Dinleme skandalında bomba yorum
Al­man­ya İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı­’nın (BND) 2009 yı­lın­dan be­ri Türk po­li­ti­ka­cı­la­rı din­le­di­ği id­di­ası gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şer­ken, Al­man med­ya­sın­dan il­ginç bir id­di­a gel­di. An­ka­ra­’nın ko­nu­yu bü­yüt­me­di­ği­ne işa­ret eden Al­man ba­sı­nı Türk yö­ne­ti­ci­le­rin Al­man is­tih­ba­ra­tı­nın el­de et­miş ol­ma­sı muh­te­mel bil­gi­ler­den çe­ki­ndiğini savundu.

BND NE­LER Bİ­Lİ­YOR?


Ber­li­ner Zei­tung ga­ze­te­sin­deki bir yo­rum­da şu de­ğer­len­dir­me yer al­dı: “Türk hü­kü­me­ti, BND'nin is­tih­ba­rat fa­ali­yet­le­ri­ni şan­taj po­tan­si­ye­li olan bil­gi­le­rin top­lan­ma­sı ola­rak yo­rum­la­ya­bi­lir. An­ka­ra­’nın tem­kin­li tep­ki­si, BND'nin elin­de­ki bel­ge­ler­den çe­kin­di­ği­nin ve Ber­lin ile bü­yük bir ih­ti­laf için­de ol­mak is­te­me­yi­şi­nin bir işa­re­ti ola­rak yo­rum­la­na­bi­lir. Şim­di An­ka­ra'da şu so­ru so­ru­la­cak: BND, yol­suz­luk skan­da­lı ko­nu­sun­da ne­ler bi­li­yor? Ajan­lar, IŞİD mi­li­tan­la­rıy­la res­mi mer­ci­le­rin ola­sı bağ­lan­tı­sı ko­nu­sun­da ne tür bil­gi­ler edin­di? Bu tür iç iş­le­ri­ne da­ir bil­gi­ler dı­şa­rı­ya sı­zar­sa, iç ve dış si­ya­set­te bir dep­re­me yol aça­r.”

EM­Rİ HÜ­KÜ­MET VER­MİŞTİR

BND es­ki Baş­ka­nı Hans-Ge­org Wi­eck de, “Türkiye ’yi izleme ta­li­ma­tını Al­man hü­kü­me­ti ver­di­” de­di. 1985-1990 yıl­la­rı ara­sın­da da BND’­nin baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen Wi­eck, “Tür­ki­ye­’ye yö­ne­lik din­le­me ve iz­le­me ka­ra­rı­nı BND ken­di ken­di­ne alıp, uy­gu­la­ya­ma­z. Al­man­ya'da Kürt­ler ve Kürt ol­ma­yan­lar ara­sın­da ger­gin­lik ya­şa­nı­yor. Bu ay­dın­la­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış ola­bi­lir” şeklinde konuştu.

Türk dernekleri dinlemeye tepkili

Almanya ’daki Türk der­nek­le­ri, kendilerinin de din­len­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Özel­lik­le Mer­ke­l’­in par­ti­si Hıris­ti­yan De­mok­rat­la­r’­ın mec­lis baş­kan ver­ki­li An­dre­as Schoc­ken­hof­f’­un “E­ğer ül­ke­de ya­şa­yan 3 mil­yon Türk ve Türk der­nek­le­ri te­rö­rist ola­rak sı­nıf­lan­dı­rıl­dıy­sa, bun­la­rın Tür­ki­ye­’y­le iliş­ki­le­ri­ni be­lir­le­mek için ta­kip edil­me­le­ri nor­mal­di­r” yo­ru­mu­na tepki yağdı.

TÖHMET ALTINDA KALDIK


Al­man­ya Türk Top­lu­mu (TGD) Eş Baş­ka­nı Saf­ter Çı­nar, “Bu ifa­de bu­ra­da ya­şa­yan yüz bin­ler­ce in­sa­nı töh­met al­tın­da bı­ra­kı­yo­r” de­di. Ber­lin Türk Ce­ma­ati Baş­ka­nı Be­kir Yıl­maz da “Türk der­nek­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren in­san­la­rın en az ya­rı­sı Al­man va­tan­da­şı. Yapılanlar hukuk devletine aykırı” dedi.

‘Dışişleri dinlemesi yurtdışı kaynaklı’

Uzun yıl­lar Al­man­ya­’da bü­yü­kel­çi­lik ya­pan CHP es­ki Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Öy­me­n’­den önem­li bir id­di­a gel­di. Din­le­me ola­yı­nı de­ğer­len­di­ren Öy­men, “Or­ta­ya çı­kan­la­rın ar­dın­dan, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ve sız­dı­rı­lan top­lan­tı­nın din­len­me­si­nin yurt­dı­şı kay­nak­lı ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li güç­le­ni­yor. Top­lan­tı­yı din­le­yen­le­rin ya­nı sı­ra sız­dı­ran­la­rın da ya­ban­cı­la­rın ol­du­ğu ka­nı­sı güç­le­ni­yor. Ya­ban­cı ör­güt­ler, Tür­ki­ye­’nin sa­vaş tah­rik­çi­li­ği yap­tı­ğı id­di­ası­nı or­ta­ya koy­mak için sız­dır­ma­yı yap­mış ola­bi­li­r” de­di.

“MİT-BND başkanları yüz yüze görüşecek”

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iddialara ilişkin, “Hiçbir ülke Türkiye'yi istihbarat faaliyetleri açısından hedef ülke noktasında göremez” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğünü belirten Davutoğlu, “Aslında bu daha önceden onun Irak ziyareti hakkında planlanmış bir görüşmeydi ancak yaşananları da konuştuk” dedi. Davutoğlu, Almanya İstihbarat Başkanı ile MİT Müsteşarı’nın en kısa sürede yüz yüze bir araya gelerek, konuşacağını kaydetti.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.