AK Parti'den HSYK teklifi
HSYK üyeleri hakkında disiplin soruşturması yapıp disiplin cezası verme ve görevleriyle kişisel suçlarından soruşturma-kovuşturma yetkisi HSYK Genel Kurulu’ndan, Kurul’un başkanı olan Adalet Bakanı’na geçti. Teklif yasalaşırsa, AK Partililerin “korsan bildiri” diye eleştirdiği bildiriye imza atan 17 HSYK üyesine Bakan Bekir Bozdağ soruşturma açabilecek. Bu cezalara yargı denetimi yolu açıldı.

KANUN ÇIKTIĞI GÜN HSYK ÜYELERİNİN GÖREVLERİ SONA ERİYOR

Geçici maddeyle getirilen düzenlemeye göre HSYK Başkanvekili ve üç daire başkanıyla, Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erecek. Adalet Akademisi’nin Başkan ve başkan yardımcıları, genel kurul, yönetim, denetim kurulu, hakimleri ve tüm personelinin de HSYK gibi görevleri sona erecek.

AKADEMİ BAŞKANI’NI BAKANLAR KURULU SEÇECEK

Kanun yürürlüğe girince Adalet Akademisi’nin Başkanı Yardımcıları ve Daire Başkanı’nı 10 gün için Bakan atayacak. 15 gün içinde ise Bakan üç Akademi Başkanı adayını Bakanlar Kurulu’na sunacak. İlk Bakanlar Kurulu’nda başkan atama ya da görevlendirmesi yapılacak. Teklif satırbaşları ile şöyle:

“Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK’da görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin, Kurul’daki görevleri bitecek. 10 gün içinde ise Kurulun Başkanı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; Kurul üyelerinin, asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacakları daireleri belirleyecek. Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını Bakan atayacak. Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul’a değil Bakan’a karşı sorumlu olacak.

MÜSTEŞARA DA DAİRE BAŞKANLIĞI YOLU AÇILDI

Üyelerin görev yapacakları daireler belirlendikten sonra 10 gün içinde Genel Kurul tarafından; Daire başkanları ve başkanvekilinin seçimi yapılacak. Genel Sekreter adayları belirlenecek. Genel Sekreter adayları belirlendikten sonraki üç gün içinde Bakan tarafından Genel Sekreter atanacak. Görevden alınan personel uygun görülecek bir göreve atanacak. Adalet Bakanlığı müsteşarı da daire başkanı olabilecek.

HSYK’NIN TÜM GENELGELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIYOR

Yeni HSYK’nın üç yıl boyunca çıkardığı hakim-savcı atama kriterleri başta bütün genelge ve yönetmeliklerin yürürlükten kalkacak. Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin konular hariç genelge düzenlemek görevi de Kurul’dan Bakanlığa geçti.

BAKAN 2 ADAY TEKLİF EDECEK BİRİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Değişiklikle HSYK’nın 1. ve 2. Dairesinin beş, 3. Dairesi ise 11 üyeden oluşacak. Üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına Başkan olan Bakan tarafından karar verilecek. Daire başkanlarının Başkan tarafından teklif edilecek iki aday içinden Genel Kurul tarafından seçilecek.

SEÇİM SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ

Yüksek Mahkemelerden seçilecek Kurul üyeliği için her üye, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcı, ancak bir aday için oy kullanabilecek.

GENEL KURUL GÜNDEMİNİ BAKAN BELİRLEYECEK

HSYK Genel Kurul toplantı gündemi de Bakan tarafından, Başkanvekilinin de görüşü alınmak suretiyle belirlenecek. Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere 22 üyeli Genel Kurul, en az 17 üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verecek.

DAİRELER 5 ÜYE İLE TOPLANACAK

Yedişer üyeden oluşan daireler, en az beş üyeyle toplanıp üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Yapılan değişiklikle; birinci ve ikinci daire beş, üçüncü daire ise 11 üyeden oluşacak. Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacaktır. Üçüncü daire, beşer üyeden oluşan iki heyet halinde de çalışabilecek. Bu durumda heyetler salt çoğunlukla toplanacak ve karar alacak. Başkanın katılmadığı heyete en yaşlı üye başkanlık edecektir.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUNDA

YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN GETİRDİKLERİ

07/01/2014

1- HSYK'nın görevlerinde değişiklik yapılmaktadır.

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle;

"Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hakimlerin idari görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek" görevi, Kurulun görev alanı dışına çıkarılmaktadır.

2- HSYK Başkanının görevlerinde değişiklik yapılmaktadır.

6087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle;

* Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını ve genel sekreter yardımcılarını atamak

* Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak ve Kurulun görev alanına giren konulara münhasır olmak üzere ilgili dairelerin görüşü alınmak suretiyle yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek

* Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek

* Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları vermek

görevleri HSYK Başkanına verilmektedir. Ayrıca Kurul Başkanının, "disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına katılamayacağını" öngören hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

MEVCUT KANUN DÜZENLEMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcılarını, atamak görevi Genel Kurulundur. Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcılarını atamak görevi Kurul Başkanına verilmektedir.
Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hakimlerin idari görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek görevi Genel Kurula aittir Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak ve Kurulun görev alanına giren konulara münhasır olmak üzere ilgili dairelerin görüşü alınmak suretiyle yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek görevi Kurul Başkanına aittir.
Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek görevi Genel Kurula aittir. Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek görevi Kurul Başkanına aittir
Kurul Başkanı, disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına katılamamaktadır. Kurul Başkanı, disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına katılabilecektir.3- Dairelerin oluşumu ve daire başkanlarının seçim usulüne ilişkin değişiklik

6087 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde birçok kaynaktan gelen Kurul üyelerinin görev alacakları dairelere ilişkin esaslar belirlenmiş ve belirlenen esaslara göre üyelerin dairelere dağılımının Genel Kurul tarafından yapılacağı öngörülmüştür. Aynı maddede, Genel Kurulun, her dairenin kendi üyeleri arasından bir üyeyi, o dairenin başkanı olarak seçeceği ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının daire başkanı seçilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Yapılan düzenlemeyle Kurulun birinci ve ikinci dairesinin beş, üçüncü dairesinin onbir üyeden oluşacağı; üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına Başkan tarafından karar verileceği hüküm altına alınmaktadır. Öte yandan, daire başkanlarının Başkan tarafından teklif edilecek iki aday içinden Genel Kurul tarafından seçileceği öngörülmekte, Adalet Bakanlığı Müsteşarının daire başkanı olmasını yasaklayan hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. Daire başkanlarının seçimi için yapılacak ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişi daire başkanı seçilmiş sayılacaktır.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Dairelerin üye sayısı Birinci Daire : 7 üye İkinci Daire : 7 üye Üçüncü Daire : 7 üye Birinci Daire : 5 üye İkinci Daire : 5 üye Üçüncü Daire : 11 üye
Üyelerin dairelere dağıtımı Genel Kurul tarafından Kurul Başkanı tarafından
Daire başkanlarının seçimi Genel Kurul tarafından seçimle Kurul Başkanının teklif edeceği iki üye arasından Genel Kurul tarafından seçimle
Daire başkanlarının seçim usulü Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (12 üye) karar verir. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişi daire başkanı seçilmiş sayılır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Daire Başkanı seçilemez Daire Başkanı seçilebilir4- Dairelerin görevlerinde değişiklik

6087 sayılı Kanunda birinci, ikinci ve üçüncü dairelerin görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, hakim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikayetleri almak, değerlendirmek ve gerektiğinde hakimler ve savcılar hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma için Kurul Başkanına teklifte bulunma görev ve yetkisi Üçüncü Dairededir. Kurul Başkanının oluru üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak işlemler sonrasında hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek görev ve yetkisi ise İkinci Dairededir. Yapılan değişiklikle; bu konudaki görevler daireler arasında yer değiştirmektedir.

5- Genel Sekreter yardımcılarının sayısı

6087 sayılı Kanuna göre dört genel sekreter yardımcısı vardır. Değişiklikle genel sekreter yardımcısı sayısı beşe çıkarılmaktadır. Beş genel sekreter yardımcısından birinin idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilmesi gerekmektedir.

6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
4 genel sekreter yardımcısı vardır Biri idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilmek üzere beş genel sekreter yardımcısı olacaktır6- Genel Sekreterin atanması usulünde değişiklik yapılmaktadır.

Anayasanın 159 uncu maddesi uyarınca Kurul Genel Sekreteri, birinci sınıf hakim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanmaktadır. 6087 sayılı Kanun ise, aday belirlerken her bir Kurul üyesinin en fazla üç adaya oy verebilmesini öngörmüştür. Yapılan değişiklikle her bir Kurul üyesinin ancak bir adaya oy vermesi kabul edilmektedir. Her iki durumda da en çok oyu alan üç aday teklif edilmiş sayılacaktır.

Genel sekreter adaylarının belirleneceği seçime ilişkin ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde ikinci toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya katılanların en çok oyunu alan üç aday teklif edilmiş sayılacaktır.

6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Genel Sekreter adayı belirlenirken her bir Kurul üyesi en fazla üç adaya oy verebilmektedir. En çok oyu alan üç aday teklif edilmiş sayılmaktadır. Genel Sekreter adayı belirlenirken her bir Kurul üyesi ancak bir adaya oy verebilecektir. En çok oyu alan üç aday teklif edilmiş sayılacaktır.
Genel Sekreter adaylarının belirlendiği toplantıda Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (12 üye) karar alınır. Genel sekreter adaylarının belirleneceği seçime ilişkin ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde ikinci toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya katılanların en çok oyunu alan üç aday teklif edilmiş sayılacaktır.
7- Genel sekreter yardımcıları arasındaki iş bölümünün belirlenmesi usulü değiştirilmektedir.

6087 sayılı Kanuna göre genel sekreter yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Sekreter tarafından belirlenir. Yapılan değişiklikle iş bölümü Genel Sekreter tarafından hazırlanacak ve Başkan tarafından onaylanacaktır.

8- Tetkik hakimlerinin atanması usulünde değişiklik yapılmaktadır.

Anayasanın 159 uncu maddesine göre tetkik hakimlerinin atanması Kurul tarafından yapılır. 6087 sayılı Kanuna göre tetkik hakimlerinin Genel Kurul tarafından atanmasında özel bir usul öngörülmemiştir. Yapılan değişiklikle ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan tarafından teklif edilen iki kat aday içinden Genel Kurulca atama yapılacaktır. Atama için özel bir usul öngörülmüştür. Buna göre; ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en yüksek oyunu alan kişinin ataması yapılacaktır.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Tetkik hakimliği alımında teklif usulü Teklif usulü öngörülmemiştir. İhtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan tarafından teklif edilen iki kat aday içinden seçim yapılması öngörülmüştür.
Tetkik hakimlerinin seçim usulü Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (12 üye) karar verir. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en yüksek oyunu alan kişinin ataması yapılacaktır.


9- İdari personelin alımı

6087 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Kurul personeli, naklen veya Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilenler arasından Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkanvekili tarafından atanır. Yapılan değişiklikle Kurul personeli, naklen veya açıktan, Başkan tarafından atanacaktır. Açıktan atanacaklar Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre atanacaktır. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılacaktır.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Kurul idari personelinin atanması Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkanvekili tarafından Başkan tarafından
Açıktan atanacak idari personel için öngörülen sınav Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilenler arasından atanırlar. Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır.10- Teftiş Kurulunun oluşumuyla ilgili olarak yapılan değişiklik

6087 sayılı Kanuna göre HSYK Teftiş Kurulu, Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde Kurul adına göreve yapar ve Teftiş Kurulu Başkanı Kurula karşı sorumludur. Yapılan değişiklikle HSYK Teftiş Kurulu, HSYK Başkanının gözetiminde Kurul adına ve Teftiş Kurulu Başkanı, HSYK Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapacaktır.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde Kurul adına görev yapar HSYK Başkanının gözetiminde Kurul adına görev yapar
Teftiş Kurulu Başkanı Kurula karşı sorumludur HSYK Başkanına karşı sorumludur.11- Kurul müfettişlerinin atanma usullerinde yapılan değişiklik

Yukarıda değinildiği gibi 6087 sayılı Kanuna göre Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve Kurul müfettişleri Genel Kurul tarafından atanır. Yapılan değişiklik uyarınca Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları Kurul Başkanı tarafından; Kurul başmüfettişleri ile müfettişleri ise, Genel Kurul tarafından atanacaktır. Kurul müfettişleri ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan tarafından teklif edilen iki katı aday içinden seçilip atanacaktır. Kurul müfettişlerinin atanmasında özel bir usul öngörülmüştür. Buna göre; ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişinin ataması yapılır.

Ayrıca 6087 sayılı Kanuna göre, adalet müfettişliğinden Kurul müfettişliğine ve Kurul müfettişliğinden adalet müfettişliğine geçiş mümkündür. Değişiklikle Bakanlık İç Denetçiliğinden anılan birimlere ve anılan birimlerden de Bakanlık İç Denetçiliğine geçişe imkan tanınmakta ve önceki denetim birimlerinde geçirilen sürenin yeni denetim biriminde geçirilmiş sayılacağı hükme bağlanmaktadır.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
HSYK Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarının atanmaları HSYK Genel Kurulu atamaları yapar. HSYK Başkanı atamaları yapacaktır.
Kurul Başmüfettişlerinin atanmaları HSYK Genel Kurulu atamaları yapar. HSYK Genel Kurulu atamaları yapacaktır.
Kurul müfettişlerinin atanmaları HSYK Genel Kurulu atamaları yapar. Özel bir seçim usulü öngörülmemiştir. HSYK Genel Kurulu atamaları yapar. Ancak yeni bir seçim usulü öngörülmektedir. Buna göre; ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan tarafından teklif edilen iki katı aday içinden atama yapılır. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişinin ataması yapılır.
Denetim birimleri arasında geçiş Adalet müfettişleri ile Kurul müfettişleri arasında geçerlidir. Adalet müfettişleri, Kurul müfettişleri ve Bakanlık İç Denetçileri arasında mümkün hale getirilmektedir.12- Yüksek Mahkemeler ile ilk derece adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak Kurul üyeliği seçimi usulünde değişiklik yapılmaktadır.

6087 sayılı Kanuna göre Yüksek Mahkemelerden seçilecek Kurul üyeliği için her üye; birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hakim ve savcı; kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabilir; daha fazla sayıda aday için oy verilmesi durumunda oy pusulası geçersiz sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. Yapılan değişiklikle, Yüksek Mahkemelerden seçilecek Kurul üyeliği için her üye, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hakim ve savcı, ancak bir aday için oy kullanabilecektir.

KURUL ÜYELİĞİ SEÇİMİ 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Yargıtay ve Danıştay üyeleri Kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabilir Ancak bir aday için oy kullanabilir
İlk derece adli ve idari yargı hakim ve savcıları Kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabilir Ancak bir aday için oy kullanabilir13- Genel Kurul toplantı gündeminde yapılan değişiklik

6087 sayılı Kanuna göre Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, Başkanvekilinin de görüşü alınmak suretiyle, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenmekte olup tamamlanmayan gündem maddeleri bir sonraki gündemde öncelikle görüşülür. Yine gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması halinde Başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine Genel Kurul kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayan talepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması aynı usule tabidir.

Yapılan değişiklikle, Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenecektir. Toplantı gündeminde değişiklik yapılmasına ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırılmaktadır.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Genel Kurul toplantı gündemi Başkan tarafından, Başkanvekilinin de görüşü alınmak suretiyle düzenlenir. Tamamlanmayan gündem maddeleri bir sonraki gündemde öncelikle görüşülür Başkan tarafından düzenlenecektir. Tamamlanmayan gündem maddelerinin bir sonraki gündemde görüşülmesi gündemi hazırlayan Başkanın takdirinde olacaktır
Genel Kurul toplantı gündeminde değişiklik yapılması Gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması halinde Başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine Genel Kurul kararı ile olur. Gündemde değişiklik de Başkan tarafından yapılacaktır.14- Genel Kurulun ve Dairelerin toplantı ve karar yeter sayısı değiştirilmektedir.

6087 sayılı Kanuna göre, 22 üyeden oluşan Genel Kurul onbeş üyeyle toplanıp üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Yapılan değişiklikle, kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, en az onyedi üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacaktır.

7 üyeden oluşan daireler, en az beş üyeyle toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Yapılan değişiklikle; birinci ve ikinci daire beş, üçüncü daire ise onbir üyeden oluşacaktır. Buna göre daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacaktır. Üçüncü daire, beşer üyeden oluşan iki heyet halinde de çalışabilecektir. Bu durumda heyetler salt çoğunlukla toplanacak ve karar alacaktır. Başkanın katılmadığı heyete en yaşlı üye başkanlık edecektir.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Genel Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı Genel Kurul 22 üyeden oluşur; 15 üye ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (12 üyeyle) karar alır Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, en az onyedi üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacaktır.
Dairelerin toplantı ve karar yeter sayısı Her daire 7 üyeden oluşur ve en az beş üyeyle toplanıp üye tamsayısını salt çoğunluğuyla (4 üyeyle) karar alabilir Birinci ve ikinci daire 5, üçüncü daire ise 11 üyeden oluşacaktır. Daireler üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanıp karar alacaktır. Ayrıca Üçüncü daire, beşer üyeden oluşan iki heyet halinde de çalışabilecektir. Bu durumda heyetler salt çoğunlukla toplanacak ve karar alacaktır. Başkanın katılmadığı heyete en yaşlı üye başkanlık edecektir15- Daire kararlarına karşı yeniden inceleme ve itiraz talebi

6087 sayılı Kanuna göre dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kurula itiraz edebilir. Yapılan değişiklikle; dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, kararı veren daireyi numara olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise birinci daireye itiraz edebilecektir.

KONU 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Daire kararlarına itiraz Genel Kurula yapılır Kararı veren daireyi numara olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise birinci daireye itiraz edilebilir16- Kurul üyeleri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar

6087 sayılı Kanuna göre Kurul üyeleri hakkındaki disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve disiplin cezası vermek görev ve yetkisi Genel Kurula aittir. Yapılan değişiklikle bu görev ve yetki Kurul Başkanına verilmektedir. Böylece Kurul üyeleri hakkında verilecek disiplin cezaları yargı denetimine açılmaktadır. Zira Genel Kurul tarafından verilecek disiplin cezaları hakkında yargı yolu kapalıdır.

6087 sayılı kanuna göre Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri Genel Kurul tarafından yapılır. Yapılan değişiklikle; bu konudaki görev ve yetki de Başkana verilmektedir.

17- Hakimlik ve savcılık görevlerine tekrar atanma hususu yeniden düzenlenmektedir.

6087 sayılı Kanuna göre, Kurulda görev yapan, Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları ve tetkik hakimleri ile Kurul müfettişleri, istekleri üzerine veya resen, Genel Kurulun kararı üzerine, Birinci Daire tarafından, müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar. Yapılan değişiklikle Kurulda görev yapan; Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları, istekleri veya Başkanın teklifi üzerine; tetkik hakimleri ile Kurul müfettişleri; görev süresinin sona ermesi veya istekleri üzerine ya da Başkanın teklifi üzerine, Birinci Daire tarafından, müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar.

TEKRAR ATANMA 6087 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları istekleri üzerine veya resen, Genel Kurulun kararı üzerine istekleri veya Başkanın teklifi üzerine
Tetkik hakimleri ve Kurul müfettişleri görev süresinin sona ermesi veya istekleri üzerine ya da Başkanın teklifi üzerine
Birinci Daire tarafından müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar.18- Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikler

6087 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler Kurul tarafından çıkarılır. Yapılan değişiklikle Kanunun öngördüğü yönetmeliklerin Başkan tarafından çıkarılması öngörülmektedir.


TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNUNDA

YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN GETİRDİKLERİ

07/01/20141- Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısında değişiklikler yapılmaktadır.

2003 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununa göre, Akademinin organları Başkanlık, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Akademinin daha etkin ve verimli çalışabilmesini temin etmek için mevcut Kanunun 10 yılı aşkın süredir uygulanması neticesinde elde edilen veriler ile Kurumun ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle yapılan düzenlemeyle bu organlardan Başkanlık, Genel Kurul ve Denetim Kuruluna ilişkin değişiklikler yapılmaktadır.

2- Başkanlığın yapısı değiştirilmektedir.

Mevcut yapıda Başkanlık, Başkan, iki başkan yardımcısı ve Genel Sekreter'den oluşmaktadır. Değişiklikle, başkan yardımcısı sayısı üçe çıkarılmakta, Genel Sekreterlik kaldırılmakta ve 6 daire başkanlığı şeklinde yeni hizmet birimleri oluşturulmaktadır.

Her başkan yardımcısının, ikişer daire başkanlığının hizmetlerinden sorumlu olması öngörülmektedir.

Akademinin kuruluş amacı, hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimidir. Mevcut uygulamada Eğitim Merkezinde yürütülen bu eğitim, kanun değişikliğiyle oluşturulan Eğitim Merkezi Başkanlığınca yerine getirilecektir. Başkan yardımcılarından biri aynı zamanda Eğitim Merkezi Başkanı olarak görev yapacaktır. Eğitim Merkezi Başkanlığına bağlı hizmetler "Meslek Öncesi Eğitimi Daire Başkanlığı" ile "Meslek içi ve Hizmet içi Eğitim Daire Başkanlığı" eliyle yürütülecektir.

Akademinin idari ve mali iş ve işlemleri ile personel ve strateji işlemleri, "İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı" ile "İnsan Kaynakları ve Strateji Daire Başkanlığı" tarafından yürütülecektir. Bu daire başkanlıkları, başkan yardımcılarından birinin sorumluluğu altında görev yapacaktır.

Akademinin dış ilişkiler, projeler, bilimsel çalışmalar ve enformasyon hizmetleri ise "Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı" ile "Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı" tarafından yürütülecektir. Bu daire başkanlıkları da, diğer bir başkan yardımcısının sorumluluğu altında görev yapacaktır.

3- Akademinin, Başkan ve Başkan Yardımcılarının seçilmelerine ilişkin usul değiştirilmektedir.

Mevcut uygulamada Başkan ve Başkan yardımcısı adayları, Akademi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve Bakanlar Kurulu tarafından seçilmektedir.

Yapılan değişiklikle, Akademi Başkanı, Adalet Bakanı tarafından gösterilen üç aday içinden Bakanlar Kurulunca seçilecektir. Başkan yardımcıları ise Bakan tarafından atanacak veya görevlendirilecektir.

4- Kimler Akademi Başkanı ya da başkan yardımcısı olabilir?

Akademi Başkanı veya başkan yardımcısı olabilecek kişilerle ilgili herhangi bir değişiklik öngörülmemiş olup;

* Yargıtay ve Danıştay üyeleri,

* Birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,

* Hukuk profesörleri,

* En az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar,

* En az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterler,

Akademi Başkan veya başkan yardımcısı olabilirler.

5- Başkan ve başkan yardımcılarının görev süresi değiştirilmektedir.

Mevcut kanuna göre başkan ve yardımcıları dört yıllığına seçilir ve iki dönem daha (4+4+4=12 yıl) bu görevleri yapabilirler. Yapılan değişiklikle ancak bir dönem daha (4+4=8 yıl) bu görevler yapılabilecektir.

6- Akademi Genel Kurulunun yapısı değiştirilmektedir.

Akademi Genel Kurulunun mevcut yapısı ile yapılması öngörülen değişiklik aşağıdaki tabloda verilmiştir

MEVCUT YAPI DEĞİŞİKLİKLE ÖNGÖRÜLEN YAPI
Adalet Bakanı Adalet Bakanı
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Adalet Bakanlığı Müsteşarı
Ceza İşleri Genel Müdürü Ceza İşleri Genel Müdürü
Hukuk İşleri Genel Müdürü Hukuk İşleri Genel Müdürü
Kanunlar Genel Müdürü Kanunlar Genel Müdürü
Avrupa Birliği Genel Müdürü Avrupa Birliği Genel Müdürü
Personel Genel Müdürü Personel Genel Müdürü
Eğitim Dairesi Başkanı Eğitim Dairesi Başkanı
- Teftiş Kurulu Başkanı
- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
4 Yargıtay üyesi 2 Yargıtay üyesi
3 Danıştay üyesi 1 Danıştay üyesi
1 Askeri Yargıtay üyesi 1 Askeri Yargıtay üyesi
1 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi 1 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi
1 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi 1 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi
2 Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 2 Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
1 Avukat 1 Avukat
1 Noter 1 Noter
Akademi Başkanı Akademi Başkanı
Akademinin önceki başkanları -
4 Akademi görevlisi (ders veren hoca veya görevlendirilen hakim) -
6 Hakim ve savcı
3 Akademi Başkan yardımcısı
TOPLAM 27 ÜYE + AKADEMİNİN ÖNCEKİ BAŞKANLARI TOPLAM 31 ÜYE7- Akademi Genel Kurulunun görevlerinde değişiklik yapılmaktadır.

Mevcut kanunda Genel Kurula ait olan "Akademide verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler için Yönetim Kurulunca hazırlanan tarifeyi onaylamak" şeklindeki görev "Tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak" şeklinde Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

8- Yönetim Kurulunun yapısı revize edilmektedir.

Mevcut kanunda Akademi Yönetim Kurulu; Başkan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Genel Kurulun kendi üyeleri veya 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip diğer kimseler arasından seçeceği beş asıl ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. Düzenlemeyle Genel Kurulun 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip diğer kimseler arasından seçim yapması uygulamasından vazgeçilmekte olup sair hükümlerde değişiklik yapılmamaktadır.

Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan kimseler şunlardır:

*  Yargıtay ve Danıştay üyeleri,

* Birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,

* Hukuk profesörleri,

* En az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar,

* En az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterler.

9- Yönetim Kurulunun görevlerinde değişiklik yapılmaktadır.

Mevcut kanunda, Yönetim Kurulunun görevleri arasında sayılan "Başkan ve başkan yardımcıları adaylarını belirlemek" görevi Yönetim Kurulundan alınmaktadır. Öte yandan yukarıda belirtildiği gibi "Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak" görevi ise Yönetim Kuruluna bırakılmaktadır.

10- İdari personelin atanması konusunda değişiklik yapılmaktadır.

Mevcut kanunda idari personel, Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkan tarafından atanmaktadır. Yukarıda değinildiği gibi yapılan düzenlemelerle Akademi Genel Sekreterliği kaldırıldığından idari personelin alımında, Genel Sekreterin teklif şartı da kaldırılmaktadır.

11- Başka kurumlarda görev yapıp Akademide ders verecek kişilerle ilgili düzenlemede değişiklik yapılmaktadır.

Mevcut kanuna göre Akademide, Başkanın talebi üzerine "yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen" yeteri kadar Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi, meslekte fiilen on yılını tamamlamış; adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilirler. Bunlara ders ücreti ödenir.

Görevlendirilecek kişilerle ilgili olarak uygun görme kararını verecek "yetkili kurul ve organ" maddede belirlenmemiştir. Düzenlemeyle bu konudaki açıklık giderilmekte ve Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki sistem burada da benimsenmektedir. Buna göre; uygun görme kararı;

* Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu,

* Danıştay üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu,

* Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu,

* Askeri Yargıtay üyeleri hakkında Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu,

* Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu,

* Askeri hakim ve savcılar hakkında Milli Savunma Bakanlığı,

* Noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu,

tarafından verilecektir.

Ancak adli ve idari yargı hakim ve savcılarının muvafakatleri alınarak görevlendirilmeleri Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından yapılacaktır. Çünkü 2010 Anayasa değişikliğiyle Adalet Bakanlığının ilgili kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hakim ve savcıları muvafakatlerini alarak atama yetkisinin Adalet Bakanına ait olduğu hüküm altına alınmıştır. Adalet Akademisi ise Bakanlığın ilgili kuruluşudur. Adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen on yılını tamamlamış olmaları şartı aranacaktır.

12- Başka kurumlarda çalışanlar arasından Akademide görevlendirme yapılması

Mevcut kanunda "Kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanlar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulun uygun görmesi ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok bir yıl süreyle görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir." hükmü yer almaktadır. Akademide görev yapan koordinatör hakimler de bu madde kapsamında görevlendirilmişlerdir. Maddede yapılan değişiklikle bu tür görevlendirmelerle ilgili kapsam ve süreye ilişkin şart aranmasından vazgeçilmekte ve görevlendirmenin "ilgili kurum, kuruluş ve kurulun uygun görmesi ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından" yapılması öngörülmektedir.

13- Akademi tarafından yapılacak eğitim-öğretim planlarının içeriği hakkında düzenleme yapılmaktadır.

Mevcut kanunda üniversitelerde veya yabancı ülkelerde hukuk alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak için izin verilecek hakim ve savcıların sayısının Akademi tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim planlarında belirleneceğini ilişkin hüküm mevcuttur. Yapılan değişiklikle, bu hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.
Kaynak: Hürriyet / Memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.