(6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Kapsamında)

İnternetin hayatımızın merkezine yerleştiği günümüzde internet kullanıcılarının asıl işlevleri potansiyel tüketici olmalarıdır. Ücretli platformlar yanında farklı amaçlarla kullandığımız her mecra biz potansiyel tüketicilere reklam ulaştırmayı amaçlamaktadır. İnterneti ve iletişim araçlarını uyanık kaldığımız vakitlerin büyük bir kısmında kullanıyor olmamız reklam verenleri her geçen gün daha fazla bu mecralara yönlendirmektedir.

Bu mecralar üzerinden geleneksel araçlara nispetle çok daha kolay bir şekilde tüketicilere ulaşmak mümkün olduğu için pek çok üretici ve hizmet sağlayıcısı bazen yaptığı paylaşımın hukuken reklam olduğunun dahi farkında olmayarak ürününün veya sunduğu hizmetinin tanıtımını yapmaktadır. Oysa çeşitli yasal düzenlemeler ürün ve hizmet tanıtımı için belirli bazı standartlar öngörmekte ve aykırı faaliyetleri yaptırıma bağlamaktadır. 

Bu çerçevede büyük şirketlerin yayınlanması için ücret ödediği ve profesyonellerce hazırlanmış yüksek bütçeli reklamlardan bir hekimin muayenehanesinde yaptığı bir işleme ilişkin sosyal medya paylaşımına kadar her türlü tanıtım belli yasal düzenlemelere ve yaptırımlara tabidir. Bu yazıda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde reklam ve tanıtımlara getirilmiş standartlara, ihlal teşkil eden faaliyetler için öngörülen yaptırımlara baktıktan sonra somut örnek teşkil etmesi için ilgili yüksek mahkeme kararları ile Reklam Kurulu kararlarının bir kısmına yer vereceğiz.

Ancak önemli bir hususu belirtmemiz gerekiyor. Farklı ticari faaliyet ve meslek alanları için reklam ve tanıtımlar bakımından özel kanuni düzenlemeler bulunmaktadır. Dolayısıyla bir faaliyet alanı için böyle bir özel kanunun da bulunması halinde bu yazıda konu edilen standart ve yaptırımlar haricinde dikkate alınması gereken hususlar bulunabilir. Böyle bir durumun varlığı halinde okurlarımızın kendi faaliyet alanlarına ilişkin düzenlemelere de başvurması gerekecektir.

Ticari reklam nedir?

 6502 sayılı Kanunun 61. Maddesine göre “Ticari Reklam”: ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.

Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bunlara uymakla yükümlüdür.

Ticari Reklamlar Hakkındaki Genel Esaslar

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre reklamlar için getirilen sınırlamalar şunlardır:

Reklamlar;

a) Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremez.

b) Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.

c) Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içeremez.

ç) Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez.

d) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez.

e) İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.

f) Önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade veya görüntüler içeremez; reklamlarda o kişiye atıfta bulunulamaz; kişinin özel mülkü, ilgili ürüne ya da organizasyona verilmiş kişisel onay etkisi oluşturacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.

g) Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez.

h) Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.

ı) Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.

Ankara BİM, 9. İDD, K. 2019/638 T. 13.6.2019:

“İncelemeye sebep olan şikayetçi tüketicinin mağduriyetinin giderildiği, alınmak istenen bedava biletin müşteri hizmetleri ile yapılan görüşme sonrasında mobil uygulama üzerinden alındığı, hatta yapılan telefon görüşmesi ücretinin de müşteri memnuniyeti kapsamında ilgiliye iade edildiği, müşteri hizmetleri aracılığı ile biletlendirme yapılmamasının münferit bir durum olduğu dikkate alındığında, dava konusu internet sitesindeki kampanyaya ilişkin tanıtımın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte ve tüketicinin satın alma kararlarını etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu reklamların durdurulmasına yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline…”

Ankara BİM, 9. İDD, K. 2020/996 T. 9.9.2020:

“Olayda; davacı şirkete ait özel hastane tarafından tüketicilere gönderilen kısa mesajlarda leke tedavileri için leke açıcı ışıltı peeling uygulamasının/tedavisinin anılan hastanede yapıldığı ifadesinin yer aldığı, anılan ifadenin davacı şirkete ait hastanede leke açıcı ışıltı peeling uygulamasının/tedavisinin yapıldığı konusunda tüketicileri bilgilendirme amacı taşıdığı, kısa mesajda leke açıcı ışıltı peeling uygulamasının/tedavisinin yapılması dışında herhangi bir bilgiye yer verilmediği hususları dikkate alındığında, tüketicilere gönderilen kısa mesajlarda yer alan ifadenin talep yaratmaya yönelik olmadığı, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında olduğu sonucuna varıldığı, bu durumda, tüketicilere gönderilen kısa mesajlarda yer alan ifadeler ticari reklam olarak nitelendirilemeyeceğinden, davacı şirkete 30.176,00 TL idari para cezası uygulanması ve anılan reklam ve tanıtımları durdurulmasına ilişkin 13.03.2018 tarih ve 270 sayılı dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce dava konusu işlemin iptaline…”

Reklamlarda Kötüleme

Yönetmeliğin 10. Maddesine göre:

Reklamlar; hiçbir kişi, kurum veya kuruluşu, ticari ya da mesleki faaliyeti, malı ya da hizmeti, reklamı veya markayı aşağılayamaz, açıkça alay konusu edemez ve benzeri bir biçimde kötüleyemez.

İstanbul BAM, 13. HD., K. 2023/1357 T. 28.9.2023:

“İlk derece mahkemesince alınan bilirkişi heyet raporunda, yapılan reklamın TTK m.55/l-a-5 anlamında haksız rekabet oluşturduğu, maddi tazminat için aranan koşulların gerçekleştiği ancak davacı şirketin zararının miktarını ispat edemediği belirtilmiş ise de, söz konusu eylemin haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağının değerlendirmesinin hakim tarafından da yapılabileceği, bilirkişi raporunun takdiri bir delil olduğu, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgeler gözetildiğinde;

Davalı ... firması tarafından 2017 yılında basılı , görsel olarak tv ve sanal ortamda yayınlanan reklamlarda "en iyi fiyat garantisi" ifadesi açık ve net bir şekilde "belirli model ürünler" ifadesiyle ve model adıyla birlikte yayınlanmış olup yayınlanan reklamlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Yayınlanan Reklamda hiçbir şekilde davacı ... firmasının ya da başkaca bir firmanın ürünüyle kıyas, karşılaştırma yapılmadığı, reklamın içeriği ve yayınlanma şeklinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde ve haksız rekabet kapsamında kabul edilemez. Mahkemece, belirtilen hususlar gözetilerek davanın reddine karar verilmesi dosya kapsamına, usul ve yasaya uygun olup mahkemenin kabul ve gerekçesine göre davacı vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.”

İtibardan haksız yararlanma

Yönetmeliğin 11. Maddesine göre:

Reklamlarda;

a) Bir kişi, kurum veya kuruluşun adı veya amblem, logo ve diğer ayırt edici kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanılamaz.

b) Bir kişi adından ya da bir firma, kurum veya kuruluşa ait ticaret unvanından fikri ve sınai mülkiyet hakkından veya bir reklam kampanyası ile sağlanmış bulunan itibardan haksız olarak yararlanılamaz.

Reklamlarda Taklit

Yönetmeliğin 12. Maddesine göre:

Reklamlar, başka bir reklamın; metni, sloganı, görsel sunumu, müziği, ses efektleri ve benzeri unsurlarını tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak biçimde taklit edemez.

Reklamlarda bir mal veya hizmet, koruma altındaki bir marka veya ticaret unvanına sahip başka bir mal veya hizmetin taklidi veya kopyası olarak sunulamaz.

Tanıklı reklamlar

Yönetmeliğin 16. Maddesine göre:

Reklamlarda, tanıklığına başvurulan kişi, kurum veya kuruluşun tecrübesine, bilgisine veya araştırma sonuçlarına dayanmayan ve gerçek olmayan hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer verilemez veya atıfta bulunulamaz.

Reklamlarda, geçerliliğini yitiren veya başka nedenlerle uygulanamaz duruma gelen tanıklık ya da onay ifadeleri kullanılamaz.

Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemez.

Çevreye ilişkin beyanlar içeren reklamlar

Yönetmeliğin 17. Maddesine göre:

 Reklamlar, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde yapılamaz.

Reklamlarda, çevresel etki konusunda sadece akademik kuruluşlarca kabul görmüş bilimsel çalışmalara dayalı bilimsel bulgular ve teknik gösterimler kullanılabilir.

Ceza Hükümleri

6502 sayılı Kanunun 77. Maddesinin 12. Fıkrasına göre:

Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık;

a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise on bin Türk Lirası,

b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki yüz bin Türk Lirası,

c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı,

ç) Yerel düzeyde veya uydu üzerinden yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,

d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,

e) Uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı veya internet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,

f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş bin Türk Lirası,

g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,

idari para cezası verilir. Reklam Kurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir.

Reklam Hakkında Erişimin Engellenmesi Kararı

Bu cezalarla birlikte aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Reklam Kurulu tarafından karar verilebilir.

Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

Bu karar uygulanmak üzere 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Bu karara karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

REKLAM YAPTIRIMLARINDA İZLENECEK USULE DAİR KARARLAR:

Ceza verme Yetkisi:

İstanbul BİM, 8. İDD, E. 2016/21 K. 2016/276 T. 21.12.2016:

“İdare hukukunda "yetki" idareye yasalarla tanınmış olan karar alma, işlem ve eylemde bulunma gücünü ifade etmektedir. Bu yönüyle idari işlemin en temel unsurunu oluşturan "yetki", yasayla hangi makama verilmiş ise, bu yetki kapsamındaki idari işlemlerin, Anayasa ve yasaların yetkili kıldığı organ, makam ve kamu görevlileri tarafından tesis edilmesi hukuki bir zorunluluktur. Bu bağlamda, "yetki" yasanın açık izni olmadan kullanılamayacağı gibi yetki konusunda geniş yorum ve kıyasen uygulama da kabul edilemez.

Yukarıda yer verilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 78. maddesinde; Kanun'un 77/1. maddesi uyarınca uygulanan idari yaptırımın yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu Valilik tarafından verileceğine dair getirilen hükümle idari yaptırımı uygulayacak olan yetkili makam açık bir şekilde gösterilmiştir. Anılan madde uyarınca yetkilendirilen Valilik dışındaki bir mülki idare amirince uygulanan idari yaptırım "yetki" yönünden hukuka aykırı olacaktır.”

Lehe Hüküm:

Danıştay 15. D., K. 2017/369 T. 19.1.2017:

“5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesinde; Kanun'un, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, diğer genel hükümlerinin ise, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı hükmü yer almıştır.

Aynı Kanun'un 5. maddesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin kabahatler bakımından da uygulanacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Zaman bakımından uygulama" başlıklı 7. maddesinde ise, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanunun uygulanacağı ve infaz olunacağı belirtilmiştir.

Kabahatler Kanunu'nun anılan hükümlerinin gözardı edilerek karar verilmesi mümkün olmadığı gibi, bir çeşit hukuk güvenliği sağlayan ve günümüz temel ceza hukuku ilkelerinden biri olan lehe kanun uygulamasından davacının mahrum edilmesinin de düşünülemeyeceği açıktır.”

Danıştay 10. D. K: 2021/869:

“Adı geçen ürünlerin tanıtımında tedaviye yönelik ve endikasyon belirtilerek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olduğu ifadeleriyle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğundan, 4077 sayılı Kanun'un 16. maddesine aykırılık tespit edildiğinden davacıya uygulanan idari yaptırımın yerinde olduğu; ancak, davacıya verilen idari para cezasının 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun'un 61. maddesine aykırılık halinde müeyyideyi düzenleyen 77. maddesinin 12. fıkrasının (e) bendinin davacı lehine uygulanması gerektiğinden, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin 87.915,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.”

Danıştay 10. D., K. 2021/892 T. 3.3.2021

“4077 sayılı Kanun'un 16. maddesine aykırılığı tespit edilen davacılara uygulanan para cezası verilmesine ilişkin idari yaptırımın yerinde olduğu ancak, davacılara verilen idari para cezasının 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun'un 61. maddesine aykırılık halinde müeyyideyi düzenleyen 77. maddesinin 12. fıkrasının (e) bendinin davacılar lehine uygulanması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği sonucuna varılarak dava konusu işlemin idari para cezası uygulanmasına ilişkin kısmının iptaline…“

İstanbul BİM, 10. İDD, K. 2019/653 T. 7.3.2019:

“4077 sayılı Kanunun 16. maddesine aykırılığı tespit edilen davacıya verilen idari para cezasının 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanunun 61. maddesine aykırılık halinde müeyyideyi düzenleyen 77. maddesinin 12. fıkrası (g) bendinin davacı lehine uygulanması gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu ödeme emrinde gerek bu yönüyle ve gerekse de dayanağı idari para cezası iptal edildiğinden ortada kesinleşmiş bir amme alacağından söz edilemeyeceğinden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 30/10/2018 tarih ve E:2018/1257, K:2018/1678sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu, yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı iddialarıyla kaldırılması ve işin esası hakkında yeniden karar verilmesi davalı idareler tarafından istenilmektedir.”

Tek Hakim-Heyet Ayrımı:

Ankara BİM, 9. İDD, K. 2017/1294 T. 28.12.2017:

“Olayda, idari para cezası ile birlikte reklam durdurma cezasının da dava konusu edilmesi nedeniyle 2576 sayılı Kanunun 7/1-a maddesinde sözü edilen tek hakimle görülecek davalar arasında bulunmayan dava konusu uyuşmazlık hakkında mahkeme heyetince karar verilmesi gerekirken, tek hakim tarafından karar verilmesi nedeniyle itiraza konu kararda usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.”

Suç ve Cezaların Şahsiliği:

Ankara BİM, 9. İDD, K. 2020/994 T. 9.9.2020

Aralık 2016 tarihinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesine aykırı hareket edildiğinden bahisle davacı şirket hakkında 11.625,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin dava konusu kararın alındığı, bu durumda; davacı şirket ortağı tarafından yapılan itiraz üzerine Reklam Kurulu'nca "X2 TV" logolu televizyon kanalında "X3 kremi" isimli ürünün tanıtımı amacıyla Ekim 2016 tarihinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar nedeniyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesine aykırı hareket edildiğinden bahisle davacı şirket adına 11.625,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmesi gerekirken davacı şirketin herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığı "X1 TV" logolu televizyon kanalında "Çörek otu yağlı devam kremi" isimli ürünün tanıtımı amacıyla Aralık 2016 tarihinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar nedeniyle davacı şirket hakkında 11.625,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin dava konusu kurul kararında konu unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline

Ankara BİM, 9. İDD, K. 2019/644 T. 13.6.2019:

“"www.X1.com" adresli internet sitesinde ve instagram mecrasında yer alan "2 Al 1 Öde" başlıklı kampanyaya ilişkin tanıtımların dava dışı F3 ileti firması tarafından gerçekleştirildiği, söz konusu ürün satışı ve tanıtımı ile ilgili tüm hukuki sorumluluğun bu firmaya ait olduğu, gönderici F3 İleti firması ile aralarında imzalanan sözleşme gereği davacı şirketin sadece asıl gönderici ile taşıyıcı arasında aracı taşıyıcı olarak faaliyet gösterdiği, dolayısıyla satıcı konumunda olmadığı, buna göre, dava konusu işlemin cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olduğu davacı vekili tarafından ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.”

 Ankara BİM, 9. İDD, K. 2020/92 T. 15.1.2020:

“Şikayete konu olay tarihinde davacının internet sitesinin sahibi olmadığı, bu durumda, söz konusu reklamlar nedeniyle 4077 sayılı Kanun uyarınca tesis olunacak işlemlerin, bu reklamların yayınlandığı dönemdeki internet sitesinin sahibi olan F4 Market-K4 adına tesis olunması gerekmekte iken, Anayasa'nın 38. maddesinde ifadesini bulan ve hukukun genel ilkelerinden olan, suç ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olarak davacı şirket adına idari para ve reklam durdurma cezası uygulanmasına yönelik davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce verilen 16/11/2018 gün ve E: 2018/150, K: 2018/2317sayılı kararın onanmasına…”

REKLAM KURULUNUN KARARLARI

Reklam Kurulu T. 12.12.2017:

“Değerlendirme/Karar: www.X1.com adresli internet sitesinde yer alan; “X2 Fantezi Siyah Der, Slip Kemer Görünümlü Slip, X2 Komik Hindi Fnatazi Slip… ” ve benzeri başlıklı birçok görselin “pornografik” nitelikte olduğu, daha fazla dikkat çekebilmek için görsellerde müstehcen bir şekilde, kadınların ve erkelerin mahrem bölgelerine açıkça yer verilerek kadın ve erkek mankenlerin bedenlerinin istismar edildiği ve bu durumun genel ahlak kurallarını ihlal edici nitelikte olduğu iddia edilse de Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği’nden alınan görüş kapsamında yapılan incelemede; anılan görsellerin cinsel içerikli medya olmadığı, kadınların giydiği iç çamaşırlarına yönelik yapılan reklamların herhangi bir mevzuat kapsamında yasaklanmadığı ve anılan görsellerin genel ahlaka aykırı olacak şekilde müstehcenlik içermediği değerlendirilmiş olup, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu 17.4.2018:

“Değerlendirme/Karar: X1 markalı ürünün ambalajında yer verilen “Çevreye Daha Duyarlı” ifadesinin Reklam Mevzuatında yer verilen hususlara aykırılık taşımadığı değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, 12.6.2018:

“Değerlendirme/Karar: Firmaya ait reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verildiği, indirimli ürünlerin etiketler üzerine konulan işaretlerle ayrıldığı, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, 16.5.2018:

“Değerlendirme/Karar: Firma tarafından sunulan bilgi ve belgelerden “Sevgililer Gününe Özel Binlerce Üründe Net %50+%50 İndirim Sizlerle” kampanyası kapsamında birçok üründe gerekli indirimlerin uygulandığı, tüketicinin ise iddiasını kanıtlayacak herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı değerlendirilmiş olup, inceleme konusu tanıtımların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, 14.7.2020:

“Değerlendirme/Karar: Yürütülen inceleme neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 2014/33 numaralı Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğinin Etiketleme başlıklı 12 nci maddesinin “c) Zeytin çeşidi, tüm zeytinlerde etiket üzerinde belirtilen ürün adının punto büyüklüğünden, daha büyük bir puntoda olmamak şartıyla “……çeşidi” şeklinde yazılarak belirtilebilir. Zeytin çeşidi, ürün adı olarak kullanılmaz.” hükmü ile anılan Bakanlıkça çıkarılan 2007/33 numaralı 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununa Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ'de Gemlik zeytininin tescil edilen ürün çeşidi olarak sayılması ve 03.10.2005 tarih ve 76 sayı ile tescil altına alınan Gemlik Zeytini coğrafi işaretinde belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ürün ambalajı üzerinde ürün adı ile aynı punto büyüklüğünde veya daha küçük olmak üzere "Gemlik Çeşidi" ifadesine yer verilmesinin mevzuata aykırı olmadığı

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.”

Reklama konu ürün ile ilgili mevzuatta reklam ile getirilen punto büyüklüğü gibi kriterlere uyulması gerekir.

Reklam Kurulu, T. 13.7.2021:

“Değerlendirme/Karar: Firmanın kendilerine yapılan başvurular üzerine tüketicileri ürünlerin bulunduğu ilgili şubelere yönlendirdiği, ürünlerin stoklarda bulunmaması durumunda kendisine başvuran tüketicilere üreticilerle temasa geçerek bu ürünleri sağladığı, bu hususlar göz önüne alındığında, ilgili mağazalarda yapılan afişlemenin mağazaya özgülenmesinin mevzuatta bir karşılığının bulunmadığı, tüketicilerce ürünlerin ilgili mağazalarda olmadığına ilişkin bir kanıt sunulamadığı, çok sayıda ürünün satışa sunulduğu bu kampanyalardaki şikayet adetlerinin sınırlı olduğu, bu çerçevede, firmanın tüketicileri yanıltmaya yönelik eylemler çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir.“

Reklam Kurulu, T. 13.7.2021:

“Değerlendirme/Karar: “Aldın aldın” kampanyası kapsamında çok sayıda mağazada (yaklaşık 10000) satışa sunulan ürünlerin stok sayılarına ilişkin genel bilgilendirmeye yer verildiği ve bu çerçevede mağaza başına kısıtlı sayıda ürün düştüğü, bu ürünlerin mağazalardaki stok miktarı konusunda ortalama tüketicinin yeterli bilgiye sahip olduğu, piyasaya göre uygun fiyatla ve oldukça düşük stokla (mağaza başı sınırlı adette) satışa sunulan ürünlerin hızlıca tükendiği, mazağa dış mekanlarında standart afişlerin kullanıldığı ve tüketicilerin bu firmaya yönelik talebinin oluşturulmaya çalışıldığı, firmanın kendilerine yapılan başvurular üzerine tüketicileri ürünlerin bulunduğu ilgili şubelere yönlendirdiği, firmanın internet mecrasını da etkin bir biçimde kullandığı ve ilgili ürünlerin bu mecra üzerinden de satın alınabildiği, ürünlerin stoklarda bulunmaması durumunda kendisine başvuran tüketicilere üreticilerle temasa geçerek bu ürünleri sağladığı, bu hususlar göz önüne alındığında, ilgili mağazalarda yapılan afişlemenin mağazaya özgülenmesinin mevzuatta bir karşılığının bulunmadığı, tüketicilerce ürünlerin ilgili mağazalarda olmadığına ilişkin bir kanıt sunulamadığı, çok sayıda ürünün satışa sunulduğu bu kampanyalardaki şikayet adetlerinin sınırlı olduğu, bu çerçevede, firmanın tüketicileri yanıltmaya yönelik eylemler çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir.“

Reklam Kurulu, 12.10.2021:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; “X1” isimli üründe gramaj değişikliği yapılmadığı, farklı gramajda iki farklı ürünün piyasaya arz edildiği ve söz konusu uygulamanın mer’i mevzuata aykırı bir durum teşkil etmediği yönünde kanaat hasıl olduğundan, inceleme konusu ticari uygulamanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Aynı ürünün daha düşük gramajlısı satışa sunulmuş ve eski gramajdanda satış devam ediyorsa gramaj bakımından bir mevzuata aykırılıktan bahsedilemez. Yanıltma kastı yoktur.

Reklam Kurulu, 12.10.2021:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; firmaya ait "X1 Silgisi" markalı ürünlerin ambalajında yer alan “zehirsiz” ifadesi ile ilgili sunulan bilgi ve belgeler kapsamında şikayet konusu hususta Reklam Mevzuatı hükümlerine aykırı bir unsura rastlanmadığından, anılan reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, 14.3.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; haber verme, yayma ve bilgi alma hakkı çerçevesinde www.X1.com adresli internet sitesinde yayınlanan "Temiz enerji sektörünün tecrübeli ismi K1 F2 şirketini kurdu" başlıklı yazının tüketicilerin aydınlanma ve bilgilenme ihtiyacını karşıladığı değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, T. 14.3.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; “X1” kapsamında tüketicilere tarifeye dahil olarak e-dergi uygulamasından ve uygulamada geçerli sınırsız internetten yararlanma hakkı sunulduğu, tüketicilere gönderilen fatura ayrıntılarında ise e-dergi için ayrı bir ücrete yer verilmiş olmakla birlikte bunun sebebinin vergisel yükümlülükler olduğu ve toplamda ödenecek ücretin tarife için belirlenen ücreti aşmadığı, vergisel yükümlerden kaynaklanan bu ücret ayrıntılandırması dışında pratikte e-dergi kullanımı için tarife ücretini aşan bir ücret talep edildiğini gösteren bir bilgi veya belge bulunmadığı değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Ücretsiz/tarifeye dahil olarak verilen bir ürün/hizmet vergisel yükümlülükler nedeniyle fatura da ücretlendirilse de bu ücret ayrıntılaması dışında pratikte e-dergi kullanımı için tarife ücretini aşan bir ücret talep edildiğini gösteren bir bilgi veya belge bulunmuyorsa yaptırım uygulanmaz.

Reklam Kurulu, 11.4.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; https://www.X1.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarda yer alan “çevreye ilişkin beyan” niteliğindeki iddia ve gösterimlerin akredite olmuş veya akademik kuruluşlarca kabul görmüş bilimsel çalışmalara dayalı olarak ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “İspat külfeti” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde ispatlandığı ve Reklam Mevzuatı hükümlerine aykırı bir unsura rastlanmadığı değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, T. 9.5.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; reklamda yer alan akıllı telefonun farklı taksit sayıları olsa da çok sayıda aboneye faturaya ek taahhüt ile satıldığının anlaşıldığı, başvuru sahibinin iddiasını destekleyen yeterli bilgi ve belge bulunmadığı, cihazın taksitle satılmış olması karşısında cihazın sadece nakit olarak satıldığına ilişkin tüketicilere yönelik genel bir uygulamadan bahsedilemeyeceği ve cihazın faturaya ek taksitle satın alınabilmesi için ilgili internet sayfasında yer alan ödeme performansı, belirli bir abonelik süresi gibi bazı kriterlerin sağlanması gerektiği değerlendirilmiş olup…”

Reklam Kurulu, 14.3.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda, anılan tanıtımlarda yer alan yüzde 0 faizle bağlı tüketici kredisi kullandırımının tüketicilere sağlandığına yönelik ispat niteliğinde bilgi ve belgelerin reklam veren tarafından sunulduğu anlaşıldığından anılan kampanyaya ilişkin tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olmadığı değerlendirilmiş olup”

Reklam Kurulu, 11.4.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; F1 A.Ş. unvanlı şirkete ait "1000 megabit hız Türkiye'nin hakkı" başlıklı reklamlarda kullanılan ifadelerde ana vaadin Türkiye’nin 81 İlinde söz konusu internet bağlantısının sunulabilmesi olduğu, bu vaadi ortaya koyabilecek bilgi ve belgelerin sunulduğu, söz konusu bağlantı hızı için geçerli ortalama fiyatlar dikkate alındığında potansiyel abone sayısının daha fazla olduğu ve 1000 Mbps hızdan faydalanmak için gerekli istisnalara da mevzuata uygun şekilde yer verildiği değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, 11.4.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda, reklam veren bankaya ait X1.com/bireysel-ihtiyac-kredisi URL adresinde 15.11.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yer alan “İyi ki Tanışmışız Dedirten Kredi F1 Mobilde” başlıklı kampanya kapsamında başvuran tüketici yönünden, banka risk değerlendirmeleri çerçevesinde kredi onayının gerçekleşmediği, kredilendirme hususunda bankaların risk politikaları uyarınca gerekli kriterlerin kendileri tarafından belirlendiği, reklam veren banka tarafından ilgili kampanya vaadi kapsamında ihtiyaç kredisi kullandırımının tüketicilere sağlandığına yönelik ispat niteliğinde bilgi ve belgelerin sunulduğu, dolayısıyla tüketicinin kampanyadan yararlanamamasının sebebinin reklamın hukuka aykırı olmasından değil yaşanan bireysel bir tüketici uyuşmazlığından kaynaklandığı değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu reklam ve tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, T. 10.1.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; firmaya ilişkin olarak www.X1.com adresli internet sitesinde ve broşürlerde yer alan tanıtımlar (sertifikalandırma İSO vb.) ile ilgili sunulan bilgi ve belgeler kapsamında inceleme konusu reklamların tüketicilere yönelik olmadığı değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırı olmadığına karar verilmiştir.”

Reklam Kurulu, 14.3.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan satışların ve indirimin Bakanlığa gönderilen cevap yazısı ekinde yer alan bilgi ve belgeler ile ispatlandığı, söz konusu reklamlarda kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verildiği, reklamlarda yanıltıcı nitelikte ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil edecek herhangi bir durum bulunmadığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 14.3.2023:

“Değerlendirme/Karar: İndirimden önceki fiyat olarak belirtilen fiyata yönelik şirketin bilgi sistemlerindeki log kayıtları ile sipariş sevk belgelerinde anılan fiyatın son 30 gündeki en düşük fiyat olduğu, ürün satış sayfalarında indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin stok/miktar bilgilerine yer verildiği tespit edilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 11.4.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; şikayet eden tüketicinin adresinde sunulan fiber internet altyapısının Binaya Kadar Fiber olduğu ve sadece bina içerisinde bakır kablo kullanıldığı, bu anlamda sunulan hizmetin fiber internet kapsamında olduğu değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 14.3.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu ürünün reklamda belirtilen fiyattan pek çok şubede satıldığı, stok bilgilerinin doğru olduğu, pek çok şubede yapılan satışların ve stok bilgilerinin Bakanlığa sunulan cevap yazısı ekinde yer alan fatura, stok satış raporu ve stok raporu ile ispatlandığı, reklamlarda yanıltıcı nitelikte ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil edecek herhangi bir durum bulunmadığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 11.7.2023:

“Değerlendirme/Karar: Reklam veren/ticari uygulamada bulunan tarafından sunulan sözleşme örnekleri, faturalar, rezervasyon belgeleri, log kayıtları gibi bilgi ve belgeler çerçevesinde anılan kampanyaya ait tanıtımlarda vaat edilen %40 indirimin tüketicilere sağlandığı ispat edilmiş, kampanya öncesi araç fiyatların artırıldığına yönelik iddia yönünden ise somut bir dayanağın mevcut olmadığı anlaşıldığından şikayete konu tanıtım ve uygulamaların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olmadığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 11.4.2023:

“Değerlendirme/Karar: Firmanın stoklarında satışı yapılan ürünün stoğunun bulunduğu ancak malı teslim edecek olan şubesinde stoğun bulunmadığı, tüketiciyi yanıltma amacının olmadığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 9.5.2023:

“Değerlendirme/Karar:  “drone” yerine insansız hava araçlarının mevcut durumda kullanılmaya başlandığı, şikayet konusu reklamda vurgulanan doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına çekim gücü desteği sağlama vaadi çerçevesinde 9-12 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinde Ankara’dan kalkan Aksungur İHA’nın kullanıldığı ve bu uçuşlarda saatte yaklaşık ortalama 350 ses ve 2.500 data bağlantısının İHA F1 Baz İstasyonu üzerinden sağlandığı, bu anlamda şikayet konusu reklamda X2 teknolojisinin örnek uygulama olması, gösterilen cihazların temsili olması, bireysel abonelik kapsamında temin edilemeyecek olması gibi istisnalara yer verilmesi ve doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına çekim gücü desteği sağlama vaadi ile somut durumunda deprem felaketinin şiddeti ve ortaya çıkardığı yıkım karşısında tamamen kesintisiz bir iletişim altyapısı beklenmesinin reklamda hedef kitleye yönelik sunulan bilgilendirme ve pazarlamanın içeriği ile tam olarak uyuşmadığı gibi herhangi bir mobil şebeke işletmecisi bakımından fiili olarak da oldukça zor olduğu değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 11.7.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda, banka adına www.X1.com adresli internet sitesinde yayınlanan şikayete konu “Yeni Müşterilere Özel, Faizsiz, 6ay Vadeli 20.000 TL” başlıklı reklamlarda, banka tarafından kampanya şartlarını karşılayan tüketicilere kampanya kapsamında taahhüt edilen tutarların verildiği ve ilgili reklamlarda herhangi bir yanıltıcılık bulunmadığı tespit edilmiştir.”

Reklam Kurulu, 10.10.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda, başvuru konusu görme engelli tüketicilerin reklam verene ait internet sitesi ve mobil uygulamayı “X1” isimli uygulama vasıtasıyla sesli simülasyon teknolojisi çerçevesinde kullanabilmesine yönelik reklam ve tanıtımlara ilişkin olarak, bahse konu uygulamanın reklam verene ait internet sitesi ve mobil uygulamaya entegre edildiğine ve görme engelli tüketicilerin ilgili faydadan yararlanabildiğine ilişkin ispat niteliğinde bilgi ve belgelerin sunulduğu tespit edildiğinden şikayete konu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olmadığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 14.11.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; şirkete ait https://www.X1 URL adresli internet sayfasında

“Sosyal Destek Kampanyaları” adı altında sunulan ve belirli bir fiyat avantajı içeren tarifelerin engellilere, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerine ve gazilere özel olarak sunulduğu, abonenin durumunu ortaya koyan belgelerin mağaza veya bayilere sunulması gerektiği ve bu duruma da tarife esasları ve sıkça sorulan sorular bölümünde yer verildiği ifade edilmiş olup, inceleme konusu ve alanı dışında kalmakla birlikte teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak bu uygulamada tüketicilere yönelik çeşitli kolaylıklar sağlamaya yönelik çaba sarf edilmesi gerektiği, diğer taraftan başvuruda bulunan tüketicin de şikayet tarihinden bir gün sonra ilgili tarifeye geçiş yaparak yararlanmaya başladığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 12.12.2023:

“Değerlendirme/Karar:  “F1 Yemek” isimli uygulama üzerinden gönderilen kısa mesaj tanıtımlarında yer verilen “50 TL indirim” vaadinin uygulanmadığı iddia edilmişse de, tüketici tarafından söz konusu indirimin bahsi geçen uygulama üzerinden vermiş olduğu sipariş tutarına yansımadığına ilişkin sipariş ekran görselinin gönderilmemiş olduğu ve reklam veren firma tarafından başvuru sahibi tüketicinin söz konusu siparişine ilişkin gönderilen ekran görselinden tüketicinin oluşturduğu siparişi ödeme sayfasına gelmeden iptal ettiğinin ve ödeme ekranında yer alan söz konusu kampanya indiriminden faydalanamadığının anlaşıldığı, bu nedenle söz konusu tanıtımlarda tüketicileri yanıltıcı bir hususun bulunmadığı değerlendirilmiş olup..”

Reklam Kurulu, 8.8.2023:

“Değerlendirme/Karar: Yapılan incelemeler sonucunda; “En Çok Tercih Edilen” başlıklı reklamlara ilişkin tüm paketler arasında sıralama yapıldığında aylık paketlerin yıllık paketlere kıyasla daha çok tercih edildiği, “En Çok Tercih Edilen” ifadesinin bulunduğu paketlerin en fazla abone sayısına sahip paketler olduğu, İhtisas Komisyonu raporunda da ifade edildiği gibi reklamda yer alan ifadelerin gerçeği yansıttığının belgelerle ispatlandığı ve bu nedenle reklamlarda yanıltıcı nitelikte ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil edecek herhangi bir durum bulunmadığı değerlendirilmiş olup,”

Reklam Kurulu, 14.11.2023:

“Reklamdaki indirimden faydalandırılmadığını iddia eden müşterinin fiyat bilgisine indirim bitmeden ulaştığını ispatlaması gerekir. Firma kampanya süresinde indirimli satışlar yaptığını ortaya koyarsa ceza verilmez.”

Reklam Kurulu, 14.11.2023:

“İnternet sitesinde "X2 Ayçiçek Yağı Pet 5 lt x 4 Adet" isimli ürüne ilişkin çeşitli gerçek tüketici yorumlarına yer verilmesi tüketicileri yanıltıcı nitelikte değildir.”

Reklam Kurulu, 9.1.2024:

“Kampanyası kapsamında tüketicilere “5 taksit veya %0,05 X3puan” fırsatlarından birini seçme hakkı veren firma, kampanyayı uyguladığını ispatlayabiliyorsa ve bu nedenle reklamlarda yanıltıcı nitelikte ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılıktan bahsedilemez.”

Reklam Kurulu, 12.12.2023:

“CİMER üzerinden iletilen şikayette başvurucu bilgileri bulunmadığından daha sonradan sim kart değişikliğinin yapılıp yapılmadığı veya başka bir bayiden ücretsiz temin edilip edilmediğinin de mevcut bilgi ve belgelerden tespit edilemediği değerlendirilmiş olup…”

Av. Gökhan BİLGİN & Av. Arb. Kübra BİLGİN