Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu edilmek üzere yapılacak yahut yapılmakta olan bir yada birden fazla bağımsız bölümleri için o arsanın malik (leri) tarafından kurulan irtifak hakkıdır.İrtifak hakkının kurulması ve ilgili tapuya tescili için tüm arsa maliklerinin bu taleple birlikte ve proje ile yönetim planını tapuya intikal ettirmeleri gerekmektedir. 

Kat irtifakı, ilgili yapının tamamlanması için yapı kullanım izin belgesine dayalı olarak kanun emrettiği ölçüde kat mülkiyetine çevrilir. Bu işlem arsa malikinin veya maliklerinden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. 

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede yahut dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsis istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün beyanlar hanesinde belirtilerek kurulur ve proje tamamlanınca kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir. Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilir,yetkili idare yapı kullanma izin belgesi verdiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderir.

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmamış dahi olsa bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılıyorsa ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır. 

Bununla beraber, kat irtifakına konu arsa üzerinde bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine sulh hakimi kat irtifakının sona ermesine yahut belirli bir süre zarfında uzatılmasına karar verebilir. 

Kat irtifakı kaldırılınca tapu kütüğündeki kayıt da silinir.