25.01.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında;

“İcra Dosyalarına İlişkin İşlemler

İcra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemler

MADDE 4- (1) Alacaklı veya vekili, Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca aşağıdaki işlemleri yapar:

a) Alacaklı veya vekili, ilgili icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrı olmak üzere feragat talebinde bulunur.

b) Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat Portal, Kurum Portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle yapılır.

c) Feragat talebinde, alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair talepler yer alır.

(2) Feragat dilekçesini alan icra dairesi aşağıdaki işlemleri yapar:

a) İcra müdürü, feragat talebini kabul veya reddeder.

b) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürü takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

c) 2004 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması halinde, icra müdürü dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2.000 Türk lirasına kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

ç) İcra dairesince düzenlenecek belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde takip talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı, takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması halinde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına dair hususlar belirtilir.

d) İcra dairesince düzenlenecek belge, dosyanın kapatılması ile oluşturulur ve elektronik imzalı olarak dosyasına kaydedilir.

e) Talebin değerlendirilmesi ve dosyanın kapatılması işlemleri icra müdürü veya icra müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir, diğer işlemler ise icra personeli tarafından yapılabilir.

f) Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü haczin kaldırılmasına karar verir,  UYAP entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderir.”

Hükmü doğrultusunca avukat portal talep gönderme ekranında ve avukat/kurum portal evrak gönderme alanlarında düzenleme yapılmıştır. 

1- Avukat portal borçlu bilgileri ekranından talep gönderme ekranından “Diğer Talepler / Dosyanın İşlemden Kaldırılması” talebinde “Kapanış Nedeni” olarak kanun kapsamında yeni kapatma nedeni oluşturulmuştur. Usul ve esaslarda belirtildiği üzere 7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi kapsamındaki feragat taleplerinin icra dairelerindeki iş adımlarının hızlı yürümesi için belirtilen ekran üzerinden gönderilmesi önem arz etmektedir. (Bu ekran üzerinden gönderilen talepler portal talep karşılama ekranına yansıyacak ve icra dairesince karar verme ve dosyanın kapatılması süreci hızlı olacaktır.)

7420 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Feragat 

2- Ayrıca avukat portal ve kurum portal evrak gönderme alanlarına “Evrak Türü”

“7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında Feragat Talebi” adı

altında evrak gönderme imkanı getirilmiştir. (7155 sayılı Kanun Kapsamındaki Merkezi Takip Sistemi İşlemleri doğrudan avukatlar tarafından yapıldığı için kurum portaldan evrak gönderme işlemleri sadece icra dosyasını kapsamaktadır. MTS dosyaları için kurum portaldan evrak gönderme işlemi yapılmayacaktır.)

Kurumlar kendileri kanun kapsamındaki feragat taleplerini göndermek istemeleri halinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne başvurarak şirket yetkilisinin evrak gönderme yetkisini talep etmeleri gerekmektedir. Bu husustaki destek talepleri için ('Kurum Portal Bilgi Sistemi' [email protected] adresine mail atabilirsiniz.)

7420 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Feragat  talebi, avukat portal, kurum portal üzerinden dosyaya evrak gönderme ekranından gönderilebilir. 

MTS ile yürütülen icra dosyalarında yapılacak işlemler

“MADDE 5- (1) Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MTS ile takip edilen icra dosyaları ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılır:

a) 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatılır.

b) 7155 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatılır.

c) Talebin (a) ve (b) bentleri kapsamında kalıp kalmadığı MTS tarafından kontrol edilir. Kapsam dışında kalan talepler reddedilir. Dosya kapatma işlemleri, alacaklı avukatı tarafından yürütülür.

ç) Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca feragat nedeniyle kapatıldığına dair MTS üzerinden düzenlenen belge dosyasına kaydedilir.

d) MTS’de düzenlenen belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde takip talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı, takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması halinde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına dair hususlar belirtilir.” 

Hükmü doğrultusunca avukat portal da Merkezi Takip Sistemi dosyalarında “MTS Dosya Kapat” ekranında düzenleme yapılmıştır. 

Mevcut “Haricen Tahsil, Feragat Nedeniyle” dosya kapatma nedenlerine “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında Feragat” kapatma nedeni eklenmiştir. Yeni eklenen bu kapatma nedeni seçildiğinde ekranda MTS dosyasının 15.08.2022 tarihli takip çıkışı ve dosya bakiye borç tutarı gösterilmektedir. Dosya alacaklı vekili  mevzuat dahilinde dosyasını kapatmak ister ise ekrandaki tutarlardan düşük olanı seçmek suretiyle dosyasını kapatabilecektir. Ekranda 15/08/2022 tarihinden sonra açılan ve takip miktarı veya bakiye borç miktarı 2.000,00 TL.nin üzerindeki MTS dosyalarının kapatılamamasına dair kontrol bulunmaktadır. Ayrıca kanun borçlusu gerçek kişiler yönüyle feragat imkanı tanıdığı için MTS dosyasında en az bir gerçek borçlu var ise dosyanın kapatılmasına imkan sağlayacaktır. 

Dosyanın kapanması ile birlikte oluşan belge “Evrak” bölümünden görüntülenebilecektir. 

MTS dosyalarındaki tüm işlemler dosya alacaklı vekilince yapıldığı için yapılan işlemin hatalı ya da sehven olduğundan bahisle geri alınması, güncellenmesi imkanı bulunmamaktadır.  Mevcut MTS dosyasındaki alacaklı vekilinin değişmesi halinde ise 7155 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri dahilin de dosyadaki alacaklı vekilinin değiştirilmesi kurum yetkilisince “Kurum Portal/Vekil İşlemleri” ekranından yapılmalıdır. 

>> 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ için TIKLAYINIZ