Uluslararası anlaşmaların hükümlerinin sona erdirilmesi, Uluslararası Hukuk bakımından öngörülen usule göre yapılabilir. Buna göre iç hukuka da dikkat edilmelidir. Bu kapsamda bir uluslararası anlaşmaların feshi iç hukukta yer alan sözleşmenin yürürlüğe girme ve yürürlükten kaldırma şart ve usullerine göre olabilir. Zira "usulde paralellik" ilkesi gereğince bir sözleşmenin onaylanması ile kaldırılması da paralel uygulamalar gerektirir. Eğer ki TBMM'nin onayı ile bir sözleşme ikame edilmişse, yine TBMM'nin onayı ile kaldırılması da sağlanabilir, aksi uygulamalar da hukuka uygun değildir. Bilindiği üzere TBMM'nin onayladığı bir sözleşme, onaylandığına ilişkin kanun olmaksızın yürürlüğe giremez ve "kanun hükmünde" sayılamaz.

İç hukuk prosedürü ile fesih sürecinin son aşamasına kadar takip edilerek tamamlanması, anayasa yahut kanun hükümlerinde belirlenmiştir ve burada belirttiği aşama ve usullerden geçerek gerçekleştirilebilir.

İstanbul Sözleşmesi olarak kamuoyunca da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 80. Maddesi de feshin nasıl yapılabileceğini göstermiştir. İstanbul Sözleşmesi 29 Kasım 2011 tarihinde 28127 sayılı Resmi Gazeted'e yayımlanmış, bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ile onaylanıp tarafımızca da bağlayıcı hale gelmiştir. Yani işbu sözleşme bir kanunun yürürlüğe giriş biçimine uygun olarak, Anayasa m.90 dikkate alınarak TBMM tarafından onaylanmıştır. Dolayısıyla sözleşmenin feshi de ancak TBMM gündeminde ele alınarak ve kanun düzenlenerek sağlanabilir. Yani bugün Cumhurbaşkanı tarafından feshedilen işbu sözleşme hukukumuza uygun olarak sona erdirilmiş değildir. Zira dedik ki bir uluslararası sözleşmenin feshi yahut sona erdirilmesi ancak iç hukuk düzenlemesine uygun olarak yapılabilir. Bu kapsamda İstanbul Sözleşmesinin Cumhurbaşkanı tarafından 244 sayılı kanun hükümleri uyarınca yahut yerine gelmiş olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi hukuka uygun değildir.

Özetle belirtmek gerekir ki, İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası anlaşma niteliğindedir. Bu nedenle feshi de onaylanması gibi TBMM kararı ile mümkündür.