T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/12633

Karar Numarası: 2023/4444

Karar Tarihi: 22.06.2023

BONOYA DAYALI BAŞLATILAN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ

SENET METNİ İÇERİSİNE YAZILAN VADE TARİHİNİN, DÜZENLEME TARİHİ İLE AYNI TARİH OLDUĞU VE İKİNCİ BİR VADE TARİHİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

DÜZENLENME TARİHİNİN ÖDEME TARİHİNDE TEKRARININ ÇİFT VADE ANLAMINA GELMEYECEĞİNDEN BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINI ETKİLEMEYECEĞİ

ÖZETİ: Dava, bonoya dayalı başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda, takip dayanağı bononun incelenmesinde; senedin düzenleme tarihinin 15.08.2018 olduğu, senet metni içerisindeki vade tarihinin 15.08.2018 olarak, senedin üst kısmında yer alan ödeme tarihinin 15.08.2019 tarihi olarak yazıldığı, bu durumda senet metni içerisine yazılan vade tarihinin, düzenleme tarihi ile aynı tarih olduğu, ikinci bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceği ve takibe konu bononun kambiyo senedi olma vasfını etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesince, düzenlenme tarihinin ödeme tarihinde tekrarının çift vade anlamına gelmeyeceği, aksinin kabulünün aşırı şekilcilik olup hak kaybına neden olacağı dikkate alınarak istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı/alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilamsız icra takibine karşı borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, borca itirazının yanı sıra takip dayanağı bonoda çift vade olduğundan bahisle kambiyo vasfı bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, istemin reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, takibe dayanak senedin düzenleme tarihinin 15.08.2018 olduğu, senet metni içerisindeki vade tarihinin 15.08.2018 olarak yazıldığı, senedin üst kısmında yer alan ödeme tarihinin 15.08.2019 olarak yazıldığı, bu durumda senet metni içerisinde bilinçli olarak yazılan vade tarihinin 15.08.2018, senedin üst kısmındaki ödeme tarihinin ise 15.08.2019 olarak yazıldığı gözetildiğinde, senette çift vade bulunduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

Somut olayda, takip dayanağı bononun incelenmesinde; senedin düzenleme tarihinin 15.08.2018 olduğu, senet metni içerisindeki vade tarihinin 15.08.2018 olarak, senedin üst kısmında yer alan ödeme tarihinin 15.08.2019 tarihi olarak yazıldığı, bu durumda senet metni içerisine yazılan vade tarihinin, düzenleme tarihi ile aynı tarih olduğu, ikinci bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceği ve takibe konu bononun kambiyo senedi olma vasfını etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. (Dairemizin 24/04/2003 T. 2003/6584 E.- 9218 K., 09/03/2004 tarih, 2004/135 E. - 5372 K. ve HGK’nın 07.03.1990 gün ve 1989/12-681 E. - 1990/154 K.).

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, düzenlenme tarihinin ödeme tarihinde tekrarının çift vade anlamına gelmeyeceği, aksinin kabulünün aşırı şekilcilik olup hak kaybına neden olacağı dikkate alınarak istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin 06.10.2022 tarihli, 2021/2836 E. - 2022/2440 K. sayılı kararının yukarıda  yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22.06.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

legalbank.net