Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/23)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’in adı “Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yabancı para yükümlülüklerine karşılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevduat ve katılım bankaları” ibaresi “bankalar” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Münhasıran kıyı bankacılığı yapan bankalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İller Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin ikinci bölümünün başlığı “Menkul Kıymet Tesisine Tabi Kalemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Menkul kıymet tesisine tabi kalemler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Türk lirası cinsinden nakdi krediler menkul kıymet tesisine tabi varlıkları oluşturur.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı “Menkul kıymet tesisine tabi kalemlerin hesaplanması” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “yükümlülükler” ibaresi “kalemler” olarak ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Menkul kıymet tesisine tabi varlıklar usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen hesaplama yöntemine göre hesaplanır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Menkul kıymet tesisine tabi varlıklar için menkul kıymet tesis oranı yüzde 30’dur.

(5) Menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülükler için tesis edilmesi gereken toplam menkul kıymet tutarından 150 milyon Türk lirası düşülerek tesis edilecek menkul kıymet tutarına ulaşılır. Bu tutarın negatif olması halinde menkul kıymet tesis edilmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yükümlülükler” ibaresi “kalemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yükümlülükler” ibaresi “kalemler”, “yükümlülüklerin” ibaresi “kalemlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet tesisine tabi kredilerin usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen büyüme oranının;

a) 26/8/2022 hesaplama tarihinden 25/11/2022 (dâhil) hesaplama tarihine kadar bir önceki hesaplama tarihine göre yüzde 3’ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar,

b) 30/12/2022 hesaplama tarihinde 29/7/2022 hesaplama tarihine göre yüzde 10’un üzerinde olması hâlinde bu oranı aşan kredi tutarından (a) bendi kapsamında tesis edilen toplam tutarın indirilmesi sonucu kalan tutar kadar,

Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.

(2) Tesis süresi hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden on ikinci ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer.

(3) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile 30/12/2022 tarihi itibarıyla son bir yıl içinde faaliyete başlayan bankalara bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kredi faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet tesisine tabi krediler için kredi faiz/kâr payı oranına göre Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda menkul kıymet tesis edilir.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihinden 30/12/2022 (dâhil) hesaplama tarihine kadar kullandırılan kredilerden, yıllık bileşik faiz/kâr payı oranı 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın

a) 1,4 ile 1,8 (dâhil) katı arasında olanlar için yüzde 20,

b) 1,8 katından yüksek olanlar için yüzde 90

oranında Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.”

MADDE 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.