Bilindiği gibi, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 12.03.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz: R.G. 12.03.2023 gün ve 32130 sayılı) Söz konusu Yasa ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanunun hükümlerine göre takip edilen 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup, Yasa’nın yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihi veya Yasa’nın ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Biz bu çalışmada kesinleşmiş SGK alacakları haricinde işverenler tarafından idari para cezalar konusunda fiillerle ilgili yapılandırma prosedürleri hakkında açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.

Öncelikle belirtelim ki, konuyla ilgili SGK tarafından yayımlanan 20.03.2023 gün ve Genelge 2023/14 kapsamında kesilen İPC’ler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Buna göre, ön değerlendirme, araştırma veya tespit sürecinde olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş İPC’ler hakkında şu hükümlere yer verilmiştir.

Konuyla ilgili 7440 sayılı Yasa’nın ilgili 8. Mad. hükmü aşağıya aynen alınmıştır. 

“ 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği hâlde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar ile 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılandırılır.

(4) Bu madde ile 7 nci madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.”

Bu durumda söz konusu madde hükmüne göre kesilen İPC’lerin yasa kapsamına girebilmesi için şu kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Cezayı gerektirir fiil 31.12.2022 tarihinden önce işlenmiş bir fiil olmalıdır.

2. 31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenmiş olan fiillere ilişkin olup, 9. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen müracaat tarihine kadar tebliğ edilmiş olduğu halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan İPC asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanun yayım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları baz alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeme yapılması durumunda İPC asıllarının bakiye %50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ilave alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

3. Konuyla ilgili 7. Madde hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu işverenlerin bu maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan da vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları zorunludur.

4. Müracaat için kurum tarafından çoğaltılan standart dilekçeler ile 2 nüsha başvuru yapılması gerekecektir. (Dilekçe örneği: Ek:1/a)  Bu dilekçenin alt kısmında yer alan açıklamadan da anlaşılacağı üzere yapılandırılan borçlarla ilgili dava açılmayacağı, varsa açılmış davalardan da vazgeçileceği notu dikkatlice okunmalıdır. Bu form 2 nüsha düzenlenerek ödeme taksitleri belirtilerek borcun türü ve ödeme şekli yazılmalıdır. Dilekçenin altına da tarih ve işverenin imzası yer almalıdır.