T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/12707
K. 2023/3152
T. 8.5.2023

İHALENİN FESHİ ( Şikayete Konu Satış İlanı Tebliğ Mazbatasında Her Ne Kadar Posta Memurunun Tebligatın Yapılmasına İlişkin Şerhinin Altında Bir Tarih Yazılı Değil İse de Tebligatın Üzerindeki Kaşelerde Tarihin Yer Aldığı ve Yine Dosyada Mevcut PTT Bilgilerine Göre Kaşedeki Tarihe Uygun Olarak Tebligatın Tesliminin Yapıldığı Görülmekle Satış İlanı Tebligatının Bu Yönden Usulsüz Sayılması Aşırı Şekilcilik Olup Bu Sebebe Dayalı Olarak İhalenin Feshi Yerinde Olmadığından Sair İstinaf Sebepleri İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi İçin Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Bozulacağı )

SATIŞ İLANI TEBLİGATININ USULSÜZ SAYILMASI ( İhalenin Feshi - Şikayete Konu Satış İlanı Tebliğ Mazbatasında Her Ne Kadar Posta Memurunun Tebligatın Yapılmasına İlişkin Şerhinin Altında Bir Tarih Yazılı Değil İse de Tebligatın Üzerindeki Kaşelerde Tarihin Yer Aldığı ve Yine Dosyada Mevcut PTT Bilgilerine Göre Kaşedeki Tarihe Uygun Olarak Tebligatın Tesliminin Yapıldığı Görülmekle Satış İlanı Tebligatının Bu Yönden Usulsüz Sayılması Aşırı Şekilcilik Olup Bu Sebebe Dayalı Olarak İhalenin Feshinin Yerinde Olmadığı )

TEBLİGATIN ÜZERİNDEKİ KAŞELERDE TARİHİN YER ALMASI ( Şikayete Konu Satış İlanı Tebliğ Mazbatasında Her Ne Kadar Posta Memurunun Tebligatın Yapılmasına İlişkin Şerhinin Altında Bir Tarih Yazılı Değil İse de Tebligatın Üzerindeki Kaşelerde Tarihin Yer Aldığı ve Yine Dosyada Mevcut PTT Bilgilerine Göre Kaşedeki Tarihe Uygun Olarak Tebligatın Tesliminin Yapıldığı Görülmekle Satış İlanı Tebligatının Bu Yönden Usulsüz Sayılmasının Aşırı Şekilcilik Sayılacağı )

2004/m.127

7201/m.23

Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik/m.35/1

ÖZET: Uyuşmazlık, ihalenin feshi istemine ilişkindir.

Somut olayda şikayete konu satış ilanı tebliğ mazbatasında her ne kadar posta memurunun tebligatın yapılmasına ilişkin şerhinin altında bir tarih yazılı değil ise de; tebligatın üzerindeki kaşelerde tarihin yer aldığı ve yine dosyada mevcut PTT bilgilerine göre kaşedeki tarihe uygun olarak tebligatın tesliminin yapıldığı görülmekle satış ilanı tebligatının bu yönden usulsüz sayılması aşırı şekilcilik olup bu sebebe dayalı olarak ihalenin feshi yerinde olmadığından sair istinaf sebepleri incelenerek sonucuna göre karar verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki ihalenin feshine ilişkin şikayet sebebiyle yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince istemin reddine, ihale bedelinin %10'u oranında para cezasının şikayetçiden alınarak hazineye irad kaydına karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı karşı taraf alacaklı banka tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : I. DAVA

Şikayetçi borçlu vekili isteminde; şikayetçiye yapılan ödeme emri ve diğer tebligatların usulsüz olduğunu, tebliğ memurunca gerekli araştırmaların yapılmadığını, şikayetçi tarafın, hakkındaki takipten haberdar olmadığını ve takip kesinleşmeden satış işlemlerinin yapıldığını, kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun tebliğ edilmediğini ve alacaklı tarafça kıymet takdirine tek taraflı olarak itiraz edildiğini, satış ilanının da ödeme emrindeki usulsüzlüklerin tekrarlanarak tebliğ edildiğini, TK'nun 21/2. maddesine göre işlem yapılabilmesi için ilk tebligatın usulüne uygun yapılması gerektiğini, ancak somut olayda usulüne uygun bir tebligat bulunmadığını, tebliğ tarihinin mazbataya yazılmadığını, taşınmazın muhammen bedelinin 839.858,50 TL olarak belirlendiğini ancak ihalenin 430.000,00 TL bedel ile gerçekleştiğini, bu durumda şikayetçi taraf aleyhine zarar unsuru oluştuğunu, alacaklı vekilinin süreli vekaletname ile işlem yaptığını ve vekaletnamenin süresinin dolduğunu, icra dosyasına yeni vekaletname de ibraz edilmediğini, alacaklı vekilinin bu şekilde ihaleye yetkisiz bir şekilde katıldığını belirterek ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı banka vekili cevap dilekçesinde; haksız ve hukuka aykırı istemin reddini savunmuştur.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesi'nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; tebliğ usulüne aykırı olarak yapılmış olsa bile muhatap tebliği öğrenmişse tebliğin geçerli olduğu, bununla birlikte şikayetçi taraf icra emrinin, kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun ve satış ilanının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiğini iddia etmiş ise de yapılan incelemede tebligatların usulüne uygun olarak yapıldığı (tebligat kanunun 21/2'ye göre yapıldığı), 07.01.2021 tarihinde satış ilanının da gazetede yayınlanması için karar alındığı, iddiaların soyut kalıp somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle ihalenin feshi şikayetinin reddine, İİK'nun 134/2. maddesi gereğince ihale bedelinin %10'u oranında para cezasının davacıdan alınarak hazineye irad kaydına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Şikayet dilekçesindeki itiraz sebeplerini tekrar ettiği görülmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesi'nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; şikayetçiye gönderilen satış ilanının TK'nun 21/2. maddesine göre tebliğ edildiğine ilişkin mazbatada tebliğ memuru tarafından tebligatın yapıldığı tarihin belirtilmediği nedenle satış ilanı tebligatı usulsüz olup takip borçlusuna satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemesinin başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüyle İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulüne ve şikayete konu taşınmaz ihalesinin feshine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı banka vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Cevap dilekçesinin tekrar edildiği ve takip dosyasındaki tüm takip ve satış işlemlerinin usul ve yasaya uygun yapılarak ihalenin eksiksiz yerine getirildiği, tebligatların usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, satış ilanına ilişkin tebliğ mazbatasında teslim tarihinin 20.01.2021 şekline yazılı bulunduğu, kıymet takdirinin de tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, satış ilanı tebligatında tarih yazılmadığı düşünülse dahi PTT tebligat sorgulaması yapıldığında sistemde teslim tarihinin görüldüğü ve yine süresinde yapılmayan itirazların reddi gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması talep edilmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, ihalenin feshi istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1., 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 369. maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371. maddeleri, ...

2., 7201 Sayılı Tebligat Kanunu md.23,

3., Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 35/1.

4., 2004 Sayılı İİK md.127

3. Değerlendirme

Somut olayda şikayete konu satış ilanı tebliğ mazbatasında her ne kadar posta memurunun tebligatın yapılmasına ilişkin şerhinin altında bir tarih yazılı değil ise de; tebligatın üzerindeki kaşelerde tarihin yer aldığı ve yine dosyada mevcut PTT bilgilerine göre kaşedeki tarihe uygun olarak tebligatın tesliminin yapıldığı görülmekle satış ilanı tebligatının bu yönden usulsüz sayılması aşırı şekilcilik olup bu sebebe dayalı olarak ihalenin feshi yerinde olmadığından sair istinaf sebepleri incelenerek sonucuna göre karar verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 08.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır