T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/25259

Karar Numarası: 2023/2478

Karar Tarihi: 27.02.2023

PLAKASI VE SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLEMEYEN ARACIN MOTORSİKLET KULLANAN DAVACIYA ÇARPIP KAÇTIĞI İDDİASINA DAYALI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI TALEBİ

KAZADAN SONRA KAZA TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMEDİĞİ, SAVCILIK VE POLİS ARAŞTIRMASINDA KAZAYA VE ARACA DAİR HERHANGİ BİR KANITA ULAŞILAMADIĞI, KAZA İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞI

UYUŞMAZLIĞIN YETKİLİ MAHKEME ELİYLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE SİGORTA TAHKİM YARGILAMASI SONUNDA UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİNCE DOSYADAN EL ÇEKİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ

İTİRAZ HAKEM HEYETİNİN UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI ELİYLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE VERDİĞİ DOSYADAN EL ÇEKME KARARININ HUKUKA UYGUN OLMASI

ÖZETİ: Dava, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen aracın motorsiklet kullanan davacıya çarpıp kaçtığı iddiasına dayalı sürekli iş göremezlik tazminatı talebine ilişkindir. Sigorta tahkim yargılaması sonunda Uyuşmazlık Hakem Heyetince dosyadan el çekilmesine karar verilmiştir. Kazadan sonra kaza tespit tutanağının düzenlenmediği, savcılık ve polis araştırmasında kazaya ve araca dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, kaza ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığı, kazanın varlığı ve var ise kusur oranının tespiti için tanık dinleme, keşif, kamera görüntülerinin incelenmesi gibi işlemlerin adli yargı eliyle yapılabilecek işler olduğu, uyuşmazlığın yetkili mahkeme eliyle çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle; dosyadan el çekilerek yargılamaya son verilmesine, uyuşmazlık konusunun çözümü için başvuranın yetkili ve görevli mahkemeye başvurmakta muhtariyetine karar verilmiştir. İtiraz Hakem Heyetinin nihai kararlarının bozulması Hukuk Muhakemeleri Kanun'un ilgili maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere alacağın yargılamayı gerektirmesine göre, karar usul ve kanuna uygundur.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

SAYISI : 2021/806 D.İş

SAYISI : 2021/İHK-32309

HÜKÜM/KARAR : Dosyadan el çekilmesi - itirazın reddi

SAYISI : K-2021/98600

Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda Uyuşmazlık Hakem Heyetince dosyadan el çekilmesine karar verilmiştir.

Karara davacı vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, İtiraz Hakem Heyetince itirazın reddine karar verilmiştir.

... kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili; 22.08.2019 tarihinde, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen aracın motosiklet sürücüsü olan davacıya çarparak yaralanmasına neden olduğunu, davacının kaza nedeniyle malul kaldığını belirterek, belirsiz alacak davası olarak, 40.100,00 TL sürekli işgöremezlik tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili; maluliyet raporunun usulüne uygun düzenlenmediğini, başvurunun usulden reddi gerektiğini, kusur tespitinin mümkün olmadığını, plakası tespit edilemeyen aracın varlığının ispata muhtaç olduğunu, usulüne uygun başvuru yapılmadığını, aksinin kabulü halinde davacının asli kusurlu olduğu, davacı kask takmadığından belirlenecek tazminattan müterafik kusur indirimi yapılması gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

III. ... KARARI

...'nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; kazadan sonra kaza tespit tutanağının düzenlenmediği, savcılık ve polis araştırmasında kazaya ve araca dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, kaza ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığı, kazanın varlığı ve var ise kusur oranının tespiti için tanık dinleme, keşif, kamera görüntülerinin incelenmesi gibi işlemlerin adli yargı eliyle yapılabilecek işler olduğu, uyuşmazlığın yetkili mahkeme eliyle çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle; dosyadan el çekilerek yargılamaya son verilmesine, uyuşmazlık konusunun çözümü için başvuranın yetkili ve görevli mahkemeye başvurmakta muhtariyetine karar verilmiştir.

IV. İTİRAZ

A. İtiraz Yoluna Başvuranlar

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili itiraz başvurusunda bulunmuştur.

B. İtiraz Sebepleri

Davacı vekili itiraz dilekçesinde; savcılık soruşturma dosyasında tanık dinlendiğini, şüpheli şahısla ilgili olarak daimi arama kararı bulunduğunu, kararın hatalı olduğunu belirterek ... kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

...'nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; Uyuşmazlık Hakem Heyetince delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili; savcılık soruşturma dosyasında tanık dinlendiğini, şüpheli şahısla ilgili olarak daimi arama kararı bulunduğunu, ... kararının usul ve kanuna aykırı bulunduğunu ileri sürerek kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık; plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen aracın motorsiklet kullanan davacıya çarpıp kaçtığı iddiasına dayalı sürekli iş göremezlik tazminatı talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 51, 52 ve 54 üncü maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, ... Yönetmeliği.

3. Değerlendirme

İtiraz Hakem Heyetinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere alacağın yargılamayı gerektirmesine göre, karar usul ve kanuna uygun olup davacı vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile temyiz olunan ... kararının ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davacıya yükletilmesine,

Dosyanın mahkemeye gönderilmesine,

27.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

legalbank.net