22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 Karar Sayılı “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1. KARARIN İÇERİĞİ NEDİR?

Karar içeriği toplamda üç maddeden oluşmakta olup, şu şekildedir:

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Karar kapsamının 30 Nisan 2020’ye kadar geçerli olduğu ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olduğunun altını çizmekte fayda vardır.

2. KARARIN HUKUKİ ALT YAPISI NEDİR?

Karar’ın yasal zemini teşkil eden 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun[1] (“İİK”) 330. maddesi şu şekildedir:

II – FEVKALADE HALLERDE TATİL

İcra takiplerinin durdurulması halleri:

MADDE 330 – Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.

Karar’ın dayandığı İİK m. 330, ilgili kanunun “Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil” başlıklı onbeşinci bölümde düzenlenmektedir.

3. KARAR KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

İİK m. 330’a dayalı olarak alınan Karar uyarınca, nafaka alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takipleri kapsam dışında bırakılmış, bir başka ifade ile söz konusu takipler için icra işlemlerine devam edileceği belirtilmiştir.

Karar uyarınca borçluların ayrı ayrı icra mahkeme-lerine giderek varsa kendilerine karşı yapılan icra takiplerinin durdurulması için karar almalarına da gerek bulunmamaktadır.[2] Zira Karar’ın kapsamı içerisinde bulunan tüm borçlulara karşı varsa yapılan takipler kendiliğinden durur.

Av. Batuhan Bulut

-------------------------------------

[1] RG. 19.6.1932, S. 2128.

[2] İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş İkinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s.1583.