T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/8076

Karar Numarası: 2022/1622

Karar Tarihi: 28.02.2022

MEHİR SENEDİNE DAYALI ALTIN BORCUNUN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ

MEHİR SENEDİNİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ AMACIYLA DÜZENLENMESİ FAKAT TARAFLAR ARASINDA RESMİ NİKAH AKDİNİN YAPILMAMASI SEBEBİYLE MEHİR SENEDİNİN GEÇERLİ OLMAMASI

MEHİR SENEDİ GEÇERLİ OLMADIĞINDAN DAVA KONUSU ALTIN TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

ÖZETİ: Dava, mehir senedine dayalı altın borcunun yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. ... tarafından damat sıfatıyla, ... tarafından damadın babası sıfatıyla imzalanan dava konusu belgede ''mehir senedi bu mihir senedini eşim olacak olan ...'a mihir olarak veriyorum'' ibaresi mevcuttur. İşbu belgenin evlilik birliğinin gerçekleşmesi amacıyla düzenlendiği ancak taraflar arasında resmi nikah akdi yapılmadığı, bu itibarla da söz konusu belgenin geçerliliği olmadığı ortadadır. Buna göre ilk derece mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekir.

İLK DERECE

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının davalı ... yönünden kabulüne, davalı ... yönünden reddine dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı vekili ve davalı ... vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine yönelik olarak verilen kararın ,süresi içinde davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı; davalılardan ... ile 05.11.2017 tarihinde resmi nikah yapmaksızın imam nikahıyla evlendiklerini, davalının alkol kullanması, düzenli ve yeterli gelirinin olmaması, ekonomik durumu hakkında yalan söylemesi, borçlarının büyük bir kısmını kendisine ödetmesi, daha önceden cinsel ilişkiye girdiği kadınların videolarını telefonunda tutması nedeniyle evliliğin kendisi açısından çekilmez hale geldiğini, 09.04.2018 tarihinde evliliğin sona erdiğini, ayrı yaşamaya başladıklarını, davalıların 05.11.2017 tarihli mehir senediyle 500 gr 22 ayar altın borçlandıklarını, bu borçlarını ödemediklerini ileri sürerek; altının dava tarihindeki değeri olan 85.000 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

İlk derece mahkemesince; bağışlamanın geri alınması veya ifadan kaçınma şartlarının oluşmadığı davalı ...'in ise adı borçlu sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle, davalı ... yönünden davanın kabulüne, davalı ... yönünden davanın reddine dair verilen karara karşı, davalı ... vekili ve davacı vekili tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, bölge adliye mahkemesince; davacı ve davalı ...'ın istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Davalı ... tarafından damat sıfatıyla, davalı ... tarafından damadın babası sıfatıyla imzalanan 05.11.2017 tarihli dava konusu belgede ''mehir senedi bu mihir senedini eşim olacak olan ...'a mihir olarak veriyorum'' ibaresi mevcuttur. İşbu belgenin evlilik birliğinin gerçekleşmesi amacıyla düzenlendiği ancak davalı ... ve davacı arasında resmi nikah akdi yapılmadığı, bu itibarla da söz konusu belgenin geçerliliği olmadığı ortadadır.

Buna göre ilk derece mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

İlk derece mahkemesi kararının, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK'nın 373/1 uyarınca temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, aynı Kanun'un 371. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının davalı ... yararına BOZULMASINA, 21,40 TL bakiye temyiz harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalı ...'a iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 28/02/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

legalbank.net