T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2023/3723

Karar Numarası: 2023/4159

Karar Tarihi: 12.06.2023

BORÇLUNUN İCRA TAKİBİNE İTİRAZININ KALDIRILMASI İSTEMİ

KİRA BORCU BÖLÜNEBİLİR BİR BORÇ OLUP ALACAKLI VE BORÇLULAR ARASINDA YASADAN VEYA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR TESELSÜL YOKSA ALACAKLILARDAN HER BİRİ KENDİ PAYI İLE SINIRLI OLARAK İFA İSTEYEBİLMESİ VE İFAYI KABUL EDEBİLMESİ GEREKMESİ

BORÇLULARDAN HER BİRİ BORÇTAN, KENDİ PAYINA DÜŞEN KISMI İFA İLE KURTULACAĞINDAN BU DURUMDA İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE TALEBİNİN BELİRTİLEN KURALLAR DOĞRULTUSUNDA KARARA BAĞLANMASI GEREKMESİ

ÖZETİ: Uyuşmazlık alacaklının, borçlunun icra takibine itirazının kaldırılması talebine ilişkindir. Kira sözleşmesine dayalı takipte takip alacaklısı kira sözleşmesinde kiraya veren sıfatı ile imza atan kişi (sözlü akitte kiraya veren olarak belirlenen kişi) dir. Kira sözleşmesinde kiraya veren birden fazla kişi olabilir. Bu halde, ilamsız tahliye takibinin kiraya verenlerin tümü tarafından birlikte yapılması gerekir. Burada kiraya verenler arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Çünkü kiraya verilenin tahliyesi bölünemez bir borçtur. Ancak kabul edilen kira sözleşmesi ile kiraya verenlerden biri veya bazıları için tahliye takibi açabilme yetkisi kabul edilmiş ise o kişi veya kişiler takip yapabilir. Tahliyenin ön koşulu olan ve takiple gönderilen, ihtarlı ödeme emri tebliğinden sonra ihtar göndermeyen kiralayanın takibe davaya muvafakatı ile de bu eksiklik tamamlanamaz. Kira borcu ise bölünebilir bir borç olup, alacaklı ve borçlular arasında yasadan veya sözleşmeden doğan bir teselsül yoksa, alacaklılardan her biri kendi payı ile sınırlı olarak ifa isteyebilir ve ifayı kabul edebilir. Aynı şekilde borçlulardan her biride borçtan, kendi payına düşen kısmı ifa ile kurtulur. Somut olayda takip dayanağı 15.03.2020 tarihli H... Mah. C... Cad. No:... Çankaya/Ankara adresindeki taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinde, kiraya verenler olarak E... ve Er... Yılmaz'ın birlikte yer aldığı kira sözleşmesinin Er... Y... ve ... adına imzalandığı görülmektedir. Bu durumda itirazın kaldırılması ve tahliye talebinin belirtilen kurallar doğrultusunda karara bağlanması gerekmektedir.

SAYISI : 2022/1003 E., 2023/842 K.

HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret

İLK DERECE MAHKEMESİ : Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi

SAYISI : 2021/1475 E., 2021/1929 K.

Taraflar arasındaki itirazın kaldırılması davasından dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne; itirazının kaldırılmasına, takibin devamına, davalının takibe konu taşınmazdan tahliyesine, asıl alacağın (135.200,00 TL) %20'si olan 27.040,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar verilmiştir.

Kararın davalı borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Alacaklı icra mahkemesine başvurusunda; davalının takibe itiraz ettiğini ancak herhangi bir ödeme de yapmadığını belirterek davalının itirrazın kaldırılmasına, taşınmazdan tahliyesine, %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Borçlu cevap dilekçesinde; tüm kira borcunu; alacaklının gerek banka hesabına, davacının talebi doğrultusunda gerekse elden ödenmek suretiyle tanıklar huzurunda ödediğini, ödenmemiş herhangi bir kira borcu bulunmadığını, pandemi döneminin etkisi de göz önüne alınarak müvekkilinin karşı tarafa kira borcu bulunmadığını belirterek, davanın reddine ve davacı aleyhine icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; kira ilişkisinin kesinleştiği, borçlunun ödeme iddiasını İİK'nın 269/c maddesinde sayılan belgelerden biri ile kanıtlamak zorunda olduğu, borçlunun ödemeyi kanıtlayamadığı belirtilerek davanın kabulüne; davalının Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2021/8859 Esas takip sayılı dosyasında yapmış olduğu itirazının kaldırılmasına, takibin devamına, davalının Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2021/8859 esas sayılı takip dosyasında yürütülmekte olan tahliye istemli takibe konu taşınmazdan tahliyesine, şartları oluştuğundan asıl alacak üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Borçlu istinaf başvurusunda; karar ile gerekçenin uyuşmadığını, davacıya yapılan ödemeler hakkında gerekli ve yeterli inceleme yapılmadığını, takip dosyasında alacaklı olarak...yazılı iken, sonrasında tekrar ödeme emri düzenlenerek alacaklı olarak ... yazıldığını, ilk derece mahkemesinin yaptığı ödemeleri...adına yapıldığından bahisle ödemelerin geçersiz olduğu kanısına varmasının sebepsiz zenginleşmeye neden olacağını ileri sürmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; İİK’nın 269/c maddesi gereği davalı kiracının takip konusu borcu ödediğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmesi gerektiği, borçlunun takibe konu kira bedellerinin ödendiğini yazılı belge ile kanıtlayamadığı, temerrütün gerçekleştiği belirtilerek borçlunun istinaf kanun yolu başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu temyiz başvurusunda; takip talebinde tahliye talebinin olmadığı takip dosyasında alacaklı olarak...yazılı iken, sonrasında tekrar ödeme emri düzenlenerek alacaklı olarak ... yazıldığını, ilk derece mahkemesinin yaptığı ödemeleri...adına yapıldığından bahisle ödemelerin geçersiz olduğu kanısına varmasının sebepsiz zenginleşmeye neden olacağı ödenmemiş herhangi bir kira borcu bulunmadığını ileri sürmüştür.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık alacaklının, borçlunun icra takibine itirazının kaldırılması talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK'nın 269. maddesi

3. Değerlendirme

Kira sözleşmesine dayalı takipte takip alacaklısı kira sözleşmesinde kiraya veren sıfatı ile imza atan kişi (sözlü akitte kiraya veren olarak belirlenen kişi) dir. Kira sözleşmesinde kiraya veren birden fazla kişi olabilir. Bu halde, ilamsız tahliye takibinin kiraya verenlerin tümü tarafından birlikte yapılması gerekir. Burada kiraya verenler arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. (Baki Kuru, II Cilt, Sayfa 1808) Çünkü kiraya verilenin tahliyesi bölünemez bir borçtur. Ancak kabul edilen kira sözleşmesi ile kiraya verenlerden biri veya bazıları için tahliye takibi açabilme yetkisi kabul edilmiş ise o kişi veya kişiler takip yapabilir. Tahliyenin ön koşulu olan ve takiple gönderilen, ihtarlı ödeme emri tebliğinden sonra ihtar göndermeyen kiralayanın takibe davaya muvafakatı ile de bu eksiklik tamamlanamaz. Kira borcu ise bölünebilir bir borç olup, alacaklı ve borçlular arasında yasadan veya sözleşmeden doğan bir teselsül yoksa, alacaklılardan her biri kendi payı ile sınırlı olarak ifa isteyebilir ve ifayı kabul edebilir. Aynı şekilde borçlulardan her biride borçtan, kendi payına düşen kısmı ifa ile kurtulur.

Somut olayda takip dayanağı 15.03.2020 tarihli ... Mah. …. Cad. No:.. Çankaya/Ankara adresindeki taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinde, kiraya verenler olarak E. ve Er. Yılmaz'ın birlikte yer aldığı kira sözleşmesinin Er. Yılmaz ve ... adına imzalandığı görülmektedir. Bu durumda itirazın kaldırılması ve tahliye talebinin belirtilen kurallar doğrultusunda karara bağlanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

12.06.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

legalbank.net