T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/5570

Karar Numarası: 2022/4606

Karar Tarihi: 06.10.2022

TAPU İPTALİ VE TESCİL, BU OLMAZ İSE ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİNDE TERDİTLİ DAVA

TERDİTLİ DAVALARDA AYNI DAVALIYA KARŞI ARALARINDA HUKUKİ BAĞLANTININ BULUNANAN BİRDEN FAZLA TALEBİN, ARALARINDA BİR ASLİLİK FERİLİK İLİŞKİSİ KURMAK SURETİYLE AYNI DAVA DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

MAHKEMENİN DAVACININ ASLİ TALEBİNİNİN ESASTAN REDDİNE KARAR VERMEDİKÇE, FER’Î TALEBİNİ İNCELEYEMEMESİ VE HÜKME BAĞLAYAMAMASI

DAVACILARIN İKİNCİ KADEMEDEKİ ALACAK İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE, REDDEDİLMİŞ SAYILAN BİRİNCİ KADEMEDEKİ TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ NEDENİYLE DAVALI ARSA MALİKLERİ YARARINA VEKALET ÜCRETİ VE HARCA HÜKMEDİLEMEMESİ VE AYRICA ARSA SAHİPLERİNCE YAPILAN YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACILARDAN ALINAMAMASI

ÖZETİ: Dava, yüklenici ile düzenlenen harici satış sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine, 2. kademedeki istek ise ödenen satış bedelinin iadesi istemine ilişkindir. Terditli davalarda aynı davalıya karşı birden fazla talep, aralarında bir aslilik ferilik ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürülebilir. Ancak bu talepler arasında hukuki bağlantının bulunması şarttır. Mahkeme davacının asli talebininin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz. Bölge adliye mahkemesince, davacıların ikinci kademedeki alacak isteminin kabulüne karar verildiğine göre, reddedilmiş sayılan birinci kademedeki tapu iptali ve tescil istemi nedeniyle davalı arsa malikleri yararına vekalet ücreti ve harca hükmedilmesi ve ayrıca arsa sahiplerince yapılan yargılama giderlerinin davacılardan alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi

İLK DRC. MHK. : Kuşadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, yüklenici ile düzenlenen harici satış sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine, 2. kademedeki istek ise ödenen satış bedelinin iadesi istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince, tapu iptali ve tescil isteminin reddine, bedel iadesi isteminin kabulü ile 40.000 GBP’nin dava tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının 1 yıllık İngiliz Sterlini mevduatına uyguladıkları en yüksek mevduat faizi ile birlikte yükleniciden tahsiline karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı dahili davalı arsa sahipleri vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince, dahili davalılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, 40.000 GBP’nin dava tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının 1 yıllık İngiliz Sterlini mevduatına uyguladıkları en yüksek mevduat faizi ile birlikte yükleniciden tahsiline ve dahili davalı arsa sahipleri yararına yargılama gideri ve vekalet ücreti verilmesine karar verilmiştir.

Karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tapu iptali ve tescil, bu olmaz ise ödenen bedelin iadesi istemi ile açılmıştır. Terditli dava 6100 sayılı HMK’nın 111. maddesinde düzenlenmiştir. Terditli davalarda aynı davalıya karşı birden fazla talep, aralarında bir aslilik ferilik ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürülebilir. Ancak bu talepler arasında hukuki bağlantının bulunması şarttır. Öte yandan, anılan Yasa’nın 111/2. maddesinde belirtildiği üzere mahkeme davacının asli talebininin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz.

Bu dava türünde iddia edilen taleplerin biri veya birkaçının reddedilmiş olması tüm kademeli talepler reddedilmedikçe karşı taraf lehine avukatlık ücreti takdirini gerektirmez. Bu nedenle bölge adliye mahkemesince, davacıların ikinci kademedeki alacak isteminin kabulüne karar verildiğine göre, reddedilmiş sayılan birinci kademedeki tapu iptali ve tescil istemi nedeniyle davalı arsa malikleri yararına vekalet ücreti ve harca hükmedilmesi ve ayrıca arsa sahiplerince yapılan yargılama giderlerinin davacılardan alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nın 370/2 maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, hüküm fıkrasının 8,9,10,11 ve 12. bentlerinin karar metninden çıkartılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmesine, 06.10.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

legalbank.net