T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/14677
K. 2022/10648
T. 20.9.2022


TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( 3266 Sayılı Uzman Jandarma Kanunundaki "Uzman Jandarmaların Mecburi Hizmet Süresi Uzman Jandarma Çavuşluğa Nasıp Tarihinden İtibaren On Yıl Olup Yaş Hadleri 56'dır..." Şeklinde Düzenleme Karşısında Davacının 56 Yaşına Kadar Aktif Çalışmada Bulunacağı Bu Tarihten Sonra ise Pasif Döneminin Başlayacağı Kabul Edilerek Bu Dönem İçin Asgari Geçim İndirimsiz Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği )

UZMAN ÇAVUŞ AKTİF ÇALIŞMA SÜRESİ ( Hesap Bilirkişisi Raporunda Davacının 3266 SK'nın 7. Maddesine Göre Zorunlu Emeklilik Yaş Haddinin 56 Olduğu Belirtildiği - Davacının Aktif Dönemi Hesap Edilirken 30 Yaşı ile 56 Yaş Arası Aktif Uzman Çavuşluk Süresi İçin Ücret Bordrolarına Göre Hesap Yapıldığı 56-60 Yaş Aralığında da 4 Yıl Bakiye Aktif Dönemi Olacağı Kabul Edilip AGİ Dahil Edilerek Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama Yapıldığı 60 Yaş Sonrası İçin Pasif Dönemi Başlatıldığı/56-60 Yaş Aralığı Bakiye Aktif Dönem Kabul Edilerek Yapılan Hesabın Hatalı Olduğu )

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( 3266 Sayılı Uzman Jandarma Kanunundaki "Uzman Jandarmaların Mecburi Hizmet Süresi Uzman Jandarma Çavuşluğa Nasıp Tarihinden İtibaren On Yıl Olup Yaş Hadleri 56'dır..." Şeklinde Düzenleme Karşısında Davacının 56 Yaşına Kadar Aktif Çalışmada Bulunacağı Bu Tarihten Sonra ise Pasif Döneminin Başlayacağı Kabul Edilerek Bu Dönem İçin Asgari Geçim İndirimsiz Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği - 56-60 Yaş Aralığının Bakiye Aktif Dönem Kabul Edilerek Agili Asgari Ücret Üzerinden Belirlenen Zarara Göre Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )

6098/m.49,56

3266/m.7

ÖZET : Dava, trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı kaza tarihinde uzman çavuş olarak İçişleri Bakanlığı emrinde görev yapmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişisi raporunda davacının 3266 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 7. maddesine göre zorunlu emeklilik yaş haddinin 56 olduğu belirtilmiştir. Davacının aktif dönemi hesap edilirken kaza tarihindeki 30 yaşı ile 56 yaş arası aktif uzman çavuşluk süresi için ücret bordrolarına göre hesap yapılmıştır. Ancak 56-60 yaş aralığında da 4 yıl bakiye aktif dönemi olacağı kabul edilip agi dahil edilerek asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmış, 60 yaş sonrası için pasif dönemi başlatılmıştır. Oysa ki 3266 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre "uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup yaş hadleri 56'dır..." şeklinde düzenleme karşısında davacının 56 yaşına kadar aktif çalışmada bulunacağı bu tarihten sonra ise pasif döneminin başlayacağı kabul edilerek, bu dönem için asgari geçim indirimsiz asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekirken, 56-60 yaş aralığının bakiye aktif dönem kabul edilerek agili asgari ücret üzerinden belirlenen zarara göre tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp kararın bu sebepten bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı, davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı davalı P. Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar süresi içinde davalı P. Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili 29/05/2010 tarihinde ...'in sevk ve idaresindeki kamyonetin müvekkili ...'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandığını, malul kaldığını belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini, müvekkili ... için ayrıca 150.000,00 TL manevi tazminat, eşi ... için 30.00,00 TL manevi tazminat, kızı ... için 20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında sunduğu 20/11/2017 tarihli ıslah dilekçesi ile; davacı ... için maddi tazminat talebini 244.713,44 TL olarak ıslah ettiklerini bildirmiştir.

