Türk Hukuku’nda, hukuki işlemler iki taraflı olabileceği gibi, tek taraflı da olabilir. Tek taraflı işlemlerden en tipik olanı, ilân yoluyla ödül sözü vermedir. İlân yoluyla ödül sözü verme, tek taraflı bir hukuki işlem olup, yalnız bir tarafın irade beyanıyla meydana gelen ve hukuki sonuç doğuran bir işlemdir. “İlan yoluyla ödül sözü verme” Türk Borçlar Kanunu’nun 9. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre;  

“Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, sözünü yerine getirmekle yükümlüdür. 

Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleşmesini engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı, ödülün değerini aşamaz. 

Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur.” 

“İlân yoluyla ödül sözü verme”, bir edim için belirli bir ödül verileceğinin ilân yoluyla topluma duyurulmasıdır. Yapılan ilan ile bir edim istenmekte ve karşılığında bir ödül vaat edilmektedir. Buna göre, bir sonucun gerçekleştirilmesi, elde edilmesi karşılığında bir ödül verileceğini ilân yoluyla duyuran kimse, sözünü yerine getirmek, dolayısıyla ödülü vermek zorundadır. Sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleşmesini engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Bundan kurtulmasının tek yolu, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat etmesidir.