Koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik ile cezaların infazında karşılaşılan sorunların iki ayrı bölümde incelendiği bu çalışma; infaz hukuku müesseseleri ile ilgili detaylı bilgi vermenin yanında, uygulayıcıya pratikte karşılaşabileceği muhtemel sorunlara ilişkin çözüm yollarını, infaz hukukunun temel ilke ve esasları ile Yargıtay kararları çerçevesinde sunmaktadır.

Kitapta; koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik müesseseleri ile ceza infaz sorunları; eski ve yeni kanunlar, özel düzenlemeler içeren geçici kanunlar ve olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler kapsamında incelenmiş olup, infaz hukuku müesseselerinin zaman bakımından nasıl uygulanacağı ele alınmıştır.

Kitap bu baskıda; 15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Koronavirüs Tedbirleri), 10.11.2021 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, 12.11.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Yönetmeliği değişikliği hükümlerine ve güncel içtihada göre yeniden düzenlenmiştir.

Konu Başlıkları

Koşullu Salıverilme
Ceza İnfaz Sorunları

İÇİNDEKİLER

4. Baskıya Önsöz  7

Önsöz  9

Kısaltmalar  17

BÖLÜM I:

KOŞULLU SALIVERİLME

I. GENEL OLARAK KOŞULLU SALIVERİLME VE TARİHÇESİ  19

II. KOŞULLU SALIVERİLMENİN ŞARTLARI  25

A. 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nda Düzenlenen Koşullu Salıverilme Şartları  25
1. Cezanın Bir Kısmının Cezaevinde İnfaz Edilmesi Şartı  25
2. İnfaz Süresinin İyi Halli Geçirilmesi  30
3. Koşullu Salıverilme Kararı Verilmesi  42
4. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Haller  43
5. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi  46
6. Adli Para Cezalarının İnfazı  62

B. 7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası Koşullu Salıverilme  67

C. 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Koşullu Salıverilme  71

D. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  86

E. 4616 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  93
1. Genel Olarak  93
2. Değiştirilen ve Kaldırılan Hükümler  94
a. Değiştirilen ve İptal Edilen (2) Numaralı Bent  94
b. Yeniden Düzenlenen (4) Numaralı Bent  97
c. İptal Edilen (6) Numaralı Bent  100
d. İptal Edilen (7) Numaralı Bent  100
e. Yeniden Düzenlenen ve İptal Edilen (9) Numaralı Bent  101
3. 4616 sayılı Kanuna Göre Cezaların İnfazı ve Koşullu Salıverilme  101
a. Ölüm Cezaları  101
b. Müebbet Ağır Hapis Cezaları  106
c. Süreli Hapis Cezaları  106
d. Cezaların İçtimaı  106
e. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  110

F. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Koşullu Salıverilme  114
1. Genel Olarak  114
2. Koşullu Salıverilme Şartları  115
3. Geçici 1. Maddenin Uygulanmayacağı Haller  122

G. 4422 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  124

H. 6291 Sayılı Kanun  135

I. 6352 Sayılı Kanun  139
1. Geçici 1. Madde  139
2. Geçici 2. Madde  149
3. Geçici 3. Madde  151

İ. 6411 ile 6655 Sayılı Kanunlar  154

III. KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI  155

IV. CEZALARIN TOPLANMASI  167

V. DENETİMLİ SERBESTLİK  182

VI. İNFAZ HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  186

BÖLÜM II:

CEZA İNFAZ SORUNLARI

1. CEZA İNFAZININ ESASLARI  201
a. Derhal Uygulama  201
b. Lehe Uygulama  203
c. Kül Uygulama  204

2. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA  206
a. Genel Olarak  206
b. 01.07.2016 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar  219
c. 30.03.2020 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar  220

3. KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA İADE  224

4. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILAMAYACAK HÜKÜMLÜLER  231

5. BİRDEN FAZLA CEZANIN TOPLANMASI HALİNDE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA  232

6. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMADA “1/10 İNFAZ ŞARTI” SORUNU  235

7. CEZA VE TUTUKLULUĞUN BİRLEŞMESİ  238

8. MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ VE MAHSUP  241

9. MÜDDETNAMEYE İTİRAZ  245

10. MÜEBBET HAPİS CEZALARINDA UMUT HAKKI  253

11. HAPİS CEZASININ İNFAZI, HASTALIK SEBEBİYLE ORTADAN KALDIRILABİLİR Mİ?  258

12. MÜKERRİRLER HAKKINDA CEZA İNFAZ KANUNU M.105/A’DA DÜZENLENEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI  260

13. DENETİMLİ SERBESTLİKTE ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ  262

14. HAPİS VE ADLİ PARA CEZALARININ BİRLİKTE İNFAZI  264

15. DENETİMLİ SERBESTLİK SIRASINDA KESİNLEŞEN DİĞER MAHKUMİYETLER  268

16. KOŞULLU SALIVERİLME KARARINDAN SONRA KESİNLEŞEN DİĞER HAPİS CEZALARI  275

17. MAHKUMİYETİN SONUCU OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI  279

18. TÜRK CEZA KANUNU’NUN 53. MADDESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  286

19. BAŞKA SUÇTAN TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  291

20. ADLİ PARA CEZASI YERİNE KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜNÜN PROGRAMI İHLALİ  296

21. DENETİM SÜRESİNDE OY KULLANMA HAKKI  297

22. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA KALAN HÜKÜMLÜLERİN HASTANEDE TEDAVİSİ  301

23. HÜKÜMLÜLERİN İZNİ  304
a. Mazeret İzni  305
aa. Cezasının 1/10’u İnfaz Edilen İyi Halli Hükümlünün Talebi Üzerine Verilen Mazeret İzni  305
ab. Süreye Bağlı Olmaksızın Verilen Mazeret İzni  305
b. Özel İzin  309
c. İş Arama İzni  313
d. Covid–19 İzni  313
e. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  314

24. İNFAZ ERTELEMEDE YETKİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HANGİSİDİR? İNFAZIN ERTELENMESİ GÜVENCE GÖSTERİLMESİNE BAĞLI TUTULMUŞSA, İNFAZ ERTELEMENİN BAŞLANGIÇ SÜRESİ NASIL TESPİT EDİLİR?  316

25. HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİ İLE İNFAZ ERTELEME TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ  317

26. İNFAZ ERTELEMESİ SONUNDA HÜKÜMLÜNÜN TESLİM OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  324

27. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SÜRELER  328

28. HÜCREYE KOYMA CEZASINDA ONAMA VE İTİRAZ  331

29. DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZDA MADDİ VAKIANIN ARAŞTIRILMASI  335

30. TAZYİK HAPSİNDE ZAMANAŞIMI  337

31. ADLİ YARGILAMADA VERİLEN KARARLARIN DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ  339

32. ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPİS CEZASINDA İÇTİMA VE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA  341

33. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN BESLENME VE ELEKTRİK GİDERLERİ  347

34. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE VERİLEN HAPİS CEZALARININ İÇTİMAINDAN SONRA KESİNLEŞEN DİĞER CEZALAR  349

35. HÜKÜMLÜYE YAPILAN TEBLİGAT  350

36. HÜKÜMLÜLERİN CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURABİLECEKLERİ EŞYA VE BUNLARIN DİĞER HÜKÜMLÜLERE HİBE EDİLMESİ  351

37. CEZA İNFAZ KURUMU DIŞINDA İŞLENEN FİİLLER NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI  354

38. HÜKÜMLÜLERİN ÖĞRENİMİ  358

39. KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞMADA RIZA  363

40. DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İHLALİ, AÇIK CEZAEVİNE GÖNDERME VE KOŞULLU SALIVERİLME  365

41. DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI BAŞVURU YOLU  374

42. ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZALARI, KOŞULLU SALIVERİLME VE DENETİMLİ SERBESTLİK  380

43. İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLİĞİN KARARDA GÖSTERİLMEMESİ VE KAZANILMIŞ HAK  383

44. HÜKÜMLÜNÜN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ  386

45. HATALI ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ  387

46. HÜKÜMLÜNÜN VE TUTUKLUNUN AVUKATI İLE GÖRÜŞMESİ VE HABERLEŞMESİ  388

47. İNFAZIN DURDURULMASI  407

48. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA KOŞULLU SALIVERİLME SORUNU  409

49. ÖRGÜTE YARDIMDAN MAHKUMİYETİN SONUÇLARI  416

50. ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇUNUN İNFAZI USULÜ  426

51. HÜKÜMLÜNÜN ÖRGÜTTEN AYRILDIĞI NASIL TESPİT EDİLİR?  435

52. TEKERRÜRDE ADLİ PARA CEZASI VE EŞİTLİK SORUNU  442

53. TAZYİK HAPSİNİN İNFAZI SIRASINDA KAÇAN SANIĞIN DURUMU  445

54. HÜKÜMLÜNÜN KISITLILIĞI VE VASİLİK  450

55. ADLİ SİCİL KAYDI  453

56. ERTELENEN HAPİS CEZASININ DEVLET MEMURLUĞUNA ETKİSİ  459

57. DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ÖN ŞARTI OLARAK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GEÇİŞ ŞARTLARI  468

58. 7242 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ  473

59. KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA KARANTİNA SÜRESİ  488

60. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  491

61. HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIKLI ORTAMDA BARINMA HAKKI  492

62. ÇIPLAK ARAMA  494

YENİ KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI  511

YENİ DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ  512

Kavram Dizini  515