Tarım ve Orman Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/26)

MADDE 1- 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) HBS: Bakanlık tarafından oluşturulan Hayvan Bilgi Sistemini,”

 “ııı) Sulama birlikleri: 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre kurulan ve faaliyetlerini sürdüren sulama birliklerini,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Karar kapsamında, etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari iki bin adet; deve kuşu için asgari elli adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.”

“(3) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes (yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık), kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran), gübre işleme tesisi, yem deposu/silosu, yumurta işleme ünitesi/tesisi, yumurta tasnif ünitesi/tesisi, yumurta paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.”

“(5) Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak kuluçkahane işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekir.

(6) Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik yatırım ve işletme kredisi kullanacak kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilirler.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; damızlık etlik tavuğu on bin adet, damızlık yumurta tavuğu on bin adet, Bakanlık tarafından geliştirilmiş yerli hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu bin adet, Bakanlık tarafından geliştirilmiş yerli hatlarla yapılacak etçi damızlık tavuğu bin adet, damızlık hindi beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın bin adet, damızlık deve kuşunda yüz adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Damızlık kanatlı hayvanların ve damızlık yumurtaların, damızlık büyük ebeveyn, damızlık ebeveyn olduklarını gösteren sağlık sertifikası ve/veya fatura istenir.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran), gübre işleme ünitesi/tesisi, yem deposu/silosu yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.”  

“(5) Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmelerinin Bakanlıktan alınmış damızlık kanatlı işletmeleri faaliyet onay belgesine, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekir.    

(6) Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik damızlık yatırım ve işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece damızlık kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilirler.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, dane mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, maviyemiş (likapa), aronya, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliğine yönelik olarak yeni yatırım kredisi kullandırılmaz, yeni kullandırılacak işletme kredilerinde ise özellikli kriter indirim oranları uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), sabit güneş enerjisi sistemleri, lineer ve center pivot sulama sistemleri ve sera ısıtıcılarında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi uygunluk belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “Su ürünleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “işleme,” ibaresi eklenmiştir.

 MADDE 9- Aynı Tebliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sulama birliklerinin, sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını, güneş enerjisi kaynağından üretmek için gerekli olan alet-ekipman alımı ve tesis kurulumu konularındaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kapasiteleri ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma tankı alımı) ve süt analiz cihazı, yem karma makinesi, balya makinesi alımına yönelik kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda ortak sağım ünitesinden yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hayvan varlıkları ile ilgili bilgileri yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğe 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tarımsal elektrik bedeli

MADDE 33/A- (1) 1163 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ve 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin elektrik perakende satış şirketi/elektrik toptan satış şirketi/elektrik dağıtım şirketince düzenlenmiş tarımsal faaliyetler/sulama tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir.

(2) Geçmiş borçların kredilendirilmesinde bu maddenin yayımlandığı tarih dikkate alınır.

(3) Sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş/taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması gerekir.

(4) Bu madde kapsamında kredi kullanacaklarda TARSİM şartı aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2023” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) TARSİM’e konu olan, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki ürünlerde hasar tespitleri köy bazlı yapıldığından, bu ürünleri hasar gören üreticilerin parsel bazında hasarlarının ve oranlarının tespitini yaparlar. Ancak, Banka ve TKK tarafından yapılacak borç erteleme işlemlerinde; Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yapılan köylerde, TARSİM verim kaybı oranları geçilmez.”

MADDE 13- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 20 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış yatırım kredileri için uygulanmaz.”

MADDE 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.