Ecrimisil davasının diğer adı haksız işgal tazminatı davasıdır.

Taşınmazını dilediği gibi kullanamayan kişilerin taşınmazı işgal eden kişi ya da kişilere karşı açmış olduğu tazminat davası türüdür. Bir maldan kullanma ve yararlanma hakkı olmayan kişinin bu malı kullanması halinde sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat bedelidir.

Her ne kadar ecrimisil davasına ilişkin kanunda hüküm bulunmasa da Yargıtay içtihatlarında ecrimisil haksız işgal tazminatı olarak nitelendirilmiştir.

Ecrimisil davasının şartları nelerdir?

*Haksız bir işgalin varlığı

*Taşınmazı işgal eden kişinin kötüniyeti

*Zararın meydana gelmesi

*Haksız işgal ile zarar arasında uygun illiyet bağı

İşgal eden kişinin kusurlu olup olmamasının bir önemi var mıdır?

İşgalcinin kusurlu olup olmadığının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kötüniyettir.

Ecrimisil tazminatı nasıl hesaplanır?

Hesaplanacak ecrimisil tazminatında uygulamada genel olarak malın kiraya verilmesi halinde elde edilebilecek kira geliri dikkate alınmaktadır. En düşük tutarın belirlenmesi bu şekildedir. Ancak en yüksek tutar belirlenirken malın malik tarafından kullanılması halinde elde edilebilecek kar kaybı hesaplanır.

Ancak ecrimisil tazminatı geriye dönük olarak hükmedilecekse dava tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıllık süre dikkate alınır.

Ecrimisil davasında davalı kimdir?

Bir mala sahip olmamasına rağmen o malı kullanan ve o maldan faydalanan kişidir.

Ecrimisil davası sadece taşınmazlarda mı söz konusu olur?

Hayır. Taşınır veya taşınmazlar için söz konusu olabilir.

Haksız işgalcinin kötüniyetli olmasından kasıt nedir?

Kötüniyetli olabilmesi için işgalcinin malı haksız olarak kullandığı bilmesi gerekir. Haksız olarak kullandığını bilebilecek durumda değilse iyiniyetli kabul edilir. Bu durumda da ecrimisil davası açılamaz.

Ecrimisil davasında yetkili ve görevli mahkeme neresidir?

Ecrimisil davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ecrimisil davası, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığından davalının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Ancak ecrimisil, haksız fiilden kaynaklanmış ise haksız fiilin gerçekleştiği, zararın meydana geldiği ya da zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Ancak müdahalenin meni davası ile ecrimisil davası birlikte talep edilmişse yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ecrimisil davasında zamanaşımı süresi nedir?

Ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Ecrimisil Talebinde İntifadan Men Koşulunun İstisnaları Nelerdir?

- Ortaklık Konusu  ecrimisil istenen malın (bağ, bahçe gibi ) doğal ürün veren yada (işyeri, konut gibi ) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması

- Ortaklık konusu malın kamu malı olması

- Paydaşlar arasında ortaklık konusu mala ilişkin kullanım anlaşması bulunması

- Daha önce aynı ortaklık konusu mala ilişkin olarak diğer paydaş/paydaşlar aleyhine haksız elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılması

Ecrimisil davası açılmadan önce karşı tarafa ihtarname gönderilmesi zorunlu mudur?

İspat konusunda kolaylık yaşamak adına ihtarname gönderilmesinde fayda vardır. Ancak ihtarname gönderilmesi zorunlu değildir.

Ecrimisil bedelini etkileyen taşınmaz özellikleri nelerdir?

*Taşınmazın imar durumu

*Yüzölçümü

*Niteliği

*Tarım arazisi ise verimi

*Alt yapı hizmetlerinden yararlanması

*Taşınmazın konumu

*İşgalden önce kullanılması halinde getirebileceği gelir

*Aynı yer ve mahalledeki emsal nitelikteki taşınmazlar

Ecmisil davasında faiz hesabı nasıl olur?

Alacağın doğum tarihi itibariyle faiz işletilebilir. Bu nedenle haksız işgalin başladığı tarih belirlenmelidir.

Ecrimisil taleplerine işgal anından itibaren kanuni temerrüt faizi işlemektedir.

Ecrimisil davasında ispat nasıl olur?

Ecrimisil davasını açan davacı, haksız işgale uğradığını iddia ettiği taşınmaz üzerindeki hak sahipliğini ispatlamak zorundadır. Bunun için sunulacak tapu kaydı yeterli olacaktır. Bunun yanında intifa hakkı sahibinin de ecrimisil talebinde bulunabileceği belirtilmiştir. Bu hak da tapuya tescille kurulduğundan ispatı için sicil yeterli olur.

Sonuç olarak ecrimisil davasını açan davası, mülkiyet hakkını ispatlayan belgeler sunmalıdır.

Uygulamada ecrimisil davasını genellikle nerede görmekteyiz?

Uygulamada ecrimisil davasının genellikle paydaşlar arasında yaşandığını görmekteyiz.

Paydaşlara mirastan tarla kaldı diyelim. Mirasçılardan biri diğer mirasçıların izni olmaksızın bu tarlayı ekip biçebilir.

Mirasbırakan, mirasçılarına ev bıraktı diyelim. Mirasçılardan biri evi diğer mirasçıların izni olmaksızın kiraya vermişse ecrimisil davası açılabilir.

Ecrimisil ödemesi nasıl yapılır?

Ecrimisil bedeli tarafların iddia ve savunmaları ile delillerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan bilirkişi raporu doğrultusunda belirlenir ve dava sonunda haksız çıkan fuzuli işgalci tarafından hak sahibi davacıya ödenmesine karar verilir.

Mahkeme, kararında bedeli ve faizin türü ile başlangıç tarihini gösterir. Davacı bu kararı icra takibine konu eder. Davalı diğer yargılama masrafları ile birlikte ödemeyi icra dosyasına yapar.

Ecrimisil ödeyen kişi hak sahibi olur mu?

Ecrimisil, bir kira bedeli değildir. Hakkı olmayan yere müdahale eden, işgal tazminatı ödemekle kira bedeli ödemişçesine hak sahibi olmaz. Bu konuda taşınmazı ne kadar süreyle işgal ettiğinin de bir önemi yoktur.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi herhangi bir sözleşmenin ortaya çıkmasını sağlamaz; sadece haksız kullanımdan kaynaklanan zararı giderir. Ecrimisil ödeyen kişi, taraflar aksine karar vermediği sürece, hak sahibi olmaz.