Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2023 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de ilan edilmiştir.

2023 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına” yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2’de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3’te ilan edilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin 8 ve 14. maddeleri kapsamında yer alan merkez nüfusu bir milyon ve yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge mahaller Ek-4 ve Ek-5’te gösterilmiştir.

Prensiplerin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, talepte bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 07 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-7’de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 04 Nisan 2023 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 07 Nisan 2023 tarihinden sonra “Hâkim ve Savcı Atanma Talep Ekranı” kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililerin taleplerinin teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların en az sekiz yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde UYAP verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

2023 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki ilanına ilişkin takvim daha sonra ilan edilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: 2023 Yılı Adlî Yargı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-3: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-4: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-5: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-6: Prensiplerin 17 ve 18. Maddesi Kapsamında Belirlenen Mahaller

EK-7: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

---

2023 YILI ADLİ YARGI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ

1-Sürelerin hesaplanmasında 31.12.2023 tarihinin esas alınmasına; yabancı dil eğitimi,  askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreleri, görev yaptıkları yerlerdeki görev sürelerine dâhil edilmeyerek, meslekte fiilen geçen sürelerin dikkate alınmasına,

2-Bölge atlatılmak suretiyle üst bölgelere atananların görev yapacakları sürelerin alt bölge görevinden sayılmasına, 

3-Eş olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarının, Prensiplerin 5, 6 ve 7.

maddelerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kıdemli eşin kıdemsiz eşe tabi olacak şekilde yapılmasına,

4-Dördüncü veya beşinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;

a)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını doldurmayanların atamalarının

ikinci veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,

b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların atamalarının

birinci bölge yerlere yapılmasına,  

5-Üçüncü bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;

a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte dört yılını doldurmayanların atamalarının

ikinci veya bir başka üçüncü bölge yerlere yapılmasına,

b)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına (eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, bulundukları yerde üç yılını tamamlamaları, kıdemli eşin meslekte dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla, atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına), 6-İkinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;

a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte dört yılını doldurmayanların bu bölgedeki

ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına

Bu kapsamda olup Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanların talep etmeleri halinde atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üçüncü, dördüncü veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,

b)Bulunduğu yerde dört yılını tamamlayanların atamalarının birinci bölge yerlere

yapılmasına, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanlar yönünden ise bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp, meslekte dört yılını dolduranların talep etmeleri halinde, atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,

c)Eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, bulundukları yerde üç yılını tamamlamaları, kıdemli eşin ise meslekte dört yılını doldurması koşuluyla, atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,

7-Kura ile birinci bölge olan mahallere atananlar bakımından;

a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte dört yılını doldurmayanların bu bölgedeki

ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına,

b)Bulunduğu yerde dört yılını tamamlayanların atamalarının üçüncü, dördüncü veya beşinci bölge yerlere yapılmasına, (eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından kıdemli eşin bulunduğu yerde dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını tamamlaması koşuluyla atamalarının üçüncü, dördüncü veya beşinci bölge yerlere yapılmasına),

8-Merkez nüfusu bir milyonun altında olan mahallerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde on yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, bölge adliye mahkemelerine veya merkez nüfusu bir milyonun üzerinde olan mahallerdeki birinci bölge yerlere yapılmasına,

9-Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mahallerde görev yapmayan veya kısa süreli görev yapan (sürelerin hesaplanmasında fiili başlangıç ve ayrılış tarihleri esas alınacaktır) ve bulunduğu ilde üç yılını tamamlayıp birinci sınıfa ayrılanların; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle kararname kapsamına alınarak atamalarının Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki birinci bölge yerlere veya bölge adliye mahkemelerine yapılmasının değerlendirilmesine,

Bu kapsamda yapılacak atamalarda İstanbul ili birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların muaf tutulmasına,

Eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından birinin bu madde kapsamına girmesi durumunda kıdemi gözetilmeksizin diğer eşin de kararname kapsamına alınmasına,

10-Birinci bölge ilk derece mahkemeleri bakımından;

a)Bulunduğu yerde altı yılını, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise bulunduğu yerde dört yılını tamamlayıp meslekte altı yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının, ihtiyaç doğrultusunda bir başka birinci bölge yerlere değerlendirilmesine; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Muğla bakımından il içi birinci bölge atamalarında ise bulunduğu yerde en az üç yıl görev yapma şartının aranmasına,

b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların ise talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri ve kıdem durumları dikkate alınarak, atamalarının İstanbul Adliyelerine (Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece) yapılmasının değerlendirilmesine,

11-Bölge adliye mahkemeleri bakımından;

a)Son görev yerindeki süreye bakılmaksızın;

a-1)Bölge adliye mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına, a-2)Bölge adliye mahkemesi üyeliklerine, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına, a-3)Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına, meslekte en az sekiz yıl görev yapmış olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

b)Daire başkanı, üye ve Cumhuriyet savcısı olarak atananlar için asgari görev süresinin beş yıl olarak; Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise daire başkanı olarak atananlar için asgari görev süresinin dört yıl, üye ve Cumhuriyet savcısı olarak atananlar için ise üç yıl olarak uygulanmasına,       

c)Mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, daire başkanı, üye ve Cumhuriyet savcılarından asgari görev süresini dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının öncelikle bir başka bölge adliye mahkemesine, olmadığı takdirde ilk derece mahkemesine yapılmasına,

12-Yargıtay tetkik hâkimliği bakımından;

a)Yargıtay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamına girmek şartıyla meslekte en az beş yılını fiilen doldurmuş (kararname tarihi itibarıyla), Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mahallerde görev sürelerini tamamlamış olanların öncelikle Yönetmeliğe uygun mazeretleri dikkate alınarak taleplerinin değerlendirilmesine, b)Yargıtay’da görev yapan tetkik hâkimlerinin talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri,

terfi ve kıdem durumu dikkate alınarak kararname kapsamına alınmasına karar verilenlerden; b-1)Meslekte henüz dört yılını doldurmayanların atamalarının ikinci veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına, b-2)Meslekte dört yılını dolduranların atamalarının birinci bölge yerlere veya atanma şartlarını sağlaması halinde bölge adliye mahkemelerine yapılmasına (eşi hâkim ve Cumhuriyet savcısı olanlar bakımından, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),   

13-Avukatlık mesleğinden hâkim veya Cumhuriyet savcılığına geçenler bakımından;

a)Meslekte henüz beş yılını doldurmayanların, en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerinde ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçelerinde bulunan ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,

b)Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olanların, talepte bulunurken atanma talep formlarının açıklama kısmında en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerini ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçeleri belirtmeleri gerektiğine,

14-Erkek meslektaşların kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il; kadın meslektaşların ise bekârlar için kendisinin, evli olanlar için evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il merkez nüfusunun yedi yüz elli binin altında olması halinde bu mahallerdeki il ve ilçelerin ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,

15-Hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı mesleğinden birinden diğerine yapılacak atamalarda;

a)Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olmak şartıyla mazeret

durumuna göre taleplerin değerlendirilmesine,

b)Aynı yerde hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe

geçiş taleplerinin kabul edilmemesine,

16-İkinci veya üçüncü bölge olan mahallerde müstakil olarak kadastro mahkemelerinde görev yapan ve Prensip kararlarının 5 ve 6. maddeleri uyarınca kararname kapsamına alınanlar yönünden, bu mahkemedeki terfilerinin nitelikli olması kaydıyla yerlerinde kalmaya yönelik taleplerinin değerlendirilmesine,

17-06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dikkate alınarak, Ek-6’da belirtilen mahallerde görev yapanlar bakımından;

a)Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olmayanların talep etmeleri

halinde görev sürelerine bakılmaksızın kararname kapsamına alınarak; a-1)İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde görev yapanların atamalarının ikinci veya üçüncü bölge yerlere, a-2)Birinci bölgede görev yapanlar bakımından meslekte dört yılını doldurmayanların atamalarının üçüncü, dördüncü ve beşinci bölge yerlere; meslekte dört yılını dolduranların ise bir başka birinci bölge yerlere yapılmasına,

b)Bu mahallerde görev yapanların bir yıl süre ile yerlerinde kalmaları durumunda Doğu veya

Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki görev sürelerini tamamlamış sayılmalarına,

18- Ek-6’da belirtilen mahallere yapılacak atamalarda,

a)Bu mahallere atanmaya yönelik taleplerin, son görev yerindeki süreye bakılmaksızın

ihtiyaç ve kadro durumuna göre değerlendirilmesine,

b)Bu mahallerdeki görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine, görev sürelerini dolduranların Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki görev sürelerini tamamlamış

sayılmalarına,

19-Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacaklardan;

a)Ek-6’da belirtilen mahaller dışında görev yapanlardan meydana gelen depremlerde birinci

derecede yakınlarını kaybedenlerin atanma taleplerinin değerlendirilmesine,

b)Bunun dışında sağlık durumu, eş durumu, öğrenim durumu ve diğer mazeretleri nedeniyle atanma taleplerinde mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak atanma talep formu ile birlikte göndermelerine,

20-Performans değerlendirmesi bakımından;

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35. maddesinin beşinci fıkrasındaki, “Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanunun 46. maddesinin son fıkrasındaki, “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 4. maddesinin beşinci fıkrasındaki aynı mahiyetteki düzenlemelerden hareketle;

a)Yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine, 

b)Yönetmeliğin 3. maddesindeki birinci bölgeye ilişkin görev süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2016 yılı ve öncesi atanıp da, 2017 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

c)Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı “zayıf” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölge yerlere atanmalarına,

d)Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ilgili ilke kararları uyarınca; d-1)Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,  d-2)Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

e)Haklarında soruşturma yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmalarına, Karar verilmiştir.