Verecekleri/Bu Nedenle Hakimlerin Önüne Gelen Uyuşmazlıkları Kanun Çerçevesinde Çözmek Zorunda Olduğu )

* ADALETİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURMA ( Hakimin Kuracağı Hükmü Tarafların Adalet Duygusunu Zayıflatacağını Değil Güçlendireceğini Düşünüp Hedefleyerek Çalışarak Kanunlardan Aldığı Güçle Hareket Edeceği - Tarafların Soyut İddiaları Karşısında Başkalarına ve Kendisine Yabancı Kalarak Hukukun Ne Dediğini Söyleme Yetkisini Kullanıp Yargılama İşlemi ile Yargı Kararlarının Kişisel Görüş İnanç ve Duyguların Aracı Olamayacağı/Hakimlerin Yansız ve Kanunlardan Aldığı Güçle Hüküm Kurduğunu Taraflara İnandıracağı )

* HAKİMİN ÇEKİLME TALEBİ ( Hakim Tarafından Çekilme Kararı Verilmişse de Delillerle Desteklenmeyen Soyut İddiaların Hakimlerce Duygusallıkla Karşılanıp Davadan Çekilmelerine Neden Olunacağı/İleride Giderilmesi Mümkün Olmayacak Zararlara Yol Açacağından Kabul Edilemeyeceği - Aksi Halde Bir Yerde Görev Yapan Hakimlerin Aynı Yöntemle Davadan Çekilmeleri Sağlanarak Tabii Hakim İlkesinin Zedelenmesine Yol Açacağı/Merciin Hakimin Çekilme İstemini Kabul Eden Hükmün Kaldırılarak Talebin Reddine Karar Vermek Gerektiği )

2709/m. 9

6100/m. 37

ÖZET : Dava, hakimin çekinmesi isteminin incelenmesine ilişkin merci kararına itiraz istemine ilişkindir. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu nedenle, hakimler önüne gelen uyuşmazlıkları kanun çerçevesinde çözmek zorundadırlar.

Bu işlemi yaparken hakim, bir olayla ilgili kuracağı hükmü tarafların adalet duygusunu zayıflatacağını değil güçlendireceğini düşünüp, hedefleyerek çalışmalı, kanunlardan aldığı güçle hareket etmelidir. Hakim, tarafların geçerli ve kanuni delillere dayanmayan soyut iddiaları karşısında başkalarına ve kendisine yabancı kalarak, hukukun ne dediğini söyleme yetkisini kullanıp, yargılama işlemi ile yargı kararlarının kişisel görüş, inanç ve duyguların aracı olamayacağını, aksine hakimlerin yansız ve kanunlardan aldığı güçle adaleti sağlamaya çalıştığını davanın taraflarına inandırmalıdır.

Olayda; mahkeme hakimi tarafından çekilme kararı verilmişse de, maddi bulgu ve delillerle desteklenmeyen soyut iddiaların hakimlerce duygusallıkla karşılanıp davadan çekilmelerine neden olunması, ileride giderilmesi mümkün olmayacak zararlara yol açacağından kabul edilemez. Aksi halde bir yerde görev yapan hakimlerin, aynı yöntemle davadan çekilmeleri sağlanarak tabii hakim ilkesinin zedelenmesine yol açacağı unutulmamalıdır. Hal böyle olunca, merciin hakimin çekilme istemini kabul eden kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün kaldırılarak çekilme talebinin reddine karar vermek gerekir.

DAVA : Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Merci tarafından verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosyanın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesine gönderildiği, 2.Hukuk Dairesinin 30/04/2019 tarih, 2019/513 E - 2019/328 K sayılı aidiyet kararı ile dosya dairemize gönderilmiş olmakla incelendi.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Hakim 27/03/2019 tarihli çekilme mütalaasında;

"Mahkememiz dosyasının, birleşen dosya davacısı vekilinin, 23.03.2019 tarihli dilekçesinde; birleşen davacı için dava dilekçesinde talep edilen tedbir nafakası hususunda acil bir karar verilmesi talep edilmiş, talep konusunda bir karar vermek üzere dosya tarafımızdan incelemeye alınmış, dava tarihinden bir gün sonra, tarafların sosyal-ekonomik ve mali durum araştırması için yazılan müzekkere cevabı henüz dönmediği anlaşılarak, dosyada tarafların mali durumları konusunda hiçbir emare olmaksızın verilecek tedbir nafakası kararının adil ve hakkaniyetli olmayacağı kabul edilerek, gerekli eksikliklerin tamamlanması akabinde gecikmeksizin karar verileceği belirtilmiştir.

Davacı vekilleri, aynı dilekçesinde, asıl dava davacısı vekillerinin, delilleri arasında bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin, belli süre sonunda silinecek olması gerekçesi ile, bu kamera görüntülerinin elden talipli olarak istenmesini, aynı zamanda kendilerinin tedbir nafakası hakkında bir karar verilmemesini, Tarafımızca hiç dikkate alınmayan, ve bilmemiz de gerekmeyen, davacının Başsavcı oğlu oluşuna bağlamış ve bizim de bunun ile iltisaklı olarak, yanlı bir şekilde yargı görevimizi yaptığımız imasında bulunmuşlardır.

Dava dosyası, boşanma ve fer'ileri talepli dosyadır. HMK 24. ve 25. Maddeleri gereği, dosyaya getirilen durumlara binaen bir karar verilir. Tedbir nafakası konusu, her ne kadar, hakim tarafından re'sen de verilebilmekte ise de, hakim, bu taktir hakkını kullanırken, sorumsuz ve hakkaniyetsiz davranmamalıdır. Zira, dosyada, tarafların mali durumları hakkında gelecek olan rapor, mahkemenin taktirini kullanmasında esastır.

Birleşen davacı vekillerinin talebine dair, belirttiğimiz muhtevada bir karar verildiği, kararda, eksikliklerin giderilmesi akabinde gecikmeksizin karar verileceği belirtilerek, mahkememizin, tarafların birisi ile ilişkilendirilerek, onun konumu sebebiyle yanlı yargılama yapıldığı iddiasının, yargıyı ve adalet sistemini zaafa uğratabileceği nedeniyle, iddialar reddedilmiştir.

Bunun akabinde, birleşen davacı vekilleri yine aynı iddialarını sürdürmek suretiyle, yeni layiha sunmuşlar, hukuki taleplerden daha fazla, şahsımızın taraflı davranması iddiasını konu etmişler, ve mahkeme hakimi olarak şahsımıza hakarete varan ve alaycı tasvirler ile taleplerini HARARETLE tekrarladıklarını belirtmişlerdir.

Hal böyle iken, bu aşamadan sonra, mahkememizin vereceği her karara, birleşen davacı vekillerince kuşku ile bakılacak ve tarafsızlık konusunda şüpheleri olacaktır. Bu nedenle, hakimin red sebeplerinden olan tarafsızlık ilkesinin olmadığının davalılar vekillerince öne sürülmesi, HMK 34, 35, ve 36. Maddeleri ışığında aynı zamanda çekilme sebebi olarak kabul edilmiş ve tarafımızdan çekilme talebi yapılması uygun görülmüştür." şeklinde mütalaada bulunmuştur.

MERCİ KARARININ ÖZETİ:

Hakimin çekinmesi talebini inceleyen mercinin 09/04/2019 tarihli 2018/158 D.İş E- 2019/179 K sayılı D. İş kararı ile; mahkeme hakiminin çekilme isteminin kabulüne karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı-birleşen dosya davacı vekili 10/04/2019 tarihli istinaf dilekçesinde; Kocaeli 3.Aile Mahkemesi'nin 2018/158 D.İş E- 2019/179 K sayılı D. İş kararının haksız ve hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılması ile dosyanın Yerel Mahkemenin kararında tespit ettiği hukuka aykırılıklar gözönüne alınarak Kocaeli yargı çevresi dışında bağımsız ve tarafsız bir mahkemede görülmesine, yargılama giderlerinin tamamının ve taraflarının lehine tahakkuk edecek vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline, incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı -birleşen dosya davacı vekili istinafa cevap dilekçesinde özetle; merci kararı yasa ve usule uygun olduğundan davalı tarafın merci kararının kaldırılmasına yönelik istinaf talebinin reddine karar verilmesini, davalı tarafın Kocaeli 2.Aile Mahkemesinde 2019/109 E sayılı dosya ile görülen davanın Kocaeli yargı çevresi dışında bir mahkemede görülmesi talebi ise yasal mevzuatta böyle bir usul veya kurum bulunmadığından hukuk dışı olmakla öncelikle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini, aksi takdirde bu talebinde reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, hakimin çekinmesi isteminin incelenmesine ilişkin merci kararına itiraz istemine ilişkin olup, mercice hakimin çekinmesinin kabulüne ilişkin verilen karara karşı davalı T. D. vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. ,

İnceleme, 6100 Sayılı HMK'nın 355. madde hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Mahkeme Hakiminin çekilmesi HMK'nın 36.maddesi gereğince kendi kendinin reddi niteliğindedir.

Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. (Anayasa m. 9) Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu nedenle, hakimler önüne gelen uyuşmazlıkları kanun çerçevesinde çözmek zorundadırlar. Bu işlemi yaparken hakim, bir olayla ilgili kuracağı hükmü tarafların adalet duygusunu zayıflatacağını değil güçlendireceğini düşünüp, hedefleyerek çalışmalı, kanunlardan aldığı güçle hareket etmelidir. Hakim, tarafların geçerli ve kanuni delillere dayanmayan soyut iddiaları karşısında başkalarına ve kendisine yabancı kalarak, hukukun ne dediğini söyleme yetkisini kullanıp, yargılama işlemi ile yargı kararlarının kişisel görüş, inanç ve duyguların aracı olamayacağını, aksine hakimlerin yansız ve kanunlardan aldığı güçle adaleti sağlamaya çalıştığını davanın taraflarına inandırmalıdır.

Somut olayda; mahkeme hakimi tarafından çekilme kararı verilmişse de, maddi bulgu ve delillerle desteklenmeyen soyut iddiaların hakimlerce duygusallıkla karşılanıp davadan çekilmelerine neden olunması, ileride giderilmesi mümkün olmayacak zararlara yol açacağından kabul edilemez. Aksi halde bir yerde görev yapan hakimlerin, aynı yöntemle davadan çekilmeleri sağlanarak tabii hakim ilkesinin zedelenmesine yol açacağı unutulmamalıdır. Hal böyle olunca, merciin hakimin çekilme istemini kabul eden kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün kaldırılarak çekilme talebinin reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) HKM'nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca KOCAELİ 3.AİLE MAHKEMESİ'nin 09/04/2019 tarih, 2018/158 D.İş E- 2019/179 K sayılı D. İş kararının KALDIRILMASINA,

2-) Hakimin çekilme talebinin REDDİNE,

3-) İstinaf harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3-) İstinaf eden tarafın yapmış olduğu giderlerin üzerlerinde bırakılmasına,

4-) HMK.nun 359/3 maddesi uyarınca, Dairemiz kararının ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK.nun 43/2 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 10.05.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr