Piyasalarda tahsilat krizi
İş dün­ya­sı Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a iç pi­ya­sa­da cid­di bir tah­si­lat so­ru­nu ya­şan­dı­ğı şi­ka­ye­tin­de bu­lun­du­. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen "7. Tür­ki­ye Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Şu­ra­sı", iş dün­ya­sı­nın bi­ri­ken so­run­la­rı­na sah­ne ol­du.

Yo­ğun gü­ven­lik­li şu­ra

 Nor­mal­de her yı­lın ikin­ci ayın­da ge­niş ka­tı­lım­la top­la­nan ve eko­no­mi yö­ne­ti­miy­le iş dün­ya­sı­nı bu­luş­tu­ran TOBB Şu­ra­sı, bu yıl Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin he­men ön­ce­sin­de ağus­tos ayın­da ya­pıl­dı. Şu­rada aşı­rı yo­ğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri dik­kat çek­ti. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan tüm işadam­la­rı, mi­sa­fir­ler ve ga­ze­te­ci­ler fo­toğ­raf­la­rı kay­da alı­nıp man­ye­tik özel gi­riş kart­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la sa­lo­na gi­re­bil­di­ler.

Fa­iz da­ha da in­me­li

 Ya­rım sa­at­lik ge­cik­mey­le baş­la­yan top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Er­do­ğan, yük­sek çı­kan enf­las­yon ve­ri­le­ri­ne rağ­men fa­iz­le­rin dü­şü­rül­me­si yö­nün­de­ki ıs­ra­rı­nı sür­dür­dü. Mer­kez Ban­ka­sı'nın fa­iz tav­rı­nı tas­vip et­me­di­ği­ni ifa­de eden Er­do­ğan, ya­tı­rım­la­rın de­vam ede­bil­me­si için fa­iz­le­rin da­ha da in­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. 

Va­de­de uza­ma var

 Top­lan­tı­nın ba­sı­na ka­pa­lı bö­lü­mün­de ise iş dün­ya­sı­nın tem­sil­ci­le­ri Baş­ba­kan Er­do­ğan ve ba­kan­la­ra eko­no­mi­de ya­şa­nan so­run­la­rı di­le ge­tir­di­ler. Ra­por ha­lin­de il­gi­li ba­kan­lık­la­ra da gön­de­ri­len ra­por­da, iç pi­ya­sa­da özel­lik­le son dö­ne­de cid­di bir tah­si­lat ve ala­cak so­ru­nu ya­şan­dı­ğı bil­di­ril­di. Ra­por­da, va­de­li sa­tış­lar­da va­de­le­rin uza­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­lir­ken, çek­te ha­pis ce­za­sı­nın kalk­ma­sın­dan son­ra öde­me­le­rin gü­nün­de ya­pı­la­ma­dı­ğı, çek tah­si­la­tın­da va­de­le­rin uza­dı­ğı şi­ka­yet edil­di.

Ka­mu des­te­ği şart

 Ra­por­da, na­kit akı­şın­da ve ti­ca­ri ha­yat­ta dur­gun­lu­ğa yol aç­ma ris­ki ta­şı­yan bu du­ru­mun çö­zül­me­si için ala­cak si­gor­ta­sı sis­te­mi­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen işa­dam­la­rı bu ko­nu­da ka­mu des­te­ği­ne acil ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu, dev­le­tin Exim­bank ben­ze­ri bir des­te­ği si­gor­ta­da yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler.

Vergi ve primler fazla

İş dün­ya­sı is­tih­dam üze­rin­de­ki ver­gi ve prim yü­kü­nü çar­pı­cı bir ör­nek­le Er­do­ğan'a ilet­ti­ler.Bir iş­çi­nin eli­ne ay­da net 2 bin li­ra geç­me­si için iş­ve­ren ola­rak 3 bin 680 li­ra ma­li­yet üst­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten işa­dam­la­rı, yük­sek is­tih­dam ver­gi­le­ri yü­zün­den ka­yıt­dı­şı­lık ve  gü­ven­lik­siz ça­lış­ma gi­bi ada­le­tiz uy­gu­la­ma­la­rın yay­gı­laş­tı­ğı­nı an­lat­tı­lar.

İşa­dam­la­rı iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği uz­man­la­rı di­ye ye­ni bir ay­rı­ca­lık­lı züm­re ya­ra­tıl­dı­ğı­nı, uz­man­la­rın ele­man ek­sik­li­ği sa­ye­sin­de 10-15 bin li­ra pa­ra ka­zan­dık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.

Suriyeli sığınmacı sorunu çözülmeli

 Baş­ba­kan'a su­nu­lan ra­por­da, ül­ke ge­ne­li­ne ya­yı­lan Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar­dan kay­nak­la­nan gü­ven­lik ve is­tih­dam so­run­la­rı­nın gi­de­rek art­tı­ğı şi­ka­ye­tin­de bu­lu­nul­du.

 Sı­kın­tı­la­rın da­ha da art­ma­ma­sı için Su­ri­ye'den sı­nır ge­çiş­le­ri­nin kon­trol al­tı­na alın­ma­sı­nı is­te­yen işa­dam­la­rı, tüm sı­ğın­ma­cı­la­rın ka­yı­tal­tı­na alı­nıp kamp­lar­da ika­met et­me­le­ri­ni is­te­di­ler. İşa­dam­la­rı, ça­lı­şa­bi­le­cek du­rum­da olan mül­te­ci­le­rin ise kon­trol­lü bir şe­kil­de ve res­mi ola­rak ça­lış­ma­la­rı­na
 izin ve­ril­me­si­ni ta­lep et­ti­ler.


ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.