MAKSADLI OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVREDİLEN MALLARIN DURUMU

Boşanma Davaları öncesinde yahut boşanma davası karara bağlanmadan evvel eşlerden biri kötü niyetli olarak mal kaçırma maksadı ile üzerine kayıtlı olan malvarlığını üçüncü kişilere devretmektedirler. Bu uygulamada karşılaşılan bir durum olup, genelde eşlerin tazminat ödememek ve mal paylaşımını kendi lehlerine çevirmek maksadı ile sık başvurduğu yollardan biridir.

Eğer bir taşınmaz kötü niyetli olarak üçüncü kişiye devredilmiş ise bu durumda üçüncü kişiye karşı dava açmak gerekmektedir.  Mal rejiminin tasfiyesi davasında TMK.m.229 gereği üçüncü kişiye ihbarda bulunmak ve üçüncü kişiye karşı TMK.241 gereği talepte bulunmak gerekir. 229.madde kapsamında elden çıkarılan mallar üçüncü kişileri de sorumlu tutma hakkını getirmektedir. Eğer davanın ihbarı üçüncü kişiye sağlanmış ise md.241 gereği borçlu eşin malvarlığı veya terekesi katılma alacağını karşılamadığı takdirde alacaklı eş edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişiden eksik kalan miktarla sınırlı olmak üzere isteyebileceklerdir.

Bununla beraber eşin yaptığı muvazaalı devirler sebebi ile tapu iptal ve tescil talebinde bulunulabilir. Bu davalar da eşin alacağını güvence altına almak amacı ile muvazaaya dayanılabilir. Aynı şekilde İİK.m.277 gereği de borçlu eşin malvarlığını üçüncü kişiye devretmesi halinde alacaklı eş, tasarrufun iptali davasını açabilir ve iptal ve tescile gerek olmaksızın taşınmazın haciz ve satışına karar verilmesini sağlayabilecektir.