Kat karşılığı inşaat sözleşmesi en basit tanımıyla arsa sahibinin yükleniciye( müteahhide) arsa paylarını devrettiği, bunun karşılığında yüklenicinin de o arsa üzerinde bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlendiği bir sözleşme türüdür. Üzerine inşaat  yapılan arsanın mülkiyeti başlangıçta tamamen arsa sahibine ait olsa da müteahhitle yapılan sözleşme uyarınca ve Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca inşaata başlanırken arsa paylara bölünmekte ve bu paylar üzerinde inşaat yapma, kat mülkiyeti tesis etme yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi kendine özgü yapısı olan bir sözleşmedir. 

Müteahhitlik faaliyetinde şahıs ve firmalar, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kapsamında arsa sahiplerine teslim edilen taşınmazların katma değer vergisine tabi olmadığını iddia ederek hukuki süreçler başlatabilmektedirler. Ancak Vergi yargısının arsa karşılığı bağımsız bölüm teslimlerinin katma değer vergisine tabi olmadığı görüşünün artık kabul görmediğini ifade etmek gerekir. Zira 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “Teslim” başlıklı 2'nci maddesinin beşinci fıkrasında, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu şeklindeki düzenlemeye 29/3/2018 tarih ve 7104 sayılı Kanun ile "Bu Kanun'un uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır” hükmü eklendiğinden, söz konusu kanun değişikliğinin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen teslimlere uygulanması gerektiği açıktır. 

7104 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmadan önce, Katma Değer Vergisi Kanununda arsa karşılığı inşaat işlerinin teslim veya hizmet sayılacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu duruma istinaden fatura düzenleme yükümlülüğünden söz edilemeyeceği, başka bir ifadeyle 6/4/2018 tarih ve 7104 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin (5) numaralı fıkrasına  eklenen yeni düzenleme öncesinde arsa sahibi tarafından müteahhide yapılmış katma değer vergisine tabi bir teslim ve dolayısıyla fatura düzenlenmesini gerektirir bir durumun bulunmadığı kabul edilmekte idi. Ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Teslim" başlıklı 2. maddesinin (5) numaralı fıkrasına 29/03/2018 tarih ve 7104 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen ve Kanunun 29 maddesiyle, 06/04/2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere 06/04/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen cümleyle, bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı tesliminin, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri tesliminin yapılmış sayılacağı hükme bağlanarak arsa karşılığı inşaat işlerinde, katma değer vergisi uygulamasında teslim ifadesi açıklığa kavuşturulmuştur. 

Nitekim yakın tarihte verilmiş olan mahkeme kararında arsa payı karşılığı konut teslimlerinin 2016 yılında gerçekleşmiş olması ve arsa payına karşılık olarak arsa sahibine yapılan konut veya iş yeri teslimlerinin katma değer vergisine tabi olacağına ilişkin düzenlemenin ise 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olması sebebiyle ilgili düzenlemenin somut olaya uygulanmayacağı yani müteahhit tarafından arsa sahibine 2016 yılında yapılan teslimler dolayısıyla KDV hesaplanmayacağı ifade edilmiştir; ''Her ne kadar davalı idarece, arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhit tarafından arsa payına karşılık olarak arsa sahibine yapılan konut veya iş yeri teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu anlamında üzerinden katma değer vergisi alınması gereken teslim hükmünde olduğunun anılan Kanun'un 2. maddesinin (5) numaralı fıkrasına 29/03/2018 tarih ve 7104 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile de kabul edildiği ileri sürülmekte ise de dava konusu arsa payı karşılığı konut teslimlerinin söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce 2016 yılının Temmuz döneminde gerçekleştiği dikkate alındığında Katma Değer Vergisi Kanunu'nda 29/03/2018 tarihinde yapılan değişikliğin dava konusu olaya uygulanamayacağı açıktır.'' 

Özetlemek gerekirse kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilen taşınmazların teslimi 29/3/2018 tarih ve 7104 sayılı Kanun değişikliğinden önce gerçekleşmişe KDV hesaplanmayacak, eğer söz konusu teslimler ilgili kanun değişikliğinden sonra ise teslimlerin yapıldığı tarihlerde yürürlükte olan KDV oranları uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanacaktır.