Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar

Bilindiği üzere 6552 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerle 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında önemli değişikliklere gidilmiş olup 5510 sayılı kanuna eklenen geçici hükümlerle genel sağlık sigortası primi alacakları; 2014/Nisan ayı ve öncesine ait olup 10.09.2014 ve öncesinde ödenmemiş olan primler (4/a kapsamında sigorta primleri),  sigortalılık statüsünden kaynaklanan primler (4/b kapsamında sigorta primleri), emeklilik keseneği ve kurum karşılığı (4/c kapsamında sigorta primleri), ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı alacakları, özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları; 11.09.2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar; 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir. Yapılandırma kapsamına giren idari para cezası borçlarının kanunda belirtilen süre ve usulde ödenmesi halinde ilgili İPC asıllarının %50’si ile bu tutara ilişkin uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırma Başvuru Süresi ve Usulü 

6552 sayılı Kanunun 81. Maddesinde belirtildiği üzere 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60. Madde gereğince başvuru süresi ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ay başından itibaren 3 ay içinde (31.12.2014 tarihine kadar) yapılması gerekirken 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7016 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile bir ay daha uzatılarak son başvuru süresi 31.01.2015 (31 Ocak tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle 02.02.2015) tarihine kadar, ilk taksiti ödeme süresi ise 28.02.2015 (28 Şubat tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle 02.03.2015) tarihine kadar uzatılmıştır. Genel sağlık sigortasından kaynaklanan prim borçları için başvuruların ise 30.04.2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 2014/26 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere ve ilgili genelge ekinde düzenlenen uygun ekli formların [4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, İSP, SGDP, İPC, Damga Vergisi, ÖİV, EKP ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için Ek.1; 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunlar gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için Ek.2; 4/c kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan emekli keseneği ile kurum karşılığı sigorta prim borçları için Ek.3; (4/c kapsamındaki sigortalılara ilişkin) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için Ek.4; (4/c kapsamındaki sigortalılara ilişkin) İdari Para borçları için Ek.5; (4/c kapsamındaki sigortalılara ilişkin) Ek karşılık prim borçları için Ek.6; yaşlılık-emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında çalışmaya başlayan ve çalışması devam edenlere ilişkin uygulanan SGDP borçları için Ek.7; 4/c kapsamında emeklilik veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında çalışmaya başlayanlara ilişkin SGDP borçları için Ek.8; 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi sigortalılara ilişkin prim borçları için Ek.9; GSS borçlarından kaynaklanan prim borçları için Ek.10; emekli aylığı veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra ilgili kanunlarda belirtilen çalışmaları nedeniyle yersiz aylık aldıkları tespit edilenler için Ek.11] doldurulması suretiyle ilgili Müdürlüklere intikal ettirilmesi veya e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvuruların www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle belirtilen süre içerisinde başvuru işlemleri yapılmalıdır. Başvuruların posta başvuru formunun postaya veriliş tarihi Kuruma veriliş tarihi olarak kabul edilerek başvuru değerlendirilecek, buna karşılık başvurunun adi posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun Kurum kayıtlarına giriş tarihi başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Yapılandırmada Ödeme Şekli

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60. Maddesinde düzenlenen ödeme süresi 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir ay daha uzatılarak 02.03.2015 tarihinden itibaren başlayarak, taksitle ödeme tercih edilmesi halinde ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemesi gerekecektir.

Genel sağlık sigortası primleri hariç olmak üzere diğer prim borçlarının ilk taksit süresi içinde peşin olarak tamamen ödenmesinin tercih edilmesi durumunda, bu tutara 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten (11.09.2014 tarihinden) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak; genel sağlık sigortası primleri için ise prim borcunun ilk taksit süresi içinde (GSS primleri için ödeme tarihi 31.05.2015 olan tarihin hafta sonuna rastlaması nedeniyle 01.06.2015 tarihine kadar)  tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar hesaplanan gecikme zammı ve gecikme cezası tahsil edilmeyecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarların hesaplanmasında öncelikle kapsama giren dönemlere ilişkin prim borçları asılları ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine alınacak tutar hesaplanacak, bulunan bu tutar borçlular tarafından talep edilen taksit sayısına göre;

-          Altı eşit taksit için 1,05

-          Dokuz eşit taksit için 1,07

-          On iki eşit taksit için 1,10

-          On sekiz eşit taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak, daha sonra yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı ile ilgili katsayının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler

6552 sayılı kanun gereğince ödenmesi gereken taksitlerden bir takvim yılı içinde iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hallerinde geciktirilen her aylık taksitin 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ödemesi aksatılan taksit ödemelerinin kanunda belirtilen usule uygun olmaması veya bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi/eksik ödenmesi durumlarında yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bununla birlikte 6552 sayılı kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 60. Maddenin on dördüncü fıkrası gereğince ilk taksit ödemesinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi veya İSP’lerin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya yasal süre dışında ödenmesi/eksik ödenmesi hallerinde kalan taksitler için yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.   

Sonuç olarak…..

6552 sayılı kanun ile borçlun olan sigortalı ve işverenlerimize önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu bağlamda 2014/Nisan ve öncesine ilişkin olup da ödenmemiş olan ve yukarıda belirttiğimiz borç türlerinin yapılandırılmadan faydalanılması için başvuru ve ödeme süresi ile usulüne çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde başvuruda bulunulduğu tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başka borçların bulunmaması ve ilgili kanunlarda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması şartıyla beş puanlık prim indirimi ile diğer teşvik ve desteklerden faydalanılması mümkün olacaktır. Ayrıca bu kapsamdaki borçlara ilişkin açılan davalardan feragat edilmesi gerekmekte olup ilgili davalardan feragat edildiğine dair belgenin örneği Ek.14’de yer alan matbu form ile başvuruda bulunulan ilgili Müdürlüğe vermeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçilmemesi halinde ise ilgili borçlar yapılandırmadan yararlandırılmayacaktır.

Not: Belirtilen Ek formları

www.sgk.gov.tr adresinden SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 25.09.2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelgesi ekinden temin edilebilir.