Ali Fu­at Yıl­ma­zer: Tahliye kararına rağmen 10 aydır rehin tutuluyorum!
İs­tan­bul 1. Böl­ge ba­ğım­sız mil­let­ve­ki­li ada­yı Ali Fu­at Yıl­ma­zer, yaz­dı­ğı bir mek­tu­bu Twit­ter he­sa­bın­dan pay­laş­tı. Ani ge­li­şen ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­li­ği aday­lı­ğı­nın tüm im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men, gö­nül dost­la­rı­nın gay­re­tiy­le top­lum­da bü­yük kar­şı­lık bul­du­ğu­nu ifa­de eden Yıl­ma­zer, “Sev­gi­li gö­nül dost­la­rım; ga­rip bir se­çim dö­ne­min­de, hiç­ bir ara­ya gel­me­den ta­nış­tık-bu­luş­tuk siz­ler­le­” de­di.

DÜZMECE BİR SORUŞTURMA

Zor bir se­çim dö­ne­mi ol­du­ğu­nu, bü­tün bir top­lum için bas­kı ve zul­mün her tür­lü­sünün ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Ali Fu­at Yıl­ma­zer, “Bir ‘ca­dı avı­’ hoy­rat­lı­ğı ile di­dik di­dik in­ce­le­di­ler bü­tün geç­mi­şi­mi; be­ni mah­cup ede­cek bir tek yan­lış işi­mi çı­kar­ta­ma­dı­lar or­ta­ya. Onun için hu­kuk­suz-düz­me­ce bir so­ruş­tur­ma ile tu­tuk­la­dı­lar.

İDDİANAME YAZILMADI

İd­di­ana­me­si bir tür­lü ya­zı­la­ma­yan ve hat­ta tah­li­ye ka­ra­rı ve­ril­miş bir dos­ya­dan re­hin tu­tu­lu­yo­rum 10 ay­dır. Ce­za­evin­de hiç kim­se­ye uy­gu­lan­ma­mış eks­tra kı­sıt­lı­lık­la­ra ma­ruz du­rum­da­yım, 3 kez nak­le­dil­dim bir ce­za­evin­den di­ğe­ri­ne. Şah­si ma­sa­ma da el koy­du­lar so­nun­da; şu ka­dar bi­le ol­sa ya­za­bi­li­yor ol­mam ka­çır­dı uy­ku­la­rı­nı. As­lın­da sö­ze ha­cet yok; bas­kı ve zu­lüm­le­ri, tir tir kor­ku­la­rı ele ve­ri­yor suç­la­rı­nı. Ama ha­ki­kat ya­sak­lı, şar­la­tan­lık re­vaç­ta; he­le ki dil­siz şey­tan­lar da bu ka­dar çok olun­ca şart­lar hiç mü­sa­it ol­ma­dı­ğı hal­de. Mil­le­ti­me kar­şı ve­fa bor­cu­mun bir ge­re­ği ola­rak, ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­li­ği­ne aday ol­dum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İLETİŞİMDEN MAHRUM KALDIM

Mil­le­tin se­si ol­mak için ba­ğım­sız aday ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yıl­ma­zer, “Her tür­lü ile­ti­şim im­kan­la­rın­dan mah­rum, tut­sak bir du­rum­da­yım.
Med­ya­nın du­ru­mu ve be­nim­le il­gi­li yak­la­şım­la­rı ma­lum. Her şe­ye rağ­men im­kan­lar var­sa bi­le ba­na ka­pa­lı.

Sİ­ZE HA­VA­LE EDİ­YO­RUM

‘Mu­rad-ı ila­hi buy­mu­ş’ di­ye­rek si­ze ha­va­le edi­yo­rum bu işi. Adı­ma açıl­mış bu­lu­nan blog-si­te­’de­ki bil­gi­ler üze­rin­den, si­ya­se­ten ne an­lam ifa­de et­ti­ği­mi­zi ve ne­ler va­ad et­ti­ği­mi­zi, top­lu­ma si­zin an­lat­ma­nız ge­re­ki­yor” şek­lin­de konuştu.

SON MESAJ

Bu se­çim dö­ne­min­de son me­sa­jı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Yıl­ma­zer, ya­şa­nan sü­re­cin sö­ze ha­cet bı­rak­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Yıl­ma­zer, “Ya­kın-uzak çev­re­niz­den in­san­la­ra ula­şa­bil­di­ği­niz öl­çü­de, bu çağ­rı­yı gö­tür­me­li, bi­ze ait de­ğer­ler ve top­lum­dan giz­len­me­ye ça­lı­şı­lan ger­çek­ler ko­nu­sun­da on­la­rı bil­gi­len­dir­me­li­si­niz” dedi.

(Kaynak: Bugün Gazetesi)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.