Siyasilerimizden, kamuoyunun geniş katılımıyla, dayatılarak ya da diretilerek değil mutabakat ve uzlaşmayla, karşıt ve azınlık görüştekilerin endişelerini de gidererek farklı görüşler arasında toplumun tercih yapabilmesine imkan veren,

Üniter devlet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik ilkeleri değiştirilemez olan, temel hak ve özgürlükleri evrensel değerler ve uluslararası sözleşmeler standartlarında koruyarak geliştiren,

Şeffaflık ve hesap verirlik ilkelerini, başta tüm kamu kurum ve görevlileri olmak üzere topluma egemen kılan, hiç bir kişi ve kurumun hesap verirliğini kendisine bırakmayan, tersine açıkça yasaklayan;

Güçler ayrılığını sürdüren, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirlerinden bağımsız fakat uyum içinde çalışmalarını sağlayan, yürütme ve yasamanın özdeşleşmesini ve tekbir güç haline gelmesini önleyen;

Etkin işleyen bağımsız bir anayasa koruma kurumu bulunan;

Yargı birliğini sağlayan, şeffaf, hesap verir ve vesayete tabi olmaksızın bağımsız olarak işlevini göstermesini güvenceye alan, işlevini kısıtlayan kanun yapılmasını yasaklayan,

Tüm işlem ve kararlarına karşı etkin başvuru imkanı bulunan, devlet, yargı unsurları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir adalet yüksek kurulu oluşturulan;

Siyasi partilere ve yönetimlerine halkın gerçek anlamda katılımını ve tamamının temsilini sağlayan, seçim barajlarını sadece yasamanın etkin ve verimli çalışması için öngören;

Yasama organı, ülke nüfusunun tamamını temsil ederken entellektüel birikimimizden yararlanan, toplumdaki tüm farklılıkları ve STK'ları kapsayarak demokratik çalışan, torba yasa, KHK ve benzerlerini istisnai hallerde ve geçici olarak çıkartan;