T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/9804
K. 2022/12266
T. 24.11.2022

İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğü'nün Satış Kararında Açık Artırma İlanının Mahalli Düzeyde Yayın Yapan Gazetede İlan Edilmesine Karar Verilmiş Olup Bu Doğrultuda Tarla Nitelikli Taşınmazın İlanının Yerel Gazetede Yapıldığı/Taşınmazın Muhammen Bedelinin Çok Altında Satıldığı İhaleye Yeterli Katılımın Sağlanamadığı Görülmekle Taşınmaz Satış İlanının Yurt Genelinde Yayın Yapan ve Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazeteyle Yapılmasının Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağı/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )

KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ ( İcra Müdürlüğü'nün Satış Kararında Açık Artırma İlanının Mahalli Düzeyde Yayın Yapan Gazetede İlan Edilmesine Karar Verilmiş Olup Bu Doğrultuda Tarla Nitelikli Taşınmazın İlanının Yerel Gazetede Yapıldığı/İhaleye Yeterli Katılımın Sağlanamadığı Görülmekle Taşınmaz Satış İlanının Yurt Genelinde Yayın Yapan ve Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazeteyle Yapılmasının Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağı )

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Yapılmış Olan İlanların Gerekli Talep ve Talibi Artırmadığı Dolayısıyla İhaleye Yeterli Katılımın Sağlanamadığı Görülmekle Taşınmaz Satış İlanının Yurt Genelinde Yayın Yapan ve Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazeteyle Yapılmasının Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağı/Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verileceği )

TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZIN İLANININ YEREL GAZETEDE YAPILMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz - Taşınmaz 4.646.669,65 TL Değerinde Olup Mahalli Gazetede İlanın Yapılmasının Gerekli Talep ve Talibi Artırmadığı Dolayısıyla İhaleye Yeterli Katılımın Sağlanamadığı Görülmekle Taşınmaz Satış İlanının Yurt Genelinde Yayın Yapan ve Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazeteyle Yapılmasının Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağı )

2004/m.126

ÖZET : Somut olayda İcra Müdürlüğü'nün satış kararında, açık artırma ilanının mahalli düzeyde yayın yapan gazetede ilan edilmesine karar verilmiş olup bu doğrultuda tarla nitelikli taşınmazın ilanı yerel gazetede yapılmıştır. Taşınmaz 4.646.669,65 TL değerinde olup, mahalli gazetede ilanın yapılması talep ve talibi azaltıcı niteliktedir. Zira; 1. artırmada taşınmaza alıcı ve istekli çıkmadığından satışın 2. açık artırma gününe ertelendiği, 2. artırma gününde ise alacaklıdan başka katılanın olmadığı ve taşınmazın muhammen bedelinin çok altında satıldığı (2.500.000,00TL) dikkate alındığında, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı dolayısıyla ihaleye yeterli katılımın sağlanamadığı görülmekle, taşınmaz satış ilanının yurt genelinde yayın yapan ve tirajı 50.000'in üzerinde bir gazeteyle yapılmasının alakadarların menfaatine uygun olacağı anlaşılmıştır.

Şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, borçlu ...'ın, satışa hazırlık aşamasında alınan kıymet takdir raporuna taşınmazların değerinin düşük tespit edilmesinden dolayı itiraz ettiğini, Tokat İcra Hukuk Mahkemesi'nce 11/03/2021 tarihli 2020/184 Esas 2021/74 Karar sayılı karar ile şikayetinin kısmen kabul kısmen reddine karar verildiğini, 03/06/2021 tarihinde alınan satış kararında ihale konusu taşınmazların mahalli gazetede ilanına karar verilmesi üzerine, 103 parsel sayılı taşınmazın mahiyeti ve önemli vasıflarının satış ilanında yazılmaması ve ihale konusu taşınmazlara katılımı artırmak için tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetede ilan edilmesi gerektiğini ileri sürerek süresinde mahkemeye başvurduğunu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiğini, satışa hazırlık aşamasındaki iddialarının dikkate alınmaması sebebiyle ihale konusu taşınmazların düşük değere ihale edildiğini, ilanın tirajı 50.000 üzeri gazetede yapılması gerektiğini, tebligatların usul ve yasaya aykırı tebliğ edildiğini beyanla 18/08/2021 tarihinde yapılan ihalelerin (108 ada 8 parsel, 1456 parsel, 819 parsel) feshini Tokat İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/244 Esas sayılı dosyasında talep ettiği, Tokat İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/274 Esas sayılı dosyasında ise borçlu ...'ın Tokat İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/184 Esas sayılı dosyasında kıymet takdir raporuna itiraz ettiğini, icra dosyasında alınan bilirkişi raporuna itiraz etmesine rağmen mahkemece itirazlarının değerlendirilmediğini, ihale edilen taşınmazların değeri itibariyle tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetede ilan edilmesi gerektiğini, 103 davetiyesi yapılmadan ihale yapılmasının hukuka aykırı olduğunu, tebligatların usul ve yasaya aykırı yapıldığını ileri sürerek 13/09/2021 tarihli ihalelerin feshini (103 parsel, 108 ada 1 parsel, 753 parsel, 1176 parsel, 1177 parsel) talep ettiği, Mahkemece dosyalara ilişkin birleştirme kararı verilerek yürütülen yargılama neticesinde; 2021/244 Esas sayılı dosya yönünden şikayetin kabulüyle 108 ada 8 parsel, 1456 parsel ve 819 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin ihalenin, ihale bedellerinin satış masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle feshedildiği, birleşen 2021/274 Esas sayılı dosya yönünden ise; şikayetin kısmen kabulüyle 103 parsel yönünden ihalenin feshi talebinin reddine, 108 ada 1 parsel, 753 parsel, 1176 parsel, 1177 parsel sayılı taşınmazlar yönünden 13/09/2021 tarihli ihalenin ihale bedellerinin satış masraflarını karşılamamasından dolayı feshedilmesine karar verildiği, karara karşı alacaklı banka ve şikayetçi borçlunun istinaf yoluna başvurdukları, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği bu kez şikayetçi borçlu ...'ın fesih talebi reddedilen 103 parsel sayılı taşınmaz yönünden temyiz yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.

İİK.nun 126. maddesi taşınmaz ihalelerinde artırma ilanının ne şekilde yapılacağını düzenlemiştir. Anılan maddede, ilanın satıştan en az bir ay önce yapılacağı açıklanmıştır. Dairemizce de bu kural sapma göstermeksizin uygulanmaktadır. Açıklanan maddenin son fıkrası göndermesi ile taşınmaz ihalelerinde de uygulanması zorunlu olan İİK.nun 114. maddesinde; "Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir. İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra memurunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur" hükmü yer almaktadır.

İcra müdürü bu takdirini kullanırken hacizli malın tahmini değerini, niteliğini ve Türkiye genelinde alıcı çıkacak özellikte olup olmadığını gözetmek zorundadır. Satışın gerçekleşmesinde hem alacaklının alacağını tahsil etmesi, hem de borçlunun borcu ödemesi ve bu suretle tarafların karşılıklı menfaatinin dikkate alınması esastır. Her olayda hacizli malın kıymeti, niteliği ve satış bedeli gözetilerek satış memurunun ilanlarla ilgili kararı mahkemece denetlenerek bir karar verilmelidir. ( Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sayfa: 618)

Görüldüğü üzere, icra müdürlüğüne, gazete ilanı konusunda, her iki tarafın menfaati gözetilmek koşulu ile bir takdir yetkisi tanınmıştır.

Somut olayda İcra Müdürlüğü'nün 03/06/2021 tarihli satış kararında, açık artırma ilanının mahalli düzeyde yayın yapan gazetede ilan edilmesine karar verilmiş olup bu doğrultuda ... ili ... İlçesi ... Köyü ... Mevkiinde bulunan 21.500,00 m2 yüz ölçümlü tarla nitelikli taşınmazın ilanı yerel gazetede yapılmıştır. Taşınmaz 4.646.669,65 TL değerinde olup, mahalli gazetede ilanın yapılması talep ve talibi azaltıcı niteliktedir. Zira; 18/08/2021 tarihli 1. artırmada taşınmaza alıcı ve istekli çıkmadığından satışın 2. açık artırma gününe ertelendiği 13/09/2021 tarihli 2. artırma gününde ise alacaklıdan başka katılanın olmadığı ve taşınmazın muhammen bedelinin çok altında satıldığı (2.500.000,00TL) dikkate alındığında, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı dolayısıyla ihaleye yeterli katılımın sağlanamadığı görülmekle, taşınmaz satış ilanının yurt genelinde yayın yapan ve tirajı 50.000'in üzerinde bir gazeteyle yapılmasının alakadarların menfaatine uygun olacağı anlaşılmıştır.

O halde, Mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle 103 parsel yönünden şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu ...'ın temyiz isteminin kabulüyle yukarıda yazılı nedenlerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 26/05/2022 tarih ve 202/1055 E. - 2022/1967 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Tokat İcra Hukuk Mahkemesi'nin 16/12/2021 tarih ve 2021/244 E. - 2021/375 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 24.11.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır