Giriş

Sosyal medya platformları günümüzde yediden yetmişe herkesin vakit geçirdiği ve eğlencenin yanında kişilerin birbiriyle iletişim kurabildiği bir mecradır. Sosyal medya platformları, insanların sosyalleşebilmesinin yanında bir süredir ticari faaliyetlerin ve kazanç sağlamanın da merkezi haline gelmiştir. Sosyal medyanın ticari faaliyet alanı haline gelmesiyle birlikte sosyal medya içerik üreticiliği de yeni eklenen kavramlarımız arasına girmiştir.

Sosyal medya içerik üreticisi, 12 Ocak 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 318 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin tanımlar başlıklı 3. Maddesinin d bendinde, “Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım ile sosyal ağ sağlayıcıları olan Youtube, Tiktok, Twitch, Twitter, Facebook vb. platformlar aracılığı ile gelir elde eden kişiler “sosyal medya içerik üreticisi” sıfatına resmi olarak kavuşmuştur.

7338 Sayılı Kanun’un 2. Maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesiyle sosyal içerik üreticilerinin sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla yapmış oldukları faaliyetler sonucunda elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu istisnanın usul ve esasları 12.01.2022 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde detaylandırılmıştır.

Bu yazımızda uygulamanın detayları ve kanaatimizce eksik kalan noktalar değerlendirilecektir.

1. İstisna Kapsamı ve Faydalanma Şartları

1.1. İstisna Kapsamı

7338 sayılı Kanun kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesinin 3. fıkrasına göre sosyal medya içerik üreticilerinin sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla yapmış oldukları faaliyetler sonucunda elde ettikleri kazançlar üzerinden % 15 oranında stopaja tabi tutulmuştur. Mükerrer maddenin dördüncü Fıkrası ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi işaret edilerek, maddede yazılı olan dördüncü gelir vergisi diliminin aşılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple 2022 yılı için 880.000 TL’ye kadar olan ve 2023 yılı için 1.900.000 TL’ye kadar olan kazançlar bu istisna kapsamına alınmıştır. Uygulama sayesinde sosyal medya içerik üreticileri, 2023 faaliyet yılı dikkate alındığında 621.400 TL ile vergilendirilmek yerine, 285.000 TL olarak vergilendirilerek ciddi bir vergi avantajı elde etmektedirler.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların yanında, pek çok sosyal medya içerik üreticisinin kafasını karıştırdığını düşündüğümüz kaynağında kesinti konusuna da değinmek gerekmektedir. Söz konusu uygulamada mükerrer madde 20/B’nin 3. fıkrasına göre, sosyal medya içerik üreticisi verginin mükellefiyken, verginin sorumlusu bankalardır. Zira istisna ile bankalar vergiyi tahsil etmek ve sosyal medya içerik üreticisinin bağlı olduğu vergi dairesine bu ödemeyi yapmakla yükümlüdür. Yani sosyal medya içerik üreticisi olan mükellefin kendi gelir vergisini beyan etmesine gerek bulunmamaktadır. Mükellefin banka hesabına yatacak olan tutar net kazanç olacaktır.

Katma Değer Vergisi açısından ise, tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi sosyal medya içerik üreticilerine istisna getirilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesi incelendiğinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

KDV açısından 1.900.000 TL’ye kadar olan kazançlarda, 342.000 TL’ye kadar vergi avantajı sosyal medya içerik üreticilerine sağlanmıştır.

Sosyal medya içerik üreticilerinin faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirlerin yanında reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelikler de istisna kapsamındadır.

1.2. İstisnadan Faydalanma Şartları

Sosyal medya içerik üreticileri ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergilendirmeyi yapmaya yetkili vergi dairesine başvurarak, istisnadan faydalanmak için ilk adımı atabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de online başvuru yapabilmektedirler.

İstisnadan faydalanmak isteyen sosyal medya içerik üreticilerinin, öncelikle 193 numaralı Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20/B maddesi uygulamasına ilişkin istisna belgesini vergi dairesinden temin etmeleri gerekmektedir. Bunun akabinde istisna belgeleri, mükelleflerin sosyal medya üreticiliği faaliyeti sonucunda elde edecekleri kazançlarının tahsili amacıyla banka hesaplarının açılışında bankaya ibraz edilecektir. Ancak mükellefler yeni bir hesap açmak yerine mevcut hesaplarını kullanarak da istisnadan istifade edebilecektirler.

Yeni bir hesap açılması durumunda hesap açılış tarihinden itibaren; mevcut banka hesabı kullanılması halinde ise istisna belgesinin bankaya ibrazından itibaren 1 ay içerisinde bağlı olunan vergi dairesine banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Bizim önerimiz mevcut bir hesabın kullanılması yerine, yeni bir banka hesabının ilgili kazançların tahsili için kullanılmasıdır. Zira hesaba diğer giriş işlemlerinin de % 15 vergi kesintisine tabi tutulması söz konusu olabilecektir. Bu sebeple faaliyete ilişkin mükellefin gündelik işlemleri için kullanmadığı, sadece bu tahsilatlara ilişkin bir hesabının bulunması olası mükerrer veya lüzumsuz vergilendirmelerin önüne geçecektir.

2. İstisna Açısından Yorumlarımız

İstisnanın istihdam sağlama noktasında bir eksikliğinin olduğu kanaatindeyiz. Zira 314 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 2. Maddesinin 2. Fıkrası ile esnaf muaflığından faydalanan mükellefler bir veya birden fazla işçi çalıştırması durumunda, daha yüksek istisna sınırlarından faydalanabilirken, bunun yanında daha düşük oranda stopaj oranına tabi tutulmaktadırlar.

Benzer bir uygulamanın sosyal medya içerik üreticileri istisnasına eklenmesi ile istihdamı artırıcı etki sağlanırken, içerik üreticilerinin kurumsallaşmaları yolunda bir adım daha atmaları teşvik edilebilirdi. Ayrıca mükellefler için doğrudan 1.900.000 TL istisna yerine, kademeli olarak istisna sınırının artırılmasının istihdama teşvik edici diğer bir öğe olarak yer edebileceği görüşündeyiz.

Diğer taraftan, uygulamanın mükelleflerin vergiyi içselleştirmesi açısından yerinde olduğu ve ticari hayata dahil olunmasını teşvik ettiği açıkken, uygulamadan faydalanmada bir süre sınırının bulunmamasının mükellefin vergiyi içselleştirmesine ve ticari hayata tam olarak dahil olmasına olumsuz etki yapacağı kanaatindeyiz.

Süre sınırının bulunmaması, mükellefin 2023 yılı için 1.900.000 TL sınırında kalmasına ve büyümeye yönelik fiillerden kaçınmasına sebep olabilir. Kurumsallaşmanın ve büyümenin hem istihdam sağlayıcı hem de devletin vergi gelirlerini artırıcı etki yapacağı açıktır. 

3. Sonuç

26.10.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan, 7338 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesi ile sosyal medya üzerinden kazanç elde eden kişilerin gelirleri, vergi istisnası kapsamına alınmış ve 318 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu düzenlemenin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.

Bu düzenlemeler uyarınca günümüzde neredeyse herkesin kullandığı sosyal medya platformlarından kazanç sağlayan gerçek kişiler, gelir vergisinden istisna ve KDV’den muaf tutulmuşlardır.

2022 yılında 880.000 TL ve altında gelir elde edenler bu istisna kapsamındayken, 2023 yılında ülkemizde yüksek enflasyon sebebiyle 1.900.000 TL ve altında gelir elde eden mükelleflerin istisna kapsamına alındığı görülmektedir.

Yazımızda da belirttiğimiz gibi bu istisnadan faydalanmak isteyen sosyal medya içerik üreticileri öncelikle ikametgahlarının bulunduğu vergi dairelerinden istisna belgelerini almalı, ardından da Türkiye’de yerleşik bulunan bankalarına bu belgeyi ibraz etmelidir.

Sosyal medyadan elde edilen kazançların vergilendirilmesi ve bu tür içeriklerin geliştirilmesi için yasal düzenlemelere yıllardır ihtiyaç olduğu ve hatta bu tür mevzuatlar için geç kalındığı bir gerçek olsa da benzer örnekler gibi sosyal medya içerik üreticilerinin finansal anlamda büyümelerini teşvik edecek birtakım düzenlemelere halen ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Av. Attila Yiğit GÜVEN

Stj. SMMM/Vergi Asistanı Mustafa Burak TEKİN

KAYNAKÇA

12 Ocak 2022 Tarihli 318 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

30 Nisan 20221 Tarihli 314 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği