2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden kabahatli araç sahipleri hakkında yüksek meblağlı idarî para cezası uygulamaları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İdarî para cezası karar tutanaklarına karşı Sulh Ceza Hâkimlikleri nezdinde itirazlar yapılmaktadır. Ancak trafik cezasının tebliği tarihinden itibaren belli süre içerisinde ödenmesi durumunda belli oranda indirim yapılacağı düzenlenmiştir.

31 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarılmıştır. Daha önce %25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün iken yeni düzenleme ile 1 aya çıkarılmıştır.

Kabahatler Hukuku kapsamında idari yaptırım uygulanabilmesi için, kabahat eylemini oluşturan somut vakıaların ve dayanak belgelerin yargı denetimine elverişli şekilde düzenlenmesi, idari yaptırımı gerektiren fiilin ve delillerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu durum idarenin kanuniliği ve şeffaflığı ilkesiyle alakalı olup Anayasamızdaki Adil Yargılanma Hakkının tesisini de kolaylaştırmaktadır. Kişileri ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya getiren idari yaptırım kararlarına dayanak tutanakların düzenlenmesinde idarenin dikkatli ve özenli davranması gerekmektedir.

Yeni düzenleme ile kabahatli araç sahiplerinin indirimli ödeme süresinin uzatılması, müspet ve yerinde bir değişiklik olmuştur.