T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/13822
K. 2022/10501
T. 19.9.2022

TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE CENAZE GİDERİ İSTEMİ ( Davacının Desteğin Ölüm Günündeki Yaşına Göre Destek Alabileceği Yaş Sınırını Geçtiği - Annesinden Destek Almadan Yaşamını Sürdürebileceğinin Kabulü Gerektiğinden Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )

DESTEK İLE BİRLİKTE OTURMAK VE BEKAR OLMANIN TEK BAŞINA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEME HAKKI DOĞURMAYACAĞI ( Davacının Desteğin Ölüm Günündeki Yaşına Göre Destek Alabileceği Yaş Sınırını Geçtiği - Çalışmasını Engelleyen Bir Özrü veya Sağlık Sorunu Olduğu Konusunda Somut Bir Kanıt Bulunmayan Davacının Destekten Yoksun Kaldığının Kabul Edilemeyeceği )

ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN HAL ( Bir Özrü veya Sağlık Sorunu Olduğu Konusunda Somut Bir Kanıt Bulunmayan Davacının Destekten Yoksun Kaldığının Kabul Edilemeyeceği - İtiraz Hakem Heyetince Davacının Destekten Yoksun Kalmaya Dayalı Tazminat İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )

6098/m. 53, 55

ÖZET : Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze-defin gideri istemine ilişkindir.Olayda, davacının desteğin ölüm günündeki yaşına göre destek alabileceği yaş sınırını geçtiği anlaşıldığından, annesinden destek almadan yaşamını sürdürebileceğinin kabulü gerekir.

Destek ile birlikte oturmak ve bekar olmak, tek başına destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı doğurmaz. Çalışmasını engelleyen bir özrü veya sağlık sorunu olduğu konusunda somut bir kanıt bulunmayan davacının destekten yoksun kaldığı kabul edilemez.

Açıklanan nedenlerle, İtiraz Hakem Heyetince davacının destekten yoksun kalmaya dayalı tazminat isteminin reddedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi tazminat davasının Uyuşmazlık Hakemince yapılan inceleme sonucunda; başvurunun kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı vekilinin başvurusu üzerine yapılan itiraz incelemesinde; İtiraz Hakem Heyetince davalının itirazının reddine dair verilen 23/12/2020 tarih ve 2020/İHK-28636 Sayılı kararın davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı vekili; 01/02/2018 tarihinde davalıya trafik sigortalı aracın davacının annesi olan desteği yayaya çarpması sonucu vefat ettiğini, davacının destek ile birlikte yaşadığını, annesinin aldığı maaşla geçindiğini, davacının abisinin de annesinin ölümünden üç hafta sonra vefat ettiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 500,00 TL defin ve cenaze giderinin davalıdan tahsilini talep etmiş; 27/04/2020 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini toplam 73.518,15 TL'ye yükseltmiştir.

Davalı vekili; davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Uyuşmazlık Hakem Heyetince, başvurunun kısmen kabulüyle 69.518,15 TL destekten yoksun kalma tazminatının 30/01/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, karara karşı davalı vekili itiraz yoluna başvurmuştur. İtiraz Hakem Heyetince; davalının itirazının reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-)Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze- defin gideri istemine ilişkindir.

Desteğin çocuklarının bakım ihtiyacından ne zaman kurtulacaklarını tayin etmek çocuğun yaşadığı yöreye, sosyal çevreye, çocuğun özelliklerine, cinsiyetine, ailenin sosyal ve ekonomik durumuna göre değişmektedir. Destekten yoksun kalacakları sürenin, çocuklar için, yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşullar değerlendirilerek belirlenmesi, yüksek öğrenim yapacaklar ise, öğrenimlerinin sona erdiği tarih, yapamayacaklar ise yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre, erkek çocukları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın desteğin sona ereceği yaş olarak kabulü dikkate alınarak denetime elverişli şekilde belirlenmesi suretiyle destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekmektedir.

Yargıtay'ın yerleşik içtihatları uyarınca normal şartlarda erkek çocuklar 18, kız çocukları 22 yaşına kadar, kız çocuklarının yüksekokul okuyor olması ya da okuması ihtimali varsa 25 yaşına kadar destek tazminatı alabileceklerdir.

1959 doğumlu olan davacı, 1940 doğumlu desteğin kızı olup, olay tarihinde 22 yaşın üzerindedir.

Uyuşmazlık Hakem Heyetince; davacının fiili durumuna göre boşanmış ve reşit bir kadın olduğu ve tazminat talep etme hakkının bulunduğu gerekçesiyle; destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmiştir. Davalının itirazı üzerine İtiraz Hakem Heyetince; nüfus kayıt örneğinden destek annenin eşi ve diğer çocuklarının vefat ettiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle, davalının itirazının reddine karar verilmiştir.

Davacının, desteğin ölüm günündeki yaşına göre destek alabileceği yaş sınırını geçtiği anlaşıldığından, annesinden destek almadan yaşamını sürdürebileceğinin kabulü gerekir. Destek ile birlikte oturmak ve bekar olmak, tek başına destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı doğurmaz. Çalışmasını engelleyen bir özrü veya sağlık sorunu olduğu konusunda somut bir kanıt bulunmayan davacının destekten yoksun kaldığı kabul edilemez.

İtiraz Hakem Heyetince açıklanan olgular gözetilerek, davacının destekten yoksun kalmaya dayalı tazminat isteminin reddedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

2-)Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA, (2) numaralı bentte gösterilen nedenle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 19.09.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır