7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASIYLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNA GÖRE HAZIRLANAN ÖDEME TABLOSUNDA YER ALAN TAKSİTLERİN EN AZ 2 TANESİ 31 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILANDIRMA ÇİZELGESİ BOZULABİLİR

Bilindiği gibi 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırma müracaatları 03.07.2023 tarihine kadar müracaatların tamamlanmış olması gerekmekte idi. Pek çok vergi mükellefi söz konusu borçlarını 30.06.2023 tarihine kadar (03.07.2023 tarihi son gün) yapılandırma başvurularını tamamlayarak, ödeme planlarını teslim almış bulunmaktadırlar. Burada ilginç olan nokta Temmuz ayında 2 taksitin ödenmesi gerektiği bilinmelidir. Eğer 2 taksit Temmuz sonuna kadar yatırılmadığı takdirde mükellefler açısından ödeme planının bozulma riski söz konusu olacaktır.

Öte yandan, pek çok vergi mükellefi teslim almış olduğu ödeme planlarını alt kısımda yer alan dipnotları dikkatlice okumaları halinde konu ile ilgili önemli açıklamaların yer almış olduğu dipnot bilgilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Şöyle ki, söz konusu ödeme planlarının “önemli notlar” bölümünde 6 paragraf halinde yer verilen konuların dikkatlice okunması ve buna göre Temmuz ayı içerisinde 2 taksitin yani 1. Ve 2. Taksitlerin süresi içerisinde ödenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, 7440 sayılı Kanunun 2. Mad. kapsamında ödemeyi talep ettiğiniz borcunuz yeniden yapılandırılmış olup, ödenecek taksit tutarları yukarıda gösterilmiştir. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması durumunda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı farkı alınmayacak ve feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları baz alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %90 İSKONTO yapılacaktır. İlk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarın süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan tutarın tümünün ilk taksiti takip eden ayın sonuna kadar geçen süreye 6183 sayılı AATUHK’nun 51. Mad. göre belirlenen gecikme zammı nispetinde hesaplanacak “GEÇ ÖDEME ZAMMI” ile birlikte ödenmesi koşuluyla katsayı uygulamaksızın bu yasadan faydalanır. Ayrıca, ilk taksitin süresinde tam olarak ödenmesi ve kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi durumunda katsayı uygulanmaksızın yine bu kanundan faydalanılır.

Yine bu kanuna göre ödenmesi gereken 1. Ve 2. Taksitlerin süresinde ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında 3 veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti takip eden ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi mümkündür. Ancak, 1. Ve 2. Taksitlerin sürelerinde tam ödenmemesi ya da ilk 2 taksit süresinde ödenmesine karşın bir takvim yılında 3 taksitten daha fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise kanun hükümlerinden faydalanma hakkı kaybedilecek ve ödenen tutar kadar yasadan istifade edilecektir.

Taksit ödemeleri vergi dairesi veznelerine, vergi tahsil yetkisi verilen bankalara ve PTT şubelerine de yapılabilir. Ödemeler sırasında mükelleflerin elinde mevcut ödeme tablosu ile başvuru yapması yeterli olacaktır. Taksitlerin Vergi Dairesi başkanlığı internet sitesinde yer alan (www.gib.gov.tr) anlaşmalı bankaların banka kartını veya kredi kartını kullanmak, banka hesabından havale yapmak ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartları kullanmak suretiyle ödeme yapılabilir.

Taksitlerin ödeme süresinin son günün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü ödeme yapılması mümkün bulunmaktadır.

7440 Sayılı Kanunun 2. Maddesi kapsamında yapılandırdığınız borçlarınızın, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için bu borçlarınızın en az %10’unun ödenmiş olması şarttır.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Kanunun 3. ve 4. Maddesinde yer alan hükümlere göre yapılandırma yapmış olanlar için de yukarıda yer verilen kurallar geçerlidir. Peşin ödemelerde yine %10 indirim söz konusudur. Yasanın 5. Maddesinde yer alan yani matrah artırımına ilişkin olarak düzenlenen ödeme planlarının da yine aynı şekilde süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Matrah artırımı ile ilgili ödemelerin yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda ise “vergi incelemesi” kaldığı yerden devam edecektir. Bu nedenle matrah artırımı ile ilgili ödemelerin özellikle yerine getirilmesi zorunludur. Madde 2 kapsamında borcu yoktur belgesi alınabilmesi için yine en az borcun %10’nun ödenmesi şart koşulmaktadır.

Özetle, mükelleflerin söz konusu ödeme planlarında yer alan ödenmesi gereken miktarları süresi içerisinde veya en doğrusu ilk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tümünün ödenmesi durumunda indirimli miktarın yatırılması mükelleflerin menfaatlerine daha uygun düşecektir. Özellikle son aylarda banka faiz oranlarının artmış olduğu dikkate alındığında vergi borçlarının yapılandırılmış ödeme tablolarına göre ödenmesi son derece rasyonel bir davranış olacaktır.