Bu fiil TCK'nın 177. maddesinin 1. fıkrasında suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Kanun koyucu burada yargıca hapis yahut adli para cezasının tatbiki bakımından seçimlik takdir yetkisi vermiştir.

Hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması suçu, somut tehlike suçlarındandır. Madde ile kişinin gözetimi altında bulunan bir hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi suç sayılmıştır. Bu suçun oluşması için bir zarar meydana gelmesi şartı da aranmaz. Başka bir ifade ile, suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi ile tamamlanır. Ancak kişinin anılan fiillerinden dolayı bir zarar meydana gelirse; fiilin sebebiyet verdiği netice açısından failin kast veya taksirine göre cezalandırılması yoluna gidilecektir.

Bununla birlikte, suç neticesinde bir zararın meydana gelmesi halinde ise (örneğin, mağdurun yaralanması hali vb. gibi) failin en ağır cezayı gerektiren suçtan sorumlu olacağı, dolayısıyla zarar suçu olan taksirle yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verileceği, ayrıca tehlike suçu olan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan cezalandırılma imkanının bulunmamakta olduğu unutulmamalıdır. Ancak, zarar meydana gelmesine rağmen, şikayet yokluğu yahut şikayetten vazgeçme gibi failin herhangi bir nedenle zarar suçundan cezalandırılabilme imkanının ortadan kalktığı durumlarda, koşulları bulunmakta ise tehlike suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği de gözden kaçmamalıdır. (Bkz. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Esas : 2014/7861 Karar : 2015/182 Tarih : 13.01.2015 kararı)

TCK. m. 89/1 kapsamında kalan taksirle yaralama suçunun takibi şikayete tabi suçlardan olmasına rağmen, TCK. m. 177' de düzenlenen hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Bu nedenle bu suç re'sen soruşturulacak suçlandandır.

Öte yandan, failin sahibi olduğu köpeği mağdura yönelik kasten saldırtması, kasten üstüne salması hallerinde ise, köpek burada saldırı amaçlı kullanılması nedeniyle TCK'nın 6. maddesi kapsamında silah niteliğinde kabul edilecektir. (Bkz. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2015/1166 Esas, 2015/1874 Karar sayılı kararı) Gerçekten de, TCK'nun 6. maddesinde silah deyiminden; ''Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeylerin'' de anlaşılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Buna göre, failin, köpeği saldırı amaçlı kullanması hallerinde, eylemi ve amacına göre silahla tehdit, silahla yaralama vb. gibi suçlar vücut bulabilecektir.

Suçun sübutu neticesinde, maddi ve manevi zararı meydana gelenlerin, maddi ve manevi tazminat davası açabilmeleri de mümkündür. Mağdurun eylemin gerçekleştiğini ispat edecek somut delillerle doğrudan bu davayı ikame edilebilmesi münkün ise de, mahkemece ceza davasının sonucunun bekletici mesele yapılacağı göz önüne alındığında, öncelikle ceza kovuşturmasının neticelenmesini beklemek yerinde olacaktır. Akabinde söz konusu mahkumiyet kararını delil olarak göstermek suretiyle haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut zarar görenin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası ikame edebilmeleri mümkündür.