Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS VE RUHSAT DEVRİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan maden sahalarının, devredilmesine ve/veya rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kurumun imtiyaz alanındaki;

a) Maden sahası ve/veya ocaklarının ve artık alanlarının işlettirilmesi,

b) Maden sahalarında bulunan kömür kaynaklı metan gazının aranması ve işlettirilmesi,

c) Maden sahası ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının ve/veya bu alanların altında bulunan rezervlerin işlettirilmesi sırasında ortaya çıkan mahlût cevherlerin işlettirilmesi,

ç) Maden saha ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi,

d) Maden sahalarında bulunan leonardit kaynaklarının rezervlerinin aranması ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi,

 işleri ile bu işlerin ihalelerinde uygulanacak usul, esas, yöntemler ve komisyonların kuruluşu, işleyişi, üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Artık: Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması, zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan malzemeyi,

b) Birim fiyat veya oran: Yapılacak ihalede ton başına oluşan fiyat veya oranı (KDV hariç),

c) Genel Müdür: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Gün: Takvim gününü,

d) Hazırlık dönemi: İhale ile işletmeciliği verilmiş sahada, gerekli olması halinde üretime geçilmesi için zorunlu olan, etüt dâhil iş ve işlemlerin yapılmasını teminen, şartnamede belirtilmek koşuluyla işletmeciye verilecek süreyi,

e) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilen teklifler arasından seçilerek, işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan iş ve işlemleri,

f) İhale dokümanı: Şartname, tanıtım dosyasını, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

g) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirlenen ihale usul ve esaslarını yürütmek üzere Kurum tarafından görevlendirilen biri başkan olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşan komisyonu,

ğ) İşletici: Yönetim Kurulu Kararına istinaden, imzaladığı sözleşmede belirtilen usulle tespit edilen bedel karşılığı maden saha ve/veya ocaklarını, artık alanlarını veya bunlara ilişkin ruhsatı devralmaya hak kazanan teklif sahibini,

h) İşletme projesi: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilmek üzere, Maden Kanununa uygun olarak hazırlanan ve maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına yönelik belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere maden ve/veya madene dayalı ürünleri üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğindeki rapor ve projeyi,

ı) İşletmeci: Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kurum ile sözleşme imzalayan ve sözleşmede belirtilen usulle tespit edilen bedel ya da oran karşılığı sahanın işletme hakkını devralacak teklif sahibi gerçek veya tüzel kişi, ortak girişim veya konsorsiyumu,

i) Katılımcı: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere ilişkin ihale şartnamesini ve tanıtım dosyasını satın alan gerçek veya tüzel kişi ile ortak girişimleri,

j) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

k) Mahlût cevher: İhale konusu sahadan üretilecek madenle birlikte üretilmesi durumunda ekonomik değeri olan diğer madenleri,

l) MAPEG: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

m) Onay makamı: Kurum Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde yetki verilen diğer makamları,

n) Ortak girişim: Maden sahasının devralınması veya rezervin rödövans karşılığı üretilmesi için maden sahasındaki rezervin üretilmesi için açılan ihaleye müşterek olarak katılmak ve teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile kurulan ve bu Yönetmeliğe göre hazırlanan ihale şartnamesi hükümlerine tâbi bulunan topluluğu,

o) Pasa değerlendirme izni: Yürürlükteki ruhsat sahalarında yapılan faaliyetler sonucunda ortaya çıkan pasa, bakiye, atık/artıkların ruhsat sahibi tarafından değerlendirilebilmesi için, Maden Kanununa göre MAPEG tarafından verilen izni,

ö) Ruhsat hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri,

p) Ruhsat devri: Maden Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında; Kurum uhdesinde bulunan maden ruhsatlarının ihale edilerek devredilmesi ile Kurum ruhsat sahalarındaki rödövansçıların, rödövansa konu olan kısmın ruhsat sahalarından bölünerek rödövans sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla rödövans sözleşmesi yapılan kişiye devredilmesini,

r) Rödövans payı: Ruhsat hukuku Kuruma ait olan maden sahalarının, işletme hakkının sözleşme ile gerçek veya tüzel kişilere belirli bir süre bırakılması durumunda, maden sahasının işletilmesini üstlenen gerçek veya tüzel kişilerin, üretilen birim ton maden, pasa, eski artık, metre küp metan gazı veya kWh elektrik üretimi için Kuruma ödemeyi taahhüt ettiği payı,

s) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi, metan gazı, eski artık ve pasanın değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,

ş) Sözleşme: Kurum ile işletmeci/satın alan arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

t) Sözleşme süresi: İhale sözleşmesi veya şartnamesinde belirtilen tarihlerde başlayan ve biten, sözleşmenin tüm safhalarını içeren süreyi,

u) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri ve eklerini,

ü) Tahmini bedel/oran: İhale konusu işlerin, tekliflerin alınmasından önce Kurum tarafından tahmin edilen pay oranını veya bedeli,

v) Talep eden birim: İhalenin yapılmasını talep eden Daire Başkanlığını,

y) Teklif cetveli: İsteklilerin tekliflerini sunacağı ve Kurum tarafından ihale dokümanı içinde verilmiş olan formu,

z) Teklif sahibi: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi ya da ortak girişimleri,

aa) Teklif tarihi: Teklifin verildiği son gün ve saati,

bb) Üretim dönemi: Hazırlık döneminin bittiği tarihi takip eden ayın ilk gününden başlamak üzere sözleşmenin bitimine kadar olan fiili üretim yapılacak toplam süreyi,

cc) Yönetim Kurulu: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlke, İhale Yetkilisi ve Sorumluluk

Temel ilke

MADDE 5- (1) Kurum, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İhale yetkilisi ve yetki devri

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler için ihale yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını uygun görülen kişilere/birimlere devredebilir.

(2) Yetki devri ile bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde;

a) İhale dokümanının hazırlanması, ihale usulünün belirlenmesi, ihale ön onayların alınması işlemleri talep eden birim tarafından,

b) İhaleye çıkma, ihale kararını alma ve ihale yetkilisince kararın onaylanması işlemleri ile sözleşme yapılmasına kadar (sözleşme yapılması dâhil) işlemler satınalma birimi tarafından,

c) Sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi ile ilgili diğer işlemler ihtisas alanlarına göre; ilgili daire başkanlığının koordinasyonu ile ilgili Kontrol veya İşletme Müdürlüğü veya İşletme Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından,

sağlanır.

(3) İhale işlemlerine başlamadan önce ve/veya ihale sonrası sözleşme aşamasında gerekmesi halinde mer’i mevzuat hükümlerine göre ilgili izinler alınır.

Sorumluluk

MADDE 7- (1) İhale ile ilgili işlemler ve bunlara ilişkin yetki ve sorumlulukların, bu Yönetmelikle kendilerine ihale yapma yetkisi verilen birimlere bırakılması esastır. İhalelerle ilgili konularda, isteklilerle yapılacak yazılı ve sözlü görüşmeler ihale yapma yetkisi verilen birimce yürütülür ve sonuçlandırılır. İlgili birimler yürüttükleri iş ve işlemlerden sorumludurlar. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev verilen birimlerin her kademesindeki yetkililer, yetkileri çerçevesinde sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler

Şartnameler

MADDE 8- (1) İhale konusu işlerin şartname ve varsa ekleri, talep sahibi birim veya ihaleye çıkma yetkisi verilen birim tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri ihaleye çıkan birimce işin özelliğine göre bedelsiz veya takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir:

a) İşin niteliği, çeşidi, miktarı, kapsamı, karakteristiği ve yeri,

b) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

c) Proje öngörülüyorsa, proje değişikliği yapılıp yapılamayacağı,

ç) Geçici ve kesin teminatlar ile teminatların oranı veya tutarı, kabul ve iade şekil ve şartları, nelerin teminat olarak kabul edileceği ile tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan geçici teminat alınmayacağı, ek geçici teminat alınması ile geçici ve ek geçici teminatın iadesi koşulları,

d) Yabancıların ihaleye katılım durumları ile tabi olacağı hususlar,

e) İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri,

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

g) İhale ve teklif verme şekli, süresi, yeri, ihaleden vazgeçme ve sözleşmenin imzalanmaması halinde yapılacak işlemler,

ğ) İşin yapılma veya teslim süresi, sözleşme süresi, teslim etme, teslim alma şekli ve şartları,

h) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

ı) Rödövans olarak alınacak payın belirlenme ve güncellenme usulleri ile bunların, birim fiyat veya götürü bedel esaslarından hangisine göre verileceği,

i) Tebligatların nereye, ne zaman ve nasıl yapılacağı,

j) Ödeme yeri ve şartları,

k) İhale yöntemi, tekliflerde artırma haddi ve şartları,

l) İşe başlama, işi tamamlama tarihleri,

m) İhale safhasında veya sözleşmenin imzalanmaması halinde uygulanacak cezai işlemler,

n) İhale konusu taahhüdün miktarının artması veya eksilmesi halinde artan veya eksilen kısmının yapılış zamanı ile şekil ve miktarı,

o) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,

ö) Kurumun, yapılan ihalede, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu ve bu durumlarda isteklilerin Kurumdan herhangi bir ad altında maddi talepte bulunamayacağı hususu,

p) İhale bağlandıktan sonra idari, mali ve teknik nedenlerle Kurumun, sözleşmenin imzalanmaması konusunda yetkili olacağı hususu,

r) Teklif geçerlilik süresi ve bu süreden daha düşük geçerlilik süreli tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı,

s) İhaleye çıkılan maden sahasının ve/veya çalışma alanının 3 derece ve 6 derecelik ülke koordinat sistemine bağlı sınır köşe noktaları koordinatları listesi ve işletmecinin belirtilen koordinatlar dışında üretim faaliyetlerinde bulunamayacağı,

ş) İhale dokümanında verilen belge, plan, harita ve benzeri her türlü belge ve bilginin, sadece bilgi mahiyetinde olduğu; Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceği, esas olanın; isteklinin sahayı yerinde görüp, şartlarını inceleyip, her türlü etüt ve araştırmayı yaptıktan sonra teklifini hazırlaması ve vermesi olduğu,

t) Sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin koşullar, yer teslimi şartları, hazırlık dönemine dair esaslar, işletme projesinin sunulmasına ilişkin esaslar, hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin açıklamalar,

u) İhale kapsamında alınacak rödövans, pay veya ihale kapsamında alınacak tüm bedellerin tahakkuku ve ödemeleri,

ü) İşin başlangıcından bitimine kadar yıllara ait iş programı ile ilgili bilgiler,

v) Kurumun, Maden Kanunu ve 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerinin kim tarafından yerine getirilmek zorunda bulunulduğu, bu yükümlülüklerin neler olduğu ve yerine getirilmemesi halinde ne gibi cezaların uygulanacağı,

y) Rödövans pay tahakkukunun ne şekilde olacağı (üretilen maden cinsi (tüvenan, satılabilir, satılan) veya üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden),

z) Rödövans pay tahakkukuna esas olacak madenin tartılacağı kantarların kimin tarafından nerede kurulacağı, kalibrasyonları ve kantar hata payı oranları ile ilgili uygulamanın nasıl olacağı,

aa) Termik santral kurulması halinde, üretilecek enerjinin, santralden üretilen ve iç tüketim öncesi kurulan enerji santrali brüt üretim sayacından okunmasına ilişkin esasları,

bb) Kurumun, satışta öncelikli alım hakkını kullanmak istemesi halinde bunun hangi esaslar dâhilinde kullanılacağı,

cc) Öncelikli alım hakkı kullanılan veya Kurum tarafından kömür alınan sahalarda numune alınması ve kömür analizlerinin nasıl yapılacağı ve diğer ilave işlerin hangi koşullar ile yaptırılacağı,

çç) Ölçüm ve kontrollerin yapılma şekillerinin ve sıklıklarının ne olacağı, yıl sonu mutabakatının ve iş bitim tespitinin nasıl yapılacağı,

dd) İşletmecinin yapılacak kontrollerin gerektirdiği bilgi ve belgeleri kontrol birimine vermek, ölçüm konusunda gerekli güvenlik ve kolaylığı sağlamak zorunda bulunduğu,

ee) Tahakkuka esas dosyada hangi belgelerin bulunması gerektiği ve bunların kimler tarafından düzenleneceği,

ff) İşletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda (işletmecinin teminatını gelir kaydetme ve yasal yollara başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla) Kurumun sözleşmeyi tek taraflı fesih edeceği,

gg) Kamulaştırma, orman irtifak hakkı, arazi satın alma veya kiralama, arazi düzenleme ve ıslahıyla ilgili yükümlülükler ile bunların kimin tarafından ne şekilde yapılacağı,

ğğ) Kazı ve yıkımlarda bulunacak değerli eşyalar ile ilgili olarak neler yapılması gerektiği,

hh) Kuruma ait taşınmazların kullanımının, devrinin veya kiralanmasının nasıl olacağı,

ıı) Çalışma alanında kömürle beraber başka cevher üretilmesi durumunda uygulamanın nasıl olacağı,

ii) İhale sonucunun nasıl duyurulacağı,

jj) İhale safhasındaki yasak fiil ve davranışlar,

kk) İhalelerden yasaklama,

ll) Sözleşme yapılmasında Kurumun görev ve sorumluluğu,

mm) İhaleye katılamayacak olanlar,

nn) Mevcut verilere dayalı olarak ihale edilen sahada işleticinin, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama (UMREK) koduna göre hazırlatacağı rapordaki verilerin ihale dokümanında yer alan verilerle örtüşmemesi halinde, UMREK koduna göre hazırlanmış rapordaki veriler esas alınarak sözleşmenin tasfiyesi dahil ana sözleşmede “teklif bedeli/oranı” hariç gerekli değişikliklerin yapılacağı ve bu çalışmalar sonucunda tespit edilmişse yeni rezerv alanlarının da işleticiye verilebileceği, bu durumda şartların sözleşmeye ek protokol yapılarak düzenleneceği,

hususlarının tamamına veya bir kısmına, ihale konusu işin özelliğine göre yer verilir.

(2) Tanıtım dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgelerden var olanlar konulur:

a) Ruhsat fotokopisi,

b) Jeoloji haritaları,

c) Sahanın sondaj ve rezerv bilgileri,

ç) Ormanlık alanlar, mülkiyet, irtifak, kamulaştırma, enerji nakil hattı, vs. gibi detayları gösterir plan ve varsa bunlara ilişkin izinler,

d) Saha ve çevresindeki yerleşim, yol, göl, baraj, vs. gibi detayları gösterir plan,

e) Sahada daha önce üretim yapılmışsa son durumu gösterir imalat ve faaliyet planları.

(3) Uluslararası olarak yapılan ihalelerde yukarıdaki hükümlere ilave olarak;

a) Geçici ve kesin teminat mektuplarının bir Türk Bankası tarafından kontrgaranti edilmesi gerektiği,

b) İhalelerde verilecek, geçici ve kesin teminatların mümessil firmalar tarafından adlarına tanzim ettirilemeyeceği,

c) Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan şartnamelerden, ihtilaf halinde Türkçe olan şartname metninin geçerli olacağı,

ç) Tekliflerde firma mümessillerinin isim ve adreslerinin belirtileceği,

hususlarına da yer verilir.

(4) Yönetmelik kapsamında kullanılacak şartnameler Kurum tarafından tip şartnamenin, işin niteliği ve özelliklerine göre şekillendirilmesiyle hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bedel Tespiti, İhale Dosyası, İhale İlanı, Geçici Teminat, Ek Teminat

Tahmini bedel tespiti

MADDE 9- (1) Tahmin edilen bedel, pay veya oran bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen işleri talep eden birim tarafından tespit edilir veya ettirilir. Tahmin edilen bedel, pay veya oran KDV hariç olarak belirlenecektir. İhalede istekliler tarafından teklif edilecek bedel, pay veya oran da KDV hariç olarak teklif edilecektir. Tahmin edilen bedel, pay veya oranın geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreyi aşan tahmin edilen bedellerde güncelleme yapılır.

(2) Tahmin edilen bedel, pay veya oranın hesabında kullanılacak fiyatlar, işin ve madenin özelliklerine göre gerektiğinde belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, MAPEG ya da kamu kurum kuruluşlarınca ilan edilen fiyatlar üzerinden veya bunlardan soruşturulmak ve/veya piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilebilir. Tahmin edilen bedelin tespitinde; rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, üretim ve pazar koşulları, sosyoekonomik şartlar ve diğer parametreler, ihale konusu işle ilgili olarak dokümanda istenen genel hususlar da değerlendirilerek tahmin edilen bedel, pay veya oranın belirlenmesinde veri olarak kullanılabilir.

(3) İhale konusu işlerde bedel, pay ve oran tahmini yapılarak ihaleye çıkılması esastır. Tahminin yapılamaması durumunda tahmin yapılamama nedeni açıklandıktan ve bir tutanakla belirlendikten sonra ihale yetkilisinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

MADDE 10- (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada varsa onay belgesi, tahmin edilen pay, oran veya bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve dosyada bulundurulmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. İhale işlem dosyası, işin konusuna göre ilgili birim tarafından hazırlanır. İlandan sonra, ilana ilişkin belgeler ile gazete kupürleri de dosyaya konur. İhale öncesi ve sonrasına ait diğer belgeler ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

İhalenin ilanı

MADDE 11- (1) İhale, işin özelliğine göre; bütün katılımcılara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle, en çok sayıda katılımcı sağlamak üzere mektupla veya ilan yoluyla duyurulur.

a)                İlan yoluyla yapılacak ihaleler;

1) Mahalli gazetede,

2) Basın İlan Kurumu aracılığı ile normal veya yüksek tirajlı bir gazetede,

3) Kurum internet sayfasında, işin gereğine göre bu fıkrada belirtilen yerlerin en az ikisinde yayımlanmak sureti ile duyurulur. Son ilan ile ihale tarihi arasında 20 günden az süre olamaz.

b) Gerekli görülen hallerde il özel idareleri, belediye, hükümet binalarındaki ilan tahtalarına asılacak yazılarla veya diğer yayın araçlarıyla duyuru yapılır. Bu işlemler bir yazı veya tutanakla belgelenir.

c) Yabancı ülkelerdeki isteklilerin de katılması yararlı görülen ihaleler için yabancı ülkelerde ilan yaptırılabilir. Ancak bu ilan, ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

(2) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 12- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususlar belirtilir:

a) Kurumun adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

c) İhale konusu işe başlama, teslim alma ve işin süresi veya bitirme tarihi,

ç) Şartname ve eklerinin nerelerden, hangi şartlarla temin edileceği,

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı,

e) Varsa muhammen bedel veya asgari bedel, pay tutarı veya oranı ile geçici teminat tutarı,

f) İsteklilerde aranacak belge ve yeterliliklerin neler olduğu,

g) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,

h) Kurumun yapılan ihalede, Devlet İhale Kanununa ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbest olduğu.

İhale dokümanına ilişkin değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 13- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek; maddi hatalar, teknik hatalar veya eksikliklerin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ya da isteklilerce son teklif verme gününden 5 gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi hâllerinde ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Değişikliği gerektiren sebepler ilgili daire tarafından gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilir. Yapılması istenilen değişiklikler, değişikliği talep eden birim tarafından, ihale yetkilisinin onayı ile birlikte satınalma birimine bildirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 5 gün öncesinde, bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde; ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Sonradan ihale dokümanı talep edenlerin ihale dokümanı içerisinde bu açıklamaların bulunması sağlanır.

Geçici teminat ve ek teminat

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde, işin türüne göre teminat miktarı ve ek teminatın tutarı/oranına ilişkin bilgiler işin şartnamesinde belirtilir.

(2) Her ne suretle olursa olsun Kurum tarafından alınan teminatlar hangi ad altında alınırsa alınsın haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici teminat ve ek teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 15- (1) Teminat ve ek teminat olarak kabul edilecek değerlere ilişkin bilgiler işin şartnamesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Komisyonu Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

İhale komisyonu

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esasları yürütmek üzere ihale komisyonu teşkil edilir. İhale Komisyonu:

a) Başkan: Satınalma işlerinin yürütüldüğü birimin Daire Başkanı,

b) Üye: İhaleyi talep eden birimin Daire Başkanı,

c) Üye: Muhasebe işlerinin yürütüldüğü birimin Daire Başkanı,

ç) Üye: Şube Müdürü (İhaleyi talep eden Daire Başkanlığından),

d) Üye: Uzman üye,

olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

(2) Asil üyelerin görevleri başında bulunamadığı durumlarda komisyon çalışmalarına katılmak üzere, en az beş yedek üye belirlenir.

İhale komisyonu görev, yetki ve çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Komisyonun çalışma gün ve saatleri, satınalma işlerinin yürütüldüğü Daire Başkanlığı tarafından üyelere yazılı veya sözlü olarak önceden duyurulur. Üyeler kararlarında çekimser kalamazlar. Şayet verilen kararda karşı oy mevcut ise bu görüş komisyon görüşmeleri sırasında üyelere açıklanır ve karşı oy sahibi muhalefetini gerekçeleriyle birlikte yazmak suretiyle kararı imzalar.

(2) Üyelerden birinin izinli, raporlu veya görevli olması gibi sebeplerle toplantıya iştirak edememesi halinde yedek üye toplantıya katılır.

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Komisyon, şartnamede belirtilen esaslara göre en uygun teklifi belirlemek suretiyle karar alır.

(5) Nihai komisyon kararları Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu ihale komisyon kararı tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(6) Komisyon, teklif sahipleri ile ilgili olarak vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, gerekli görebileceği diğer kaynaklar ve teklif sahiplerinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

İhale Usulleri, Kapalı Teklif Usulü, Açık Teklif Usulü,

Pazarlık Teklif Usulü, Karma İhale Usulü

İhale usulleri

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Pazarlık usulü,

ç) Karma ihale usulü.

(2) İşin gereği ve niteliğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağına, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale yetkilisi tarafından karar verilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 19- (1) Kapalı teklif usulü, isteklilerin şartnamelerde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenen gün ve saate kadar tekliflerini kapalı zarf içinde verdikleri ihale usulüdür. Kapalı teklif usulüyle yapılacak olan ihalelerde aşağıdaki hususlara uyulması esastır:

a) Kapalı teklif usulünde istekliler, tekliflerini yazılı olarak yaparlar. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık ya da KEP adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşe vurulur veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle beraber ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi, KEP adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin veya oranın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.

b) Tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında Kurumun muhaberat birimine verirler. Birim tarafından; teklif zarfının üstüne kaşe vurulur, alındığı tarih ve numarası yazılarak imzalanır. İstekliler tarafından teklifler iadeli taahhütlü mektup ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Kurum belge yönetim birimine ulaşması gereklidir. Postadaki gecikme sebebi ile işleme alınmayan tekliflerin tebliğ zamanı bir tutanakla tespit edilir.

c) Tekliflerin açılma saati gelince hazır bulunan isteklilerin, adı, soyadı yazılarak ve imzaları alınarak tespit edilir ve kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş olup olmadığı aranır. İhalelerde istenilen belgelerden eksik belgeli olan teklifler kesinlikle dikkate alınmaz ve hiçbir şekilde tamamlattırılmaz, iç zarfları da açılmaz.

ç) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce komisyon ile ihaleye katılacaklar dışındakiler ihale odasından çıkarılır, zarflar açılarak teklifler komisyon başkanı veya görevlendireceği biri tarafından okunur ve tutanak düzenlenir. Bu tutanak komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ve ayrıca ihale şartnamelerinde belirlenen oranlardan eksik olarak tevdi edilen teminatlı teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.

d) Bu fıkranın (ç) bendine göre zarfları açılarak okunan teklifler incelenerek;

1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi için toplantının başka bir güne bırakıldığı,

2) İhalenin yapılamadığı,

hususlarından birine karar verilerek bu durum gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılır ve komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

e) Tekliflerin eşit olması halinde, uyulacak esaslar ihale usul ve şekillerine göre ihale şartnamesi ve ekinde belirtilir.

f) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel, pay veya oran komisyonca uygun görülmediği durumlarda yeniden aynı usulle veya ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile değişik usul ve şartlarla ihaleye çıkılabilir.

Açık teklif usulü

MADDE 20- (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Kurum muhaberat birimine ulaşmış olmak kaydı ile şartnamedeki esaslara uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Söz konusu teklif sahibi, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) İlanda belirtilen ihale saati geldiğinde, ihale komisyonu isteklilerin komisyona sunduğu belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceler ve kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Tüm bu işlemler bütün istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanak işlemleri sona erdiğinde ihaleye giremeyeceği tespit edilenler, ihale salonundan çıkartılır. İhaleye katılabilecek olan diğer istekliler, önce şartnameyi imzalamaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini iletmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait çizelgeye yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu şekilde tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler var ise okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait çizelgeye yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sırası ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait çizelgeye yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde bu durum ayrıca ifade edilir. İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar, bu durumda yazılı teklif veremezler.

c) Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki ilkeler esas alınarak karara bağlanır.

ç) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri komisyon tarafından uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale yapılır veya Kurum yararı görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinden onay almak koşulu ile değişik usul ve şartlarla ihale yaptırılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 21- (1) İhale yetkilisi tarafından gerekli ve uygun görülen durumlarda pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

(2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel, pay veya oran üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

(3) Pazarlığın hangi suretle yapıldığı, hangi tekliflerde bulunulduğu ve ihaleyi alanların neden tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Karma ihale usulü

MADDE 22- (1) İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilir.

(2) İstekliler, tekliflerini yazılı olarak yaparlar. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık ya da KEP adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşe vurulur veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle beraber ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi, KEP adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin veya oranın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.

(3) Tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında Kurumun ilgili muhaberat birimine verirler. Birim tarafından; teklif zarfının üstüne kaşe vurulur, alındığı tarih ve numarası yazılarak imzalanır. İstekliler tarafından teklifler iadeli taahhütlü mektup ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Kurum belge yönetim birimine ulaşması gereklidir. Postadaki gecikme sebebi ile işleme alınmayan tekliflerin tebliğ zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Teklifler veriliş sırasına göre, belirlenen ihale saatinde dış zarflar kontrol edilerek hazır bulunan istekliler huzurunda kaç teklifin verilmiş olduğu tutanak altına alındıktan sonra dış zarflar istekliler önünde açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(5) Teminat teyidi ve varsa belge eksikliklerinin tamamlanması için verilen süre sonunda komisyon yeniden toplanır. Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Hazirun kayda alınarak, iç zarfların bulunduğu ana zarf açılır ve teklifler komisyon başkanı veya görevlendireceği biri tarafından okunur ve tutanak düzenlenir. Bu tutanak komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.

(6) Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, teklif sahiplerinden, Komisyon tarafından belirlenecek ve oturumda açıklanacak yeni taban fiyattan/orandan aşağı olmamak üzere; belirlenecek ve ilan edilecek süre içerisinde kapalı zarfla ikinci teklifleri vermeleri istenir. İkinci teklifler belirlenen saatte açılır ve ilan edilmez. Nihai kapalı tekliflere göre Komisyon tarafından pazarlık görüşmeleri için yeni taban fiyat belirlenir. Pazarlık görüşmelerine en iyi üç teklif sahibi davet edilir. En iyi üçüncü teklif ile arasında bedel öngörülen ihalelerde %5; oran öngörülen ihalelerde %1’den az fark bulunan diğer teklif sahipleri de pazarlık görüşmelerine davet edilir.

(7) Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna ilişkin usul ve esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri Komisyon tarafından belirlenir. İhale öncesinde veya sürecinde teklif sahiplerine bildirilir.

(8) Komisyonca, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık yarışma suretiyle ihale sonuçlandırılır. Görüşmeler ve alınan teklifler Komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanak, Komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

(9) Bu madde kapsamında işlemler yürütülerek;

1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi için toplantının başka bir güne bırakıldığı,

2) İhalenin yapılamadığı,

hususlarından birine karar verilerek bu durum gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılır ve komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Teklifin geri alınması

MADDE 23- (1) İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale Komisyonu Başkanlığına verildikten sonra teklifinden geri dönmek isteyen isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye, ihtar göndermeye veya mahkemeden karar almaya gerek kalmaksızın Kurumca irat kaydedilir. Kurum, teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu durumda istekli bu talebi kabul edip etmemekte serbesttir. Kurum, ihale gününden itibaren teklif geçerlilik süresi içinde teklifi kabul veya reddettiğini istekliye tebliğ etmediği takdirde, istekli teklifinden vazgeçebilir. Bu durumda isteklinin geçici teminatı faizsiz olarak iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 24- (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirmesi, ihale usulüne göre ilgili maddesi doğrultusunda yapılır.

(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen bedelleri/oranları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim bedeller/oranlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir.

Kararlarda bulunması gerekli hususlar

MADDE 25- (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri yazılarak imzalanır.

(2) Tutanaklarda ve alınan kararlarda isteklilerin adları, adresleri, teklif ettikleri bedeller/oranlar, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 26- (1) İhalenin yapılmasına ilişkin olarak ihale komisyonları tarafından ihalenin iptali dışında alınan kararlar, ihale yetkilisi tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin iptali halinde iptal gerekçeleri açıkça ifade edilir.

(2) Komisyon tarafından iptal edilen ihale kararları ise kesin olup ihale yetkilisi bilgisine sunulur.

Artırım teklifleri

MADDE 27- (1) Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılan artırım teklifleri kabul edilmez. Ancak en uygun teklifi veren istekliden Kurum yararına ihale komisyonunca artırım talep edilebilir. Birkaç istekli tarafından aynı bedel, pay veya oranın teklif edildiği ve bunların da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedel, pay veya oranı teklif edene ihale edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Düzenlenmesi, Hazırlanması

Sözleşme düzenlenmesi

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler, ihale dokümanındaki sözleşme taslağına uygun olarak bir sözleşmeye bağlanır.

(2) Yönetmelik kapsamında kullanılacak sözleşmeler, kurum tarafından tip sözleşmelerin, işin niteliği ve özelliklerine göre şekillendirilmesiyle hazırlanır.

Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar

MADDE 29- (1) Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar şunlardır:

a) Kurumun adı, adresi, KEP adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,

b) İşletmecinin veya devralanın adı, soyadı, ticari unvanı, tebligat adresi, KEP adresi, T.C. kimlik numarası, telefon ve faks numarası, e-mail adresi, varsa internet adresi,

c) Sözleşme konusu işin sözleşmeye esas bedeli, birim pay veya oranı ve sözleşme tutarı,

ç) İşin yapılacağı yer ve sözleşmenin yürütümünden sorumlu Kurum idari birimi,

d) Sözleşme konusu, kapsamı, işe başlama, işi bitirme tarihi ve sözleşme süresi,

e) Sözleşme süresince yapılacak iş miktarı,

f) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

g) Rödövans pay, bedel tahakkuk yöntemi ile bunların ödeme yeri ve usulü,

ğ) Sözleşme giderlerine ait tüm ödemelerin işletmeciye ait olduğu,

h) Devlet hakkı, belediye payı, vergi, resim, harçlar ve benzeri yükümlülükler ile rödövans pay, bedel ve orana ait KDV ve diğer tüm yükümlülüklerin işletmeciye ait olduğu,

ı) Kesin teminat ve güncellenmesiyle ilgili hükümler,

i)  Sözleşme konusu taahhüdün yapılmaması veya kısmen yapılması halinde yapılacak işlemler ve yaptırımlar,

j) Sözleşmenin MAPEG nezdinde şerhinin veya devrinin onaylanmaması halinde sözleşmenin durumu,

k) Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar,

l) Sahada işletilebilir rezervin sözleşme süresinden önce tükenmesi halinde yapılacak işlemler,

m) İşletmecinin ruhsat devrine ilişkin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde ruhsat hukukunun uygulanmasına, ruhsatın Kuruma iadesine ilişkin şartlar,

n) İşletmecinin Kuruma ve çalıştıracağı işçilere karşı sorumlulukları,

o) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere Kurum tarafından yapılacak işler,

ö) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere işletmeci tarafından yapılacak işler,

p) Hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin açıklamalar, işletme projesi, iş programları, faaliyet raporları, maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli ile kontrol faaliyetlerine ilişkin hususlar,

r) Kuruma ait varlıkların işletmeci tarafından kullanımı ve işletmeciye kiralanmasına ilişkin hususlar,

s) İşletmecinin sahadaki faaliyetlerini Maden Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüteceği, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair hususlar,

ş) İşletmecinin, hazırlayacağı belgelerde yanıltıcı ve hukuka aykırı beyanlarda bulunmayacağı, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumun maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağına dair hususlar,

t) İşletmecinin kusurlu davranışları sebebiyle Kuruma ve üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları,

u) Kurum tarafından işletmeciye uygulanacak cezalara ilişkin hususlar,

ü) Mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle rödövans uygulamasına son verilmesi durumunda uygulanacak hükümler,

v) Sözleşmenin devri ile sözleşmenin devrini tazammum etmemek üzere işletmecinin çalıştırabileceği yüklenici veya taşeronlara ilişkin hususlar,

y) Hazırlık ve üretim dönemlerinde öngörülen faaliyetlerin yapılmamasının sonuçları,

z) Sözleşmenin Kurum tarafından tek taraflı feshedilmesini gerektiren sebepler ile tek taraflı fesih halinde yapılacak işlemler,

aa) Sözleşmenin tasfiye edilmesi ve tasfiye sonunda sahadaki varlıkların durumuna ilişkin hususlar,

bb) Hazırlık, üretim ve uzatma dönemlerinde işletmeci tarafından ödenecek rödövans, kira ve benzeri ödemeler ile diğer ödemelerde gecikme olması halinde uygulanacak faiz oranına ilişkin hususlar,

cc) Mücbir sebep ve olağanüstü haller ve şartları ile bu sebeplere bağlı süre uzatımı koşulları,

çç) İhtilafların çözüm şekli ve şartları, yetkili mahkemeler,

dd) İşletmeciye ruhsatın devrinin yapılacağı sözleşmelerde, ruhsat devrine ilişkin hususlar, ruhsat üzerine teminat amaçlı konulacak ipotek şartları,

ee) İşletmecilerin borç erteleme talebinde bulundukları takdirde vereceği teminatlar ya da göstereceği kefiller,

ff) İşletmecilerin süre uzatım ya da tasfiye taleplerini içeren teknik başvurularının, üniversitelerde konusunda uzman en az üç öğretim görevlisinden (akademisyen) alınmış teknik raporu ihtiva etmesine dair hususlar,

gg) Kömür özellikleri ve miktarlarının belirlenmesi ile bunların kayda alınması ile ilgili hususlar,

ğğ) İşletmecinin sözleşme kapsamındaki taahhütleri,

hh) İşin özelliğine göre Kurum tarafından sözleşmesinde bulunması öngörülen diğer hususlar,

ıı) Sözleşme kapsamında kurulacak izleme sistemleri ile ilgili hususlar,

ii)  Öncelikli alım öngörülüyorsa buna ilişkin usul ve esaslar,

jj) Mülkiyet izinleri ve bunlara ilişkin masraflar,

kk) UMREK ve TÜVEK uygulamaları,

ll) Sahada sonradan bulunan rezerv ve rezerv geliştirilmesi ile ilgili hususlar,

mm) İşletmecinin taahhütleri,

nn) Cezalara ilişkin hususlar,

oo) Sözleşme alanında, madencilik faaliyeti ve bu faaliyetlerin doğal sonucu olan faaliyetler dışında başka faaliyetlerle iştigal edilemeyeceği,

öö) Munzam zarara ve aşkın zarara ilişkin hususlar,

pp) Üretim teminatına ilişkin hususlar,

rr) Tekliften/taahhütten vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veya sözleşme imzalanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar,

ss) Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar,

şş) Teminatların hangi hallerde geri verileceği ile ilgili durumlar,

tt) Sözleşmenin hangi hallerde devredileceği,

uu) İşletmecinin ölümü halinde izlenecek prosedür,

üü) İşletmecinin iflası halinde izlenecek prosedür,

vv) İşletmecinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali hallerinde izlenecek prosedür,

yy) İşletmecinin birden fazla olması halinde izlenecek prosedür,

zz) Gecikme halinde uygulanacak cezalar,

aaa) Muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak prosedür,

bbb) Sözleşmenin yürütülmesi sırasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama hallerinde izlenecek prosedür,

ccc) Maden sahasının çalıştırılması, rödövansa ilişkin borçların ertelenmesi veya taksitlendirilmesi ve diğer hususlar,

ççç) Mücbir sebepler ve olağanüstü haller,

ddd) Ruhsatın Kuruma geri iade edilmesine ilişkin devir süreciyle ilgili usul ve esaslar,

eee) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,

fff) Üretim teminatına dair hususlar,

ggg) Uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılacak işlemler,

ğğğ) Tespit ve kabul işlemlerine ilişkin hususlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Süre uzatımı komisyonu

MADDE 30- (1) İşin yürütülmesi aşamalarında mücbir sebepler ve/veya olağanüstü haller nedeniyle işletmeci tarafından süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu talebin değerlendirilmesi için süre uzatımı komisyonu kurulur. Mücbir sebep ve/veya olağanüstü hallere ilişkin başvuru olayın ortaya çıkmasından itibaren en fazla 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu komisyon ilgili daire başkanının başkanlığında en az başmühendis seviyesinde 3 üyeden oluşur. Süre uzatım talebi diğer şartlar mevcut ise, işletmecinin süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmaması koşulu ile kabul edilebilir.

(2) Süre uzatımı komisyon kararları yetki devri yapılması halinde Genel Müdürlüğün, diğer hallerde Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) İşletmeciye süre uzatımı verilmesi durumunda, süre uzatımı talebinin, işletmecinin süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmayacağına dair taahhütnameyi Kuruma ibraz etmesi koşuluyla verildiği ve uzatılan sürenin, taahhütnamenin Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren başlayacağı bildirilir.

(4) Bu komisyonlar çalışmalarında, 17 nci maddede belirtilen ihale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 31- (1) Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu durumun tespiti halinde ihale dışı bırakılırlar.

a) Kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları,

b) Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Kurumdan ücret almak suretiyle çalışan personelleri,

c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri akrabaları,

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortaklıkları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

d) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kişiler,

e) Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine ve Kurumun ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Kuruma yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu Kurum tarafından ispat edilenler,

g) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar,

ğ) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

h) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,

ı) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

i)  İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

j) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,

k) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

(2) Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen teklif sahibi ihale dışı bırakılarak teklifi dikkate alınmaz, geçici teminatı Kurum lehine irat kaydedilir. Ancak kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarının teklifleri dikkate alınmaz ve ihale dışı bırakılarak geçici ve varsa ek geçici teminatları iade edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ihalelere katılan kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin geçici ve varsa ek geçici teminatlarına irat uygulanmaz.

İhale safhasındaki ve sözleşmenin yürütülmesi sırasındaki yasak fiil ve davranışlar

MADDE 32- (1) İhalelerde ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında aşağıda ifade edilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek,

d) 31 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,

e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme yapmamak,

f) Hile, tehdit, vaat, çıkar sağlama, nüfuz kullanma, irtikâp, rüşvet, anlaşma suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

g) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ğ) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işler yapmak,

h) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek,

ı) Bilgi ve deneyimini Kurumun zararına kullanmak,

i) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

j) Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması.

(2) Bu maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 33 üncü maddede belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.

İhalelerden yasaklama

MADDE 33- (1) 32 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılanlar hakkında bir yıl süreyle Kurumun yapacağı tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınır. Katılma yasakları, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Yönetim Kurulu Kararını müteakip yürürlüğe girer. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında bu fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(2) 32 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılacak ihalelere de katılamazlar.

(3) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Yönetim Kurulu tarafından verilen yasaklama kararı ilgiliye/ilgililere tebliğ edilir.

(4) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 32 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre konusu suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya yönetici vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine göre ceza soruşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kontrol faaliyetleri

MADDE 34- (1) Kurumun sözleşmeye dayalı tüm haklarının korunması ve pay alımına esas olarak, yürütülen faaliyetlerin miktar ve kalite yönünden sonuçlarının incelenmesi için yeterli sayıda personel görevlendirilir.

(2) Kontrol görevlileri, madencilik faaliyetlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine göre işletmecinin Kurum adına üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini kontrol ederler.

(3) Kontrol görevlileri, kontrol faaliyetlerinde kullandıkları tüm araç ve yöntemlerin ilgili standartlarda ve Kurumca uygulamaya konulan mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.

(4) Kontrol görevlileri, faaliyetleri kantar, numune alma cihazı, kamera, uydu gibi araçlarla veya görsel olarak izler ve raporlar.

(5) Kontrol görevlilerinin gerekli gördükleri zamanlarda, ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri almaları hususlarında işletmeci tarafından yardımcı olunacağı ve bu çalışmalar için kendilerine gerekli ortamın sağlanacağı ihale dokümanlarında belirtilir.

(6) Kontrol görevlileri, gerektiğinde sözleşme kapsamındaki uygunsuzluklarla ilgili olarak işletmeciyi uyarır. Sözleşmenin cezai hükümlerini uygular, fesih ve tasfiye koşullarının varlığı halinde durumu yetkili birimlere bildirir.

Kurum iştirakleri ile ilişkiler

MADDE 35- (1) Sahayla ilgili rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, üretim ve pazar koşulları, sosyoekonomik şartlar ve diğer tüm parametreler de dikkate alınarak Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurum tarafından işletilmeyecek sahalar, ekonomik işletmecilik ve diğer koşullar açısından uygun görülmesi halinde ihale yapılmaksızın Kurumca belirlenen cari tahmini bedel ile rödövans fiyatları ve koşulları da dikkate alınarak rödövans veya satışta öncelikli alım hakkı kullanımını da sağlayan rödövans veya pay karşılığında Kurum iştirakleri tarafından işlettirilebilir.

(2) Bu kapsamda yapılan sözleşmelerde, tip şartnamede bulunan ve işin yürütülmesinde gerekli olacağı düşünülen düzenlemelere de yer verilir.

Ek iş

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmecilere veya işleticilere verilen sahalarda, rezervin doğal yayılımı dikkate alınarak, tek başına ihalesi ve işletilmesi, teknik veya ekonomik olarak mümkün görülmeyen alanlar, mücavirdeki işletmecilere ek iş olarak verilebilir.

(2) Ek iş değerlendirmesinde, sahayla ilgili rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, üretim ve pazar koşulları, sosyoekonomik şartlar ve diğer tüm parametreler yanında mücavir sahadaki işletmecinin fiili çalışma temposu ve yatırımları da dikkate alınır.

(3) Sözleşme konusu alandaki rezervin sözleşme süresince yeterli gelmeyeceği yönünde işletmecinin talebi ve bu talebin Kurum tarafından da teyit edilmesi halinde, işletme sahasının mücavirinde bulunan ve müstakilen ihale edilebilecek alanların bir kısmı da ilave asgari üretim taahhüdü ve ana sözleşmede öngörülen bedel veya pay karşılığında işletmeciye ek iş olarak verilebilir. Bu durumda, müstakilen ihale edilebilecek alandaki kalacak rezervin teknik işletilebilirliğinin ve ekonomik fizibilitesinin olumsuz etkilenmemesine dikkat edilir.

(4) Ek iş nedeniyle oluşacak tüm şartlar sözleşmeye ek protokol ile düzenlenir ve protokol hükümleri, Yönetim Kurulu onayından sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Asfaltit rezervlerinin değerlendirilmesi

MADDE 37- (1) Kurum, uhdesinde bulunan asfaltit sahalarının bir kısmı veya tamamının işletme hakkı, ruhsat sahasının bulunduğu ilin valiliğince talep edilmesi halinde valiliğin ekonomik işletmecilik ve diğer koşullara ilişkin gerekçeleri ile Kurumun cari rödövans veya pay oranları ve koşulları birlikte dikkate alınarak değerlendirilmek suretiyle ihale yapılmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile talep eden valiliğe verilebilir.

Stokların satın alınması

MADDE 38- (1) Sözleşme süresi içinde işletmecinin üreterek stok yaptığı kömürler, işletmecinin talebi halinde Kurum tarafından ekonomik değerlendirme imkânı araştırılarak belirlenen bir bedel karşılığında alınabilir.

Termik santral kurulması şartı ile çalışılan sahalarda kömür satışı

MADDE 39- (1) Termik santral kurulması şartı ile çalışılan sahalarda, işletmecinin kömür satış talebi olması durumunda sözleşme ile hedeflenen ve rezervin tahsis edildiği asıl amaçlara halel gelmemesi, enerji üretimi projeksiyonunda indirime gidilmemesi ve sözleşmede benimsenen hak ve borçları etkilememesi şartı ile Kurum tarafından izin verilebilir.

(2) Ton başına pay veya oran belirlenirken, satışı yapılacak kömürün özelliklerine göre MAPEG tarafından en son açıklanan ocak başı satış fiyatı, sözleşmede kWh başına elektrik enerjisi için belirlenen pay veya oran ile dikkate alınır.

(3) Maden satışı ile ilgili olarak kömür veya kömür dışındaki madenlerin üretilmesi için Maden Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat gereği alınacak izinler ve yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yükümlülüğü ve maliyetinin işletmeciye ait olduğu sözleşmelerde belirtilir.

Sözleşme alanındaki faaliyetler

MADDE 40- (1) Sözleşme alanında madencilik faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek, güvenli ve verimli çalışma ortamını tehlikeye düşürmeyecek projelere Maden Kanununun 7 nci maddesinde bahsi geçen izinlerin alınması halinde Kurumun onayı ile izin verilebilir.

(2) Onay işleminde, madencilik faaliyetleri sonrasında başka projeler için değerlendirilmek istenen alanlar ile ilgili olarak gerektiğinde kira ve/veya ilave bedel ve pay talep edilebilir.

Mücbir sebepler

MADDE 41- (1) Tarafların kusurundan veya öngörebilecekleri bir durumdan kaynaklanmayan kaçınılmaz haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen en geç 20 (yirmi) gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunulur. Ulusal veya uluslararası kuruluşlardan belgelendirilmek kaydıyla özellikle aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir:

a) Coğrafi alan ve büyüklük olarak bu sözleşmeyi etkileyebilecek doğal afetler (deprem, sel),

b) Ülke çapında veya ilgili işkolunda genel grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Savaş, kısmî veya genel seferberlik ilanı,

d) Nükleer ve kimyasal serpintiler,

e) Hükümet ve yasal merciler tarafından alınan ve bu işe ait sözleşme hükümlerini geçersiz kılacak, edimlerin ifasını sınırlandıracak veya imkânsız kılacak elektrik veya kömür üretiminin durdurulması veya kısıtlanması gibi kararlar.

(2) Mücbir sebeplerin varlığı durumunda taraflar bu işe ait sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir. Taraflar, sözleşme yükümlülüklerinin ifasında mücbir sebeplerden etkilendikleri ölçüde mazur görüleceklerdir.

(3) Mücbir sebebin başlangıcından itibaren, halin sözleşmeye etkileri ve sonuçları Kurum ve işletici temsilcileri tarafından birlikte görüşülerek kömür alma programı ve teslim yükümlülüğü ve diğer edimler revize edilebilecektir.

(4) Mücbir sebeplerin etkilerinin gerçekleşmesinden itibaren altı aydan fazla sürmesi ve bu süre içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkmaması halinde taraflar bu işe ait sözleşmeyi tazminat ödemeksizin feshedebilirler.

Olağanüstü haller

MADDE 42- (1) Olağanüstü haller, tarafların bu işe ait sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve iyi niyet ve hakkın kötüye kullanılmaması kuralları çerçevesinde bu engeli ortadan kaldırmaya güçlerinin yetmediği durumlardır. Taraflar, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

a) Kurum ve işleticiye ait tesislerdeki üretime müessir olabilecek 3 ayı aşan süreli teknik arızalar,

b) Kömür üretimine engel olacak şekilde meydana gelen ocak yangını, gaz patlaması ve sair madencilikten mütevellit oluşan haller,

c) Arkeolojik veya tarihi bulgulara rastlanması,

gibi olağanüstü hallerin oluşması halinde, olayın başlama tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde halin başlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen yetkili makam yazısını, yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir.

(2) Olağanüstü hallerin varlığı durumunda sözleşmenin devamı esas olup sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayret gösterilecektir. Taraflar sözleşme yükümlülüklerinin ifasında olağanüstü hallerden etkilendikleri ölçüde mazur görüleceklerdir.

(3) Olağanüstü halin başlangıcından itibaren, halin sözleşmeye etkileri ve sonuçları Kurum ve işletici temsilcileri tarafından birlikte görüşülerek kömür alma programı ve teslim yükümlülüğü ve diğer edimler revize edilebilecektir. Olağanüstü halin ortadan kalkması halinde; sözleşme, taraflar aksini kararlaştırmadıkça olağanüstü halin ortaya çıkmasından evvelki hüküm ve şartlarla devam eder.

(4) Yaptırımlar ve sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep ve olağanüstü hâl olarak kabul edilebilmesi için; işleticiden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, işleticinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması ve gerektiğinde yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebepler veya olağanüstü haller sonucu sözleşmede değişiklik

MADDE  43- (1) Sözleşmenin imza tarihinden sonra, mücbir sebepler veya olağanüstü haller nedeniyle sözleşmenin sürdürülemez hale geldiğinin; taraflarca ortak oluşturulacak hukukçu, maden mühendisi ve halen üniversiteler bünyesinde çalışan akademik personel olmak üzere, en az üç kişilik bir tarafsız komisyon tarafından raporlanması halinde, bu rapordaki öneri doğrultusunda sözleşmede gerekli değişiklikler yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Tip sözleşmeler ve tip şartnameler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğe ait tip sözleşmeler ve tip şartnameler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.