Davalı P. Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna uyularak yapılarak yapılan yargılama sonucunda, davacı ... tarafından açılan maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, davacının geçici iş göremezlik tazminatına ilişkin talebinin reddine, davacının sürekli iş göremezliğine ilişkin talebinin kabulü ile 208.196,52 TL tazminatın davalı ... bakımından 175.000,00 TL'si ile ve 20/12/2011 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile sınırlı olmak üzere, davalılar ...ve Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. bakımından kaza tarihi olan 29/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, davacı ... tarafından açılan manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 40.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ...ve Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bakımından kaza tarihi olan 29/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerinin reddine; davacı ... tarafından açılan manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ...ve Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bakımından kaza tarihi olan 29/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, davacı ... tarafından açılan manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 9.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ...ve Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bakımından kaza tarihi olan 29/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, karar verilmiştir. Karara karşı davalı Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince davalının istinaf talebi reddedilmiş,bu kez aynı davalı karara karşı temyiz kanun yoluna başvurmuştur.

1-Davalı Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin davacılar ... ve ... lehine hükmedilen manevi tazminata yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 362/1-a maddesinde öngörülen kesinlik sınırı, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle HMK’ya eklenen Ek-Madde 1’de öngörülen yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 2020 yılı için 72.070,00 TL’dir.

HMK 362/1-a ve 362/2. maddeleri gereğince temyiz edenin sıfatına göre hükmedilen ya da mahkemece kabul edilmeyen bölümünün miktar veya değeri 72.070,00 TL’yi geçmeyen davalara ilişkin bölge adliye mahkeme kararlarının temyizi kabil değildir. Kesin olan kararların temyizinin istenilmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi tarafından bu konuda temyiz dilekçesinin reddine karar verilebileceği gibi, verilmemiş olması halinde Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilecektir.

Davalının ihtiyari dava arkadaşı olan davacılara yönelik talebi bakımından temyiz sınırı her bir davacı lehine hükmedilen tutar açısından ayrı ayrı belirlenecektir. Davalı vekilinin davacılar Hatice ve Elif Kübra yönünden temyize konu ettiği miktarlar ayrı ayrı, yukarıda belirtilen temyiz kesinlik sınırının altında kalmaktadır. O halde Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti olmayıp davalının, adı geçen davacılara yönelik temyiz dilekçelerinin HMK’nın 362/1-a maddesi gereğince reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davalı Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin davacı ...'a ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalı P. Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

b-Dava trafik kazasından kaynaklı bedensel zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Davacı ... kaza tarihinde uzman çavuş olarak İçişleri Bakanlığı emrinde görev yapmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan 06/11/2017 tarihli hesap bilirkişisi raporunda davacının 3266 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 7. maddesine göre zorunlu emeklilik yaş haddinin 56 olduğu belirtilmiştir. Davacının aktif dönemi hesap edilirken kaza tarihindeki 30 yaşı ile 56 yaş arası aktif uzman çavuşluk süresi için ücret bordorolarına göre hesap yapılmıştır. Ancak 56-60 yaş aralığında da 4 yıl bakiye aktif dönemi olacağı kabul edilip agi dahil edilerek asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmış, 60 yaş sonrası için pasif dönemi başlatılmıştır.

Oysa ki 3266 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre "uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup yaş hadleri 56'dır..." şeklinde düzenleme karşışında davacının 56 yaşına kadar aktif çalışmada bulunacağı ,bu tarihten sonra ise pasif döneminin başlayacağı kabul edilerek, bu dönem için asgari geçim indirimsiz asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekirken, yazılı olduğu şekilde 56-60 yaş aralığının bakiye aktif dönem kabul edilerek agili asgari ücret üzerinden belirlenen zarara göre tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp kararın bu sebepten bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin davacılar Elif ve ...'a yönelik temyiz dilekçesinin reddine, (2/a) bentte açıklanan nedenlerle davalı P. Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin davacı ...'a yönelik sair temyiz itirazlarının reddine, (2/b) bentte bentte açıklanan nedenlerle davalı Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. vekilinin davacı ...'a yönelik temyiz itirazının kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK 373/1. maddesi gereğince KALDIRILMASINA ve İlk Derece Mahkemesi kararının HMK 371. maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı P. Polyester Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye geri verilmesine 20.09.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır