T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/6627
K. 2022/7648
T. 14.6.2022

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Üniversite Hastanesinin Bakanlar Kurulu Kararıyla Ülke Genelinde İlan Edilen Olağanüstü Hâl Kapsamında Yürürlüğe Konulan Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Kapatılan Kurum Kuruluş Özel Radyo ve Televizyonlar Gazete Dergi Yayınevi ve Dağıtım Kanalları Sahibi Tüzel Kişilerden Olduğu Anlaşıldığından 675 Sayılı KHK 16 Maddesi Uyarınca Dava Şartı Değerlendirilerek Hüküm Tesis Edilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )

DAVALI İŞVERENİN OHAL KAPSAMINDA KAPATILMASI ( İşçilik Alacakları - 675 Sayılı KHK 16 Maddesi Uyarınca Dava Şartı Değerlendirilerek Sonuca Göre Hüküm Tesis Edilmesi Gereği )

DAVA ŞARTI ( İşçilik Alacakları - Davalı Üniversite Hastanesinin Bakanlar Kurulu Kararıyla Ülke Genelinde İlan Edilen Olağanüstü Hâl Kapsamında Yürürlüğe Konulan Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Kapatılan Kurum Kuruluş Özel Radyo ve Televizyonlar Gazete Dergi Yayınevi ve Dağıtım Kanalları Sahibi Tüzel Kişilerden Olduğu Anlaşıldığından 675 Sayılı KHK 16 Md.si Uyarınca Dava Şartı Değerlendirilerek Hüküm Tesis Edileceği )

KHK-675/m.16

ÖZET : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatlarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Somut olayda davalı Üniversite Hastanesinin, Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları sahibi tüzel kişilerden olduğu anlaşıldığından 675 Sayılı KHK 16 maddesi uyarınca dava şartı değerlendirilerek sonuca göre hüküm tesis edilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatlarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dairemizin 16.03.2022 tarihli ve 2022/2638 Esas, 2022/3512 Karar sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiş,davalı vekili kararın maddi hataya dayandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması isteğinde bulunmuştur.

Maddi hatanın giderilmesi isteğini içeren dilekçe ve ekleri incelendi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.02.1988 tarihli ve 1987/2-520 Esas, 1988/89 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere Yargıtayca temyiz incelemesinin yapıldığı sırada dosyada bulunan bir belgenin gözden kaçırılması, maddi hata sebebi olarak açıklanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 04.02.1959 tarihli ve 1957/13 Esas, 1959/5 Karar, 09.05.1960 tarihli ve 1960/21 Esas, 1960/9 Karar kararlarında açıklandığı üzere Yargıtayca maddi hata sonucu verilen bir karara mahkemece uyulmasına karar verilmesi halinde dahi usulü kazanılmış hak oluşmaz ve Yargıtayın hatalı bozma kararından dönülmesi mümkündür.

Somut uyuşmazlıkta; davacının çalıştığı davalı Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında yürürlüğe konulan 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (667 Sayılı KHK) 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince kapatılan kurumlara ilişkin listede yer aldığı ve kapatıldığı anlaşıldığından dava hakkında 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kanunun (675 Sayılı KHK) 16. maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği anlaşıldığından, Dairemizin 16.03.2022 tarihli ve 2022/2638 esas, 2022/3512 karar sayılı onama kararının maddi hataya dayanması sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verildi.

Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; iş sözleşmesinin haksız ve tazminatsız olarak feshedildiğini, davacının haksız fesih nedeniyle birikmiş kıdem ve ihbar tazminatı alacağı olduğunu, davalının kötüniyetli olması nedeniyle kötüniyet tazminatı talebinde de bulunduklarını belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacı açısından kötüniyet tazminatının koşullarının oluşmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

675 Sayılı KHK'nın, dava ve takip usulü başlıklı 16. maddesinde: “(1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15/8/2016 tarihli ve 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca dava şartı yokluğu sebebiyle red kararı verilir. Bu kararlar duruşma günü beklenmeksizin dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara resen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

(2) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce başlatılan icra ve iflas takipleri ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen takipler hakkında icra müdürlüklerince, 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca düşme kararı verilir. Bu kararlar dosya üzerinden kesin olarak verilir ve takip alacaklısına resen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı takip giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler veya kapatılma ya da resen terkin üzerine Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine 17/8/2016 tarihi dahil bu tarihten sonra açılan davalar ile icra ve iflas takipleri hakkında 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi gereğince dava veya takip şartının bulunmaması sebebiyle davanın reddine veya takibin düşmesine karar verilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen kararlarda davacı veya alacaklının 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilgili idari makama, tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde başvurabileceği belirtilir. İdari başvuru üzerine idari merci tarafından verilecek karar aleyhine idari yargıda dava açılabilir. İdari yargının verdiği karar kesin olup, uyuşmazlık adli yargıda hiçbir şekilde dava konusu yapılamaz.” hükümleri düzenlenmiştir.

Somut olayda davalı Üniversite Hastanesinin, 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları sahibi tüzel kişilerden olduğu anlaşıldığından 675 Sayılı KHK'nın 16. maddesi uyarınca dava şartı değerlendirilerek sonuca göre hüküm tesis edilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 14.06.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır