'Siyasi ve hukukçulardan makul şüphe baskısına sert tepki'
Bugün Gazetesi'ndeki habere göre; Ankara’da bir vatandaşın evinin basılarak Hz. Peygamberin hayatını anlatan kitapların terör soruşturmasına dahil edilmesine siyasiler sert tepki gösterdi. Yaşanan sürecin 28 Şubat’tan beter olduğunu dile getiren siyasiler, “Darbecilerin silahla yaptığını AKP yasa gücüyle yapıyor” diye konuştu.

28 ŞUBAT’TAN BETER GÜNLER

*CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: Türkiye şu dönemdeki kadar yargının yönlendirildiği bir başka dönem yaşamamıştır. Hukuk ve yargı, muhalif olan herkese karşı bir ceza aracı olarak kullanılıyor. 28 Şubat’tan beter ve daha hukuksuz günler yaşıyoruz. Bu uygulamalar giderek de artacak. Çünkü her şeyi yapmaya hazır bir iktidar var karşımızda. Her türlü legal faaliyet tehdit altında.

12 EYLÜL DÖNEMİ YAŞANIYOR

*CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan: Mevcut durum 28 Şubat ile değil 12 Eylül’le karşılaştırılmalı, şu an o durumdayız. Yapılanlara baktığımızda 28 Şubat bile hafif kalıyor, vesayet dönemlerini yaşamaya başladık.

YERİMİZDE SAYIYORUZ

*CHP Milletvekili Ali Özgündüz: Yaşadığımız süreç 28 Şubat benzeri bir süreç, Avrupa Birliği’ne aday bir ülkenin bu duruma geri dönmesi gerçekten üzücü bir durum. Bu da bize gösteriyor ki hâlâ yerimizde sayıyoruz. Askeri vesayet elbette kötü bir durum ancak bu bir kurum vesayetiydi. Ama şimdi Tayyip Erdoğan vesayeti var. Bu askeri vesayetten bile kötü bir durumdur.

HUKUK DEĞİL YASA DEVLETİ

*MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri: Bir ülkede kavramlar çökmeden, milletler çökmez. Şu anda kavramlar çöküyor. 28 Şubat ve önceki darbe süreçlerinde darbecilerin elleri ne kadar silahlarındaysa, bunu silah gücüyle yaptılarsa, AKP de bunu yasal hale getirip, yasa gücüyle yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olmaktan çıkıp kanun devleti olmuştur. Kanunları güçlü olan yapar. Erdoğan’ın kanunlarına göre devlet idare ediliyor.”

BİAT ETMEYENE DÜNYAYI DAR EDİYORLAR

*HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan: 28 Şubat’ı bin yıl sürdürmek isteyenler, siyasete bir darbe girişiminde bulunmak istediler. Halkın kararlılığı ve iradesi bunu söküp attı. Maalesef o günün mağdurları bugün iktidara geldiklerinde benzer uygulamalar içine girdiler. Kendilerinden olmayan, kendilerine biat etmeyenlere dünyayı dar etmeye başladılar.

DİNDAR MİLLET İSTEMİYORLAR

*Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı: AKP’nin uzantısı PKK, KCK ve illegal örgütlerdir. Hükümet bunlarla çalıştığı için, dini değerlere karşı da savaş açtı. Güneydoğu’daki vatandaşların imanından olmasını istiyorlar. O bölgeyi PKK’ya terk etmenin önündeki en büyük engel dindar bir millet. Herkes O’nu Okuyor programı daha önce bilinen ve düzenlenen bir yarışmaydı. Bu sayede herkes Efendimiz’i okuyordu. Ama bunlar eğitime de dini değerlere de vatanın birliğine de düşman.”

PARANOYAK BİR RUH HALİ

Hukuk ve Hayat Derneği Başkanı Avukat Mehmet Kasap: Bu olay özgürlüklerimizin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunun açık bir göstergesi. Terörle Mücadele ekipleri, suç unsuru olarak bulabildikleri bu kitaplar ve karalama kağıtlarından yola çıkarak bir vatandaşımızı sabaha kadar gözaltında tutmuşlar. Bu olay bile ülkemizde aslında bir güvenlik paketine değil özgürlük paketine ihtiyaç olduğunun açık bir göstergesi. Yeni Türkiye'de kitap bile devletin güvenliği-ni tehdit etmeye başlamıştır. Her şeyden şüphelenen paranoyak bir ruh haletiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlar, adı 'bilgi alma' tutanağı bile olsa kesinlikle avukatsız ifade vermemeli."

Ayrım yapmadan tek tek fişliyorlar

Ma­kul şüp­he ge­rek­çe­siy­le “Her­kes O’­nu Oku­yo­r” kam­pan­ya­sı için ha­zır­la­nan so­ru­lar te­rör so­ruş­tur­ma­sı­na ta­bi tu­tul­ma­sın­dan ön­ce de ben­zer fiş­le­me olay­la­rı gün­de­me gel­di. Geç­ti­ği­miz ekim ayın­da Er­zu­ru­m’­da bir ya­yı­ne­vi­nin dü­zen­le­di­ği Pey­gam­ber Efen­di­mi­z’­in (sav) an­la­tıl­dı­ğı et­kin­li­ğe ka­tı­lan­lar, si­vil po­lis­ler ta­ra­fın­dan ka­me­ra­ya kay­de­dil­di. Et­kin­li­ği dü­zen­le­yen Kay­nak Kül­tür Ya­yın Gru­bu ile Dam­la Kül­tür Sa­nat ve Bi­lim Aka­de­mi Der­ne­ği, fiş­le­me ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­tu.

Yi­ne İs­ma­ila­ğa Ce­ma­ati’­ne ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Mev­la­na Ah­met Zi­ya­üd­din Gü­müş­ha­ne­vi Der­ne­ği ile Gü­müş İlim Mer­ke­zi 14 Ara­lık’ta Gü­müş­ha­ne­’de bir se­mi­ner dü­zen­le­di. Bu se­mi­ner de 2 gö­rev­li, se­mi­ne­rin ta­ma­mı­nı kay­da alın­dı. Ana­do­lu Genç­lik Der­ne­ği­’nin ge­çen yıl ara­lık ayın­da­ki ‘ki­tap oku­ma­’ et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan ço­cuk­lar da po­lis ta­ra­fın­dan tek tek kay­da alın­mış­tı.

İş adamları derneğine makul şüphe baskını

Polis, Trakya bölgesinin en büyük iş adamları derneği olan TAGİD'de makul şüphe gerekçesiyle arama yaptı. Bilgisayarlara el konuldu.

Te­kir­dağ'ın Çor­lu il­çe­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Trak­ya Ak­tif Genç İşa­dam­la­rı Der­ne­ği'ne (TA­GİD) ma­kul şüp­he ge­rek­çe­siy­le bas­kın ya­pan po­lis, bil­gi­sa­yar­la­rın ye­dek­le­ri­ni ala­rak ba­zı ev­rak­la­ra el koy­du. KOM ekip­le­rin­ce, sav­cı­lık iz­niy­le ya­pı­lan arama yak­la­şık 6 sa­at sür­dü.

3 İŞ A­DA­MI Şİ­KA­YET ET­MİŞ

Bas­kı­nın da­ha ön­ce TA­Gİ­D’­e üye olan ve yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı­nın ar­dın­dan der­nek­ten ay­rı­lan AK­P’­li 3 iş a­da­mı­nın şi­ka­yet di­lek­çe­si ile ger­çek­leş­ti­ği id­di­a edil­di.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Fa­ik Öz­trak ola­ya tep­ki gös­ter­di. Hü­kü­metin ken­din­den ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü her­ke­se yıl­dır­ma ope­ras­yo­nu yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­trak, "Bir işa­da­mı der­ne­ği­ne po­lis bas­kın ya­pı­yor­sa bu iti­ba­ra yö­ne­lik bir ope­ras­yon­dur. Bel­li bir gru­ba yö­ne­lik bu yıl­dır­ma ope­ras­yo­nu­nu kınıyorum" de­di.

TA­Gİ­D’­e ya­pı­lan bas­kı­nın hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu söy­le­yen CHP Mil­let­ve­ki­li Can­dan Yü­ce­er de “Son 10 yı­la bak­tı­ğı­mız­da yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı di­ye bir şey gör­mü­yo­ruz. Ta­ma­men in­san­la­rı­mız key­fi uy­gu­la­ma­la­ra ma­ruz ka­lı­yor. Yar­gı­yı so­pa ola­rak kul­la­nı­yor­lar. Bu hu­kuk­suz­luk­la­rı ya­pan­la­ra da alet la­zım ola­ca­k” dedi.

‘İtibar zedeleme operasyonu'

Te­kir­dağ Ak­tif Sa­na­yi ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TA­Sİ­AD) Baş­ka­nı Ka­sım Öza­da­lı: Bu ope­ras­yon al­gı­nın bir par­ça­sı­dır. TA­GİD Trak­ya­’nın en bü­yük iş a­da­mı der­ne­ği­dir. Üye iş a­dam­la­rı yap­tı­ğı it­ha­lat ve ih­ra­cat­lar­la eko­no­mi­mi­ze can ve­ri­yor. En şef­faf ve yö­net­me­lik­le­re har­fi­yen uyan bir der­ne­ğe ai­da­tın ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek bas­kın ya­pıl­ma­sı çok yan­lış. Bu­nun adı iti­bar ze­de­le­me ope­ras­yo­nu­dur.

‘Bu bir keyfi uygulama'

 Avu­kat Sıd­dık Fi­liz: Bu bir key­fi uy­gu­la­ma­dır. Esa­sın­da so­ruş­tur­ma ya­pa­bil­mek için ma­kul şüp­he­ye ge­rek yok­tur. Ka­mu­oyu­nun al­gı­sı­nı yön­len­dir­mek için böy­le ma­kul şüp­he kuv­vet­li şüp­he kı­lı­fıy­la al­gı ope­ras­yon­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar.

 Bun­lar her ha­lû­kar­da bu bas­kın­la­rı za­ten ya­pa­cak. Ma­kul şüp­hey­le yap­tık­la­rı bu ope­ras­yon­la­rı meş­ru gös­ter­me­yi amaç­lı­yor­lar. Bi­ri eli­ne al­mış so­pa­yı ca­nı ki­mi is­ti­yor­sa döv­me­ye ça­lı­şı­yor.”

(Kaynak: Bugün Gazetesi)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